Wójt Gminy


Wójt gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach i usuwalny tylko w przypadkach określonych ustawowo. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta określa  ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy .
Wójt Gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy przyjmuje sprawozdania z działalności wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych  gminy.
W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Jako organ administracji wójt rozstrzyga w sprawach indywidualnych poprzez wydawanie  indywidualnych decyzji z zakresu administracji  publicznej w zakresie wszystkich zadań  gminy. Dotyczy to zarówno  zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji wójt może upoważnić swojego zastępcę, sekretarza lub innych pracowników urzędu  gminy. Od decyzji wydawanych przez wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, chyba że przepisy stanowią inaczej.
Wójt realizuje nałożone zadania przy pomocy urzędu  gminy, którego jest kierownikiem.
W ramach zadań wójt zapewnia również przy pomocy urzędu gminy , obsługę rady gminy. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw  gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi  gminy. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zarębska (11 października 2017)
Opublikował: Bogumiła Zarębska (11 października 2017, 14:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8226