Udzielenie informacji o danych osobowych, w tym adresowych o osobach zamieszkałych w Gminie Rogowo

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych osobowych Wzór formularza (33kB) pdf
 • Dowody potwierdzające interes prawny do uzyskania informacji. W przypadku ich braku informacja może być udzielona za zgodą osoby, której zapytanie dotyczy. Zasada ta nie jest stosowana do zapytań organów państwowych i instytucji realizujących zadania publiczne.

 • Dowód uiszczenia opłaty za informację

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • Siedem dni. W przypadku konieczności uzyskania zgody osoby - jeden miesiąc.

Opłaty:

 • 5 zł - znaczek opłaty skarbowej na wniosek
 • 4% najniższego wynagrodzenia - za informację o jednej osobie. (płatne w kasie UG lub przelewem na konto):

  URZĄD GMINY W ROGOWIE
  Bank Pocztowy S.A.
  Oddział we Włocławku
  52 13201120 2714607320000001

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do wojewody kujawsko-pomorskiego, za pośrednictwem wójta gminy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Dowodem posiadania interesu prawnego mogą być:

           - wezwania sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych zobowiązujące do przedstawienia danych
           - wyroki sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy się z koniecznością posiadania danych.

Podstawa prawna:

 • Art. 44 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
 • Art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostepnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Dz.U. z 2002 r. nr 201, poz. 1702
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. NR 62, poz. 564)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:51:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2007, 08:38:37)
Zmieniono: zmana numeru konta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5218