Mapa Biuletynu

 RODO
  · Kontakt
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Związki i stowarzyszenia
  · Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Rogowo
  · Plan rozwoju lokalnego
  · Fundusz Poręczeń Kredytowych
  · Strategia rozwiązywania problemów społecznych
  · Strategia rozwoju Gminy Rogowo
  · Raport o stanie gminy
 AKTUALNOŚCI
 OBWIESZCZENIA
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Skład Rady
  · · Komisje
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Wnioski radnych
  · Wójt
  · · Wójt - dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania i uprawnienia
  · Urząd gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Kompetencje referatów
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Skarbnik
  · · Sekretarz
  · Jednostki organizacyjne
  · · Oświata
  · · Instytucje kultury
  · Jednostki pomocnicze
  · Sołectwa i sołtysi
  · Oświadczenia majątkowe
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · · Małżeństwa
  · · Urodzenia
  · · Zgony
  · · Wpisanie zagranicznego aktu
  · · Wydanie odpisu
  · · Uzupełnienie Aktu
  · · Sprostowanie aktu
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr instytucji kultury.
  · Przewodnik przedsiębiorcy
  · · Kontakt
  · Ewidencja ludności
  · · Wydanie pierwszego dowodu osobistego
  · · Wymiana dowodu osobistego
  · · Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
  · · Zameldowanie na pobyt stały
  · · Zameldowanie na pobyt stały na ponad dwa miesiące
  · · Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy.
  · · Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę.
  · · Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy ponad dwa miesiące
  · · Wymeldowanie z pobytu stałego
  · · Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad dwa miesiące
  · · Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  · · Zaświadczenie z akt ewidencji ludności
  · · Udzielenie informacji o danych osobowych, w tym adresowych o osobach zamieszkałych w Gminie Rogowo
  · · Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  · · Zmiana imienia i nazwiska
  · · Wpisanie do rejestru wyborców
  · Ochrona przyrody
  · Młodociani pracownicy
  · Świadczenia Rodzinne
  · Warunki zabudowy
  · 300+ Dobry Start
  · 500+
 SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, LOBBING
  · Petycje
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady gminy
  · Uchwały
  · Imienne wykazy głosowań radnych
  · Opłaty i podatki
  · Ogłoszenia
  · Zarządzenia Wójta
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015 i wcześniejsze
  · Regulamin naboru na wolne stanowiska
  · Nabór
  · Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Aktualności i ogłoszenia
  · Programy
  · Raporty o oddziaływaniu przedsięwięcia na środowisko
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo
  · Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  · Aktualności i ogłoszenia
  · Akty prawne
  · Deklaracja w sprawie wysokości opłaty
  · Stawki opłat za gospodarowanie odpadami
  · Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne
  · Wnioski i formularze
  · Harmonogram odbioru odpadów
  · Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi
  · · Podmioty odbierające odpady komunalne
  · · Miejsca zagospodarowania odpadów
  · · Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku
  · · Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  · · Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  · Numer konta bankowego - odpady komunalne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Przetargi
  · · ROK 2019
  · · ROK 2018
  · · ROK 2017
  · · ROK 2016
  · · ROK 2015
  · · ROK 2014
  · · ROK 2013
  · · ROK 2012
  · · ROK 2011
  · · ROK 2010
  · · ROK 2009
  · · ROK 2008
  · · ROK 2007
  · · ROK 2006
  · · ROK 2005
  · · ROK 2004
  · · ROK 2003
  · · ROK 2020
  · Zapytania ofertowe
  · · ROK 2019
  · · ROK 2018
  · · ROK 2017
  · · ROK 2016
  · · ROK 2015 i wcześniej
  · · ROK 2020
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  · Sprzedaż nieruchomości
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2018
  · · Realizacja budżetu za rok 2018
  · · Budżet na rok 2019
  · · Realizacja budżetu za rok 2019
  · Sprawozdania
  · · sprawozdania roczne
  · · sprawozdania kwartalne
  · Informacje
  · · Informacje roczne
  · · Informacje kwartalne
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROGOWIE
  · Przetargi
 OGŁOSZENIA SĄDU REJONOWEGO
 WYBORY
  · Sejm i Senat 2019
  · Parlament Europejski 2019
  · Samorządowe 2018
  · Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  · Wybory Prezydenta RP 2020
 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · Miejscowe Plany Zagospodarowania
  · Studium
 KONTROLA ZARZĄDCZA