Aktualności i ogłoszenia

Aktualności i ogłoszenia

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2023

I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia [...]

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnicze

Szanowni Państwo,Urząd Gminy Rogowo informuje, że w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2022

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2022I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania [...]

Og.6220.9.2017 - Budowa 2 zespołów budynków inwentarskich – 10 chlewni o obsadzie 20.000 sztuk oraz 10 chlewni o obsadzie 19.500 sztuk tucznika tj. łącznie 2.765 DJP w systemie rusztowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Rogowo, dnia 26.04.2018 r.Og.6220.9.2017O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2018

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2018I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania [...]

Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – Budowa chlewni w miejscowości Rumunki Likieckie

Rogowo, dnia 15.09.2017 r.Og.6220.9.2017O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Wydanie decyzji - Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q=20,0 m3/h

Rogowo, dnia 17.05.2017 r.Og.6220.4.2017O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej „Czumsk I” o mocy do 1 MW

Rogowo, dnia 28.04.2017 r.Og.6220.7.2017O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Madruga Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa toczy się postępowanie w sprawie wydania [...]

Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q=20,0 m3/h

Rogowo, dnia 28.03.2017 r.Og.6220.4.2017O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Hodowla Bylin Kock Spółka Jawna, Nowy Kobrzyniec 22, 87-515 Rogowo toczy się postępowanie w [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2017

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2017I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218 w obrębie ewidencyjnym Stary Kobrzyniec .... decyzja.

Rogowo, dnia 02.02.2017 r.Og.6220.10.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Sosnowo gm. Rogowo na działce oznaczonej nr geodezyjnym 165/29 miejscowość (obręb) Sosnowo

Rogowo, dnia 23.01.2017 r.Og.6220.7.2016O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rogowo gm. Rogowo na działce oznaczonej nr geodezyjnym 358/1 miejscowość (obręb) Rogowo

Rogowo, dnia 23.01.2017 r.Og.6220.6.2016O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og.6220.7.2016 - Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Sosnowo gm. Rogowo.

Rogowo, dnia 11.10.2016 r.Og.6220.7.2016O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51 , 87-515 Rogowotoczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Og.6220.6.2016 - Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rogowo gm. Rogowo.

Rogowo, dnia 11.10.2016 r.Og.6220.6.2016O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51 , 87-515 Rogowotoczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Decyzja... Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Rogowo, dnia 14.09.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Decyzja... Przebudowa (budowa) drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 2+016

Rogowo, dnia 09.09.2016 r.Og.6220.2.2016O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Rogowo, dnia 16.08.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypintoczy się postępowanie w sprawie [...]

Budowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km ok. 2+010

Rogowo, dnia 05.07.2016 r.Og.6220.2.2016O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowotoczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 81/2 w miejscowości Lasoty

Rogowo, dnia 21.04.2016 r.Og.6220.9.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Powierzchniowe wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej nr geodezyjnym 79/1 obręb Charszewo w miejscowości Charszewo

Rogowo, dnia 18.02.2016 r.Og.6220.1.2016O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Romex Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 117, 87-100 Toruń działając przez pełnomocnika Dariusza Kulczyka, [...]

Powierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie Huta Chojno ID

Rogowo, dnia 22.01.2016 r.Og.6220.8.2014O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2016

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!!Edycja 2016I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży – gr. woj. (Szczutowo) na odcinku od km 1+500 do km 3+712,76.

Rogowo, dnia 05.01.2016 r.Og.6220.11.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597.

Rogowo, dnia 05.01.2016 r.Og.6220.12.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży – gr. woj. (Szczutowo) na odcinku od km 1+500 do km 3+712,76

Rogowo, dnia 04.01.2016 r.Og.6220.11.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że w toczącym się na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin postępowaniu w [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597

Rogowo, dnia 04.01.2016 r.Og.6220.12.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że w toczącym się na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo postępowaniu w sprawie wydania decyzji o [...]

