Ogłoszenia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w sprawie ... „Budowa warsztatów przy Zespole Szkół Nr 4 w Nadrożu”, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 172 obręb 0013 Nadróż,..

Rogowo, 2017.04.28Og.6733.2.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.2.2017 - o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rogowo, 5 kwietnia 2017 rokuOg.6733.2.2017OBWIESZCZENIEWójta Gminy Rogowoo przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Wymiana linii napowietrznej GPZ Rypin – Lasoty st. 109-115 na linię kablową 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm2 – 613 m w gm. Rogowo i w gm. Skrwilno na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 3066 i 350 obręb 0025 Szczerby...

WÓJT GMINY ROGOWO    Rogowo, 2017.03.03Og.6733.8.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie [...]

Zakończenie postępowania - Przebudowie przepustu drogowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2130 C Dulsk – Kobrzyniec w km 17+176 nad rzeka Ruziec w miejscowości Pinino na przepust rurowy ze stali karbowanej

Rogowo, 2017.02.28Og.6733.1.2017O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji - Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 2+016

Rypin, dnia 07 listopada 2016 rokuAB.6741.2.2016ObwieszczenieZawiadomienie o wydaniu decyzji    W związku z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00 .

Rogowo, dnia 14.09.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00.

Rogowo, dnia 14.09.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa linii kablowej SN kV w m. Huta Chojno, gm. Rogowo i w m. Chojno, gm. Chrostkowo, na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 93; 92; 53; 71 ... zakończenie postępowania

Rogowo, 2016.08.17WÓJT GMINY ROGOWOOg.6733.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Rogowo, dnia 16.08.2016 r.Og.6220.4.2016O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą użytkowania budynku mieszkalnego na budynek PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ROGOWIE - zakończenie postępowania

Rogowo, 2016.05.27WÓJT GMINY ROGOWOOg.6733.3.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

Wykonanie dokumentacji projektowej na zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN RS Charszewo – Likiec pomiędzy ST Rogowo 8, a Rogowo 9”, ... - zakończenie postępowania

Rogowo, 2016.05.05WÓJT GMINY ROGOWOOg.6733.2.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 [...]

Budowia napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV oraz linii napowietrznej dwutorowej dwunapięciowej SN 15 kV i nn 0,4 kV ...

Rogowo, 2016.03.16Og.6733.1.2016O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV

                                         &nbs [...]

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 2225 Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. Woj. (Szczutowo) od km 1+500 do km 3+712,76 ...

Rogowo, 2016.01.08Og.6733.6.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597 przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 30/2 i 30/3 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo

Rogowo, 2016.01.08Og.6733.5.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597

Rogowo, dnia 04.01.2016 r.Og.6220.12.2015O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218 w obrębie ewidencyjnym Stary Kobrzyniec

Rogowo, dnia 28.12.2015 r.Og.6220.10.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek Solar Energy 4 Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa toczy się postępowanie w sprawie [...]

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2225 C Stary Kobrzyniec – Czumsk Duży – gr. woj. (Szczutowo) ....

Rogowo, dnia 17 grudnia 2015 rokuOg.6733.6.2015O B W I E S Z C Z E N I E    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), [...]

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 81/2 w miejscowości Lasoty

Rogowo, dnia 10.12.2015 r.Og.6220.9.2015O B W I E S Z C Z E N I EWÓJT  GMINY  ROGOWOpodaje do publicznej wiadomości,że na wniosek R. Pawer Solar Centrum Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa   toczy się [...]

Zakończenie postępowania ...budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV i szafek kablowo- pomiarowych zasilających projektowane budynki mieszkalne na działkach nr 187/8; 187/9; 187/10; 187/11,...

Rogowo, 2015.12.1Og.6733.4.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Zakończenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rogowo, 2015.11.17Og.6733.3.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ... położonymi w obrębie HUTA, gmina Rogowo

Rogowo, dnia 2 listopada 2015 rokuOg.6733.4.2015O B W I E S Z C Z E N I E    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. zm.), [...]

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV ...

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie ... na budowie wolnostojącego budynku stacji elektroenergetycznej przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 159/4, położonymi w obrębie ewidencyjnym Charszewo, gmina Rogowo.

