Związki międzygminne

Na mocy uchwały Rady, gmina Rogowo jest członkiem: 

1. Związku Gmin Rypińskich Związek Gmin Rypińskich

UCHWAŁA NR XVIII/23/2000 
RADY GMINY w ROGOWIE 
z dnia 8 grudnia 2000 roku. 

w sprawie utworzenia Związku Gmin Rypińskich.     

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami/. Rada Gminy Rogowo
uchwala : 

§ 1 Gmina Rogowo postanawia wspólnie z Miastem Rypin i Gminami: Rypin, Skrwilno, Brzuze, Wąpielsk utworzyć związek miedzygminny o nazwie "ZWIĄZEK GMIN RYPIŃSKICH" w celu wspólnego wykonywania niektórych zadań publicznych. 

§ 2 Szczegółowe zadania i zasady działania zwiazku określa jego statut przyjęty przez Rady zainteresowanych Gmin. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Rogowo. 

Porozumienie międzygminne 

Uchwała nr VIII/19/2003  
Rady Gminy w Rogowie 
z dnia 9 września 2003

w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo w ramach Związku Gmin Rypińskicl do realizacji inwestycji pt. „Program Regionalny Systemu Gospodark Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich".

Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z2001 r Nr 142,poz.l591 zpóźn.zm./

Rada   Gminy uchwala, co następuje:     
§1   Wyraża zgodę na przystąpienie gminy Rogowo do realizacji w ramach Związki Gmin Rypińskich do inwestycji pt. „Program Regionalny Systemu Gospodark Ściekowej na obszarze Związku Gmin Rypińskich".   

§2   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.   

§3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Uchwała nr VIII/20/2003
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 9 września 2003

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz.l591 z późn.zm./

Rada  Gminy uchwala, co następuje:  

 §1   Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Rypin sprawie wybudowania i eksploatacji kolektora sanitarnego (ściekowego zgodnie z wariantem I „ Programu odprowadzenia i oczyszczenia ścieków sanitarnych z gminy Rogowo".   

§2   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.   

§3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy (6 stycznia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 stycznia 2005, 08:34:37)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (11 października 2017, 14:10:41)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15632