Przebudowa przepustu rurowego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2130C Dulsk - Kobrzyniec w km 17+176 przez rzekę Ruziec w m. Pinino

Rogowo, dnia 10.09.2015 r.Og.6220.8.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowozostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo-Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954

Rogowo, dnia 15.10.2015 r.Og.6220.7.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowotoczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Wydana została decyzja z dnia 16 września 2015 r. znak: Og.6220.6.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210

Rogowo, dnia 16.09.2015 r.Og.6220.6.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210

Rogowo, dnia 15.09.2015 r.Og.6220.6.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że w toczącym się na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowopostępowaniu w sprawie wydania decyzji o [...]

Do publicznej wiadomości ... Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210.

Rogowo, dnia 29.07.2015 r.Og.6220.6.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowozostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o [...]

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ...

Rogowo, dnia 25.06.2015 r.Og.6220.2.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Powierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie Huta Chojno

Rogowo, dnia 12.06.2015 r.Og.6220.8.2014O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og.6220.2.2015 - Budownia elektrowni słonecznej

Rogowo, dnia 09.06.2015 r.Og.6220.2.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że w związku z wystosowaną prośbą mieszkańców Rogówka o zorganizowanie spotkania z inwestorem planującym [...]

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 242 w miejscowości Rogówko.

Rogowo, dnia 21.05.2015 r.Og.6220.2.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 94/1 w miejscowości Charszewo

Rogowo, dnia 28.04.2015 r.Og.6220.1.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og.6220.1.2015 - Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 94/1 w miejscowości Charszewo

Rogowo, dnia 05.03.2015 r.Og.6220.1.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2015

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!!Edycja 2015I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania [...]

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. Gmina Rogowo wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz 21 samorządami lokalnymi z terenu [...]

Podpowierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie Huta Chojno ID

Rogowo, dnia 14.07.2014 r.Og.6220.8.2014O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie od km 4+400 do km ok. 5+400.

Rogowo, dnia 10.07.2014 r.Og.6220.7.2014O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie od km 4+400 do km ok. 5+400

Rogowo, dnia 10.07.2014 r.Og.6220.7.2014O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Legalizacja stacji paliw

Rogowo, dnia 15.05.2014 r.Og.6220.10.2013O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 242 w miejscowości Rogówko

Rogowo, dnia 02.04.2015 r.Og.6220.2.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2014

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!!Edycja 2014I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania [...]

Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km ok. 4+410 - wszczęcie postępowania

Rogowo, dnia 06.12.2013 r.Og.6220.6.2013O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km ok. 1+180

Rogowo, dnia 06.12.2013 r.Og.6220.5.2013O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno - decyzja

Rogowo, dnia 25.06.2013 r.Og.6220.1.2013O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno

Rogowo, dnia 11.04.2013 r.Og.6220.1.2013O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2013

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!!Edycja 2013I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania [...]

Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 ...

Rogowo, dnia 14.09.2012 r.Og.7624-2/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Powierzchniowe wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa piaszczystego Huta Chojno – RK Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ...

Rogowo, dnia 31.08.2012 r.Og. 7624-10/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151, nr 239, nr 240 i nr 237/1 oraz na terenie nieruchomości położonej w obrębie Rogówko

Rogowo, dnia 31.08.2012 r.Og.7624-9/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455 na następujących nieruchomościach ...

Rypin, dnia 29.08.2012 r.AB.6741.2.2012OBWIESZCZENIEZawiadomienie o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 [...]

Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7...

Rogowo, dnia  24.07.2012 r.Og. 7624-2/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, ...

Rogowo, dnia  24.07.2012 r.Og. 7624-2/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151...

Rogowo, dnia  23.07.2012 r.Og. 7624-9/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151, nr 239, nr 240 i nr 237/1 ...

Rogowo, dnia  23.07.2012 r.Og. 7624-9/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

wszczęte na wniosek Gminy Rogowo postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej Nr 120518C Stary Kobrzyniec - Rojewo w km od 0+000 do km 3+008

Starosta Rypińskiul. Warszawska 3887-500 RypinRypin, 18 maja 2012 rokuAB.6741.1.2012OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 [...]