Rogowo, 2015.08.31Og.6733.2.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Postępowanie ... Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210

Rogowo, dnia 29.07.2015 r.Og.6220.6.2015O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGOWO z dnia 22 kwietnia 2015 roku o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ROGOWOz dnia 22 kwietnia 2015 rokuo odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Zakończenie postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rogowo, 2015.03.26Og.6733.1.2015O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie

WÓJT GMINY ROGOWOogłasza    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania [...]

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu

WÓJT GMINY ROGOWOogłasza    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu, stanowiącej teren, który zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji AB.6741.2.2014

Rypin, dnia 10 marzec 2014 rokuAB.6741.2.2013ObwieszczenieZawiadomienie o wydaniu decyzjiW związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [...]

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376

Rypin, dnia 31.01.2014 r.AB.6741.2.2013OBWIESZCZENIEZawiadomienie o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178

Rypin, dnia 31 stycznia 2014 rokuAB.6741.1.2013ObwieszczenieZawiadomienie o wydaniu decyzjiW związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [...]

Zakończenie postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Og.6220.7.2013 - w sprawie zmiany wydanej przez Wójta Gminy Rogowo decyzji z dnia 13 września 2012 r. znak: Og. 7624-2/10 .... Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec”

Rogowo, dnia  22.08.2013 r.Og.6220.7.2013 O B W I E S Z C Z E N I EMając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Budowa stanowiska słupowego linii napowietrznej SN-15kV z rozłącznikiem, budowie linii kablowej średniego napięcia

                                         &nbs [...]

Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowo z dnia  08 lipca 2013 r.          Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia  08 marca 1990r.  o Samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. [...]

Og.6733.1.2013 - ... budowę sieci wodociągowej z przyłączami na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi....obręb: BOROWO ...

                                         &nbs [...]

Og.6733.7.2012 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rogowo, 2013.01.28Og.6733.7.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.7.2012 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rogowo, 2013.01.02Og.6733.7.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy RogowoO zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.6.2012 - o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zakładu Projektowo Wykonawczego Andrzej Pluciński ul. Przyjaciół 1A, Toruń,...

Rogowo, 2012.12.14Og.6733.6.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy RogowoO zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10  § 1 ustawy z 14 czerwca [...]

Og.6733.7.2012 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej budowie stanowiska słupowego z rozłącznikiem, budowie odcinka linii napowietrznej SN-15kV

Rogowo, dnia 28 listopada 2012 rokuOg.6733.7.2012O B W I E S Z C Z E N I E    Na postawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 2071 z późn. [...]

Og.6733.6.2012 - o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień

Rogowo, 26.11.2012 r.Og.6733.6.2012O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Rogowoo przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z  27 marca 2003 roku o [...]

Og.6733.4.2012 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Ruda

                                         &nbs [...]

Og.6733.5.2012 - zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Zgłaszanie kandydatów na ławników - 2011

Zgodnie z artykułem 162 § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz 1070 z póź. zm.) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne [...]

Og.7331-18/2010 - o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Og.7331-17/2010 - o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Og. 7624-5/10 - Budowa gminnej sieci wodociągowej Huta – Charszewo o długości do ok. 2,48 km

Rogowo, dnia 08.06.2010 r. Og. 7624-5/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og. 7624-6/10 - Budowa gminnej sieci wodociągowej Charszewo – Ruda o długości do ok. 1,51 km

Rogowo, dnia 08.06.2010 r. Og. 7624-6/10 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og.7331-18/2009 - o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego

                                         &nbs [...]

Og.7331-17/2009 o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego

                                         &nbs [...]

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie

Zarządzenie Nr 18/10Wójta Gminy Rogowoz dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wniosek Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański, Sp.j. ...

Rogowo, dnia 12.05.2010 r. Og. 7624-11/09 O B W I E S Z C Z E N I E    Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Og. 7624-10/09 - Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży – Narty w miejscowości Czumsk Duży i Narty o długości ok. 2,2

Rogowo, dnia 18.12.2009 r. Og. 7624-10/09 O B W I E S Z C Z E N I E Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Og.7624-2/2009 - „Budowie farmy wiatrowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 11, obręb Borowo, gmina Rogowo”

                                         &nbs [...]

Og.7331-64/2008/2009 - O wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie Og.7624-2/2009

                                         &nbs [...]

Og.7624-5/2009

                                         &nbs [...]