Powierzchniowe wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa piaszczystego Huta Chojno - RK

Rogowo, dnia 10.05.2012 r.Og. 7624-10/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Huta Chojno KW1"

Rogowo, dnia 24.04.2012 r.Og.6220.8.2011O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Huta Chojno KW2”

Rogowo, dnia 24.04.2012 r.Og.6220.7.2011O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych - informacja

Rogowo, dnia 02.04.2012 r.Informacja        Wójt Gminy Rogowo informuje, że w Urzędzie Gminy w Rogowie wyłożony został do publicznego wglądu opracowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku [...]

Konsultacje społeczne projektu Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Więcej na stronie http://www.gdansk.rzgw.gov.pl/?mod=content&path=2,12,575 [...]

Og.6220.9.2011 - Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nadróż

Rogowo, dnia 08.03.2012 r.Og.6220.9.2011O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2012

I n f o r m a c j a  W ó j t a    G m i n y    R o g o w o skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane [...]

Og.6220.4.2011 - Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km - wydanie decyzji

Rogowo, dnia 24.10.2011 r.Og.6220.4.2011O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og.6220.4.2011 - Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km - decyzja

Rogowo, dnia 24.10.2011 r.Og.6220.4.2011O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og.6220.4.2011 - Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km

Rogowo, dnia 03.10.2011 r.Og.6220.4.2011O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km

Rogowo, dnia 09.09.2011 r.Og.6220.4.2011O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og. 7624-1/10 Kopalnia kruszywa naturalnego „Rogówko TT”

Rogowo, dnia 18.07.2011 r. Og. 7624-1/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Og. 7624-3/10 Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Rogowo-Świeżawy”

Rogowo, dnia 14.07.2011 r. Og. 7624-3/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

UWAGA: USUWAMY AZBEST

UWAGA: USUWAMY AZBESTI n f o r m a c j adla mieszkańców Gminy Rogowo dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbestUprzejmie informuję, że Gmina Rogowo planuje złożyć [...]

Og. 7624-1/10 ... na wniosek TIR-TRANS S.C.

Rogowo, dnia 11.05.2011 r.Og. 7624-1/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og. 7624-2/10 ... na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LOTEK Sp. z o.o.

Rogowo, dnia 10.05.2011 r.Og. 7624-2/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og. 7624-3/10 - na terenie nieruchomości położonej w obrębie Świeżawy ...

Rogowo, dnia 06.05.2011 r.Og. 7624-3/10O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Wójt Gminy Rogowo Rogowo, dnia 21 marca  2011r. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowowraz z prognozą [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo

 Wójt Gminy RogowoRogowo, dnia 21 marca 2011r. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy Rogowo Na podstawie art. 11 pkt.10 [...]

Og. 7624-1/10 - Kopalnia kruszywa naturalnego „Rogówko TT”

Rogowo, dnia 14.01.2011 r. Og. 7624-1/10 O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Og. 7624-3/10 - Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Rogowo-Świeżawy”

Rogowo, dnia 14.01.2011 r. Og. 7624-3/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Og. 7624-11/09 - Powierzchniowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego

Rogowo, dnia 05.10.2010 r.Og. 7624-11/09O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og. 7624-11/09 - Powierzchniowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na terenie działek ...

Rogowo, dnia 05.10.2010 r.Og. 7624-11/09O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og. 7624-2/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Powierzchniowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na terenie działek nr 69/3, 67/3, 118/1, 117/7, 117/8, 117/3, 117/5, 64, 63, 62, 5

Rogowo, dnia 01.09.2010 r. Og. 7624-2/09 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Og. 7624-8/10 - Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo - Nadróż od km 2+360 do km 3+988

Rogowo, dnia 18.08.2010 r. Og. 7624-8/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Og. 7624-9/09

Rogowo, dnia 21.05.2010 r. Og. 7624-9/09 O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

metryczka