Og.7331-16/2009

                                         &nbs [...]

Budowia zakładu przerobu kruszyw o wydajności 100 ton na godzinę

                                         &nbs [...]

Przystąpiono do przeprowadzenia oceny ... Budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 1,2 MW

                                         &nbs [...]

Wszczęcie postępowanie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 RYP0201A w miejscowości Pinino

                                         &nbs [...]

BUDOWA FARMY WIATROWEJ O ŁĄCZNEJ MOCY 1,2 MW, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 11, POŁOŻONEJ W BOROWIE, GMINA ROGOWO

                                         &nbs [...]

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... droga ... Rogowo - Brzeszczki Duże

O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150), w [...]

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

O b w i e s z c z e n i e  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia      Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. [...]

Informacja o wyborach uzupełniających na dzień 14.12.2008 do Rady Gminy Rogowo

INFORMACJA         W związku z zarządzonymi na dzień 14 grudnia 2008 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Rogowo, w okręgu wyborczym Nr 3, Gminna Komisja Wyborcza w Rogowie przyjmuje zgłoszenia list [...]

Obwieszczenie o ... Wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża HUTA CHOJNO – SR w miejscowości Huta Chojno

O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150), w [...]

O wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże

Rogowo, dnia 22 października 2008 roku Og.7624-6/2008O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania administracyjnego       Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania [...]

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rogowo - 14 grudnia 2008 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rogowo - 14 grudnia 2008 r. Okręg wyborczy Nr 3 (obwód Nr 1) wybory 1 radnego. Materiały zostały umieszczone na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  Link tutaj --> Państwowa Komisja Wyborcza [...]

Eksploatacja kopaliny pospolitej ze złoża HUTA CHOJNO – RS w miejscowości Huta Chojno

                                         &nbs [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

O b w i e s z c z e n i e o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia      Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko

Og.7624-3/2008                                       &n [...]

Ogłoszenie o wyborze oferty - budowa boiska ... Rogowo

Rogowo, dnia 12.06.2008 r. Og. 341-1/9/2008   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postępowaniu na wybór wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:„Budowa zespołu boisk w miejscowości Rogowo – II etap”   Na podstawie art. [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie ...wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „HUTA CHOJNO – RS”

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Og.7624-2/2007 ...budowie sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Og.7624-1/2007 ... wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej na terenie działki nr 78/2

                                         &nbs [...]

Obwieszcenie ... zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej do celów nawodnień upraw, na nieruchomości oznaczonej nr działki 78/2 w miejscowości Brzeszczki Duże, gmina Rogowo.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Rogowoz dnia 03 września 2007 roku Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) podaję do publicznej [...]

Zgłaszanie kandydatów na ławników.

   Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, [...]

Wójt Gminy Rogowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIEW ó j t G m i n y R o g o w oogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w RogowieDo konkursu może przystąpić osoba spełniająca kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji [...]

SKŁAD OSOBOWY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ROGOWIE powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w dniu 13 maja 2007 r.

  Frisztig - Wąsicka Marta Groszewski Robert Kępczyński Piotr Kukowski Leszek Lazarowska Marta Pawlak Lilianna Witkowska Anna [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Rogowo, dnia 29 grudnia 2006 roku      Og.:7624 - [...]

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie

SKŁAD OSOBOWYGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJW ROGOWIE Leszek Kukowski [...]

Sprzedaż nieruchomość mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I E         Wójta  Gminy   R o g o w o z dnia      18 lipca 2006 [...]

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrożu.
ZAKOŃCZONY

OGŁOSZENIE O KONKURSIEW ó j t   G m i n y   R o g o w o ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadrożu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca kryteria określone [...]

sprzedaży nieruchomość mienia komunalnego

O B W I E S Z C Z E N I E         Wójta  Gminy   R o g o w o z dnia      16 stycznia 2006 r           Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Rogowo

O B W I E S Z C Z E N I E         Wójta  Gminy   R o g o w o z dnia      29 grudnia   2004 r [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane
ZAKOŃCZONY

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu
ZAKOŃCZONY

                                         &nbs [...]

Miejsce na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Rogowo, dnia 2004-03-22        Uprzejmie informujemy, że zostały wyznaczone tablice informacyjne w sołectwach  jako miejsce przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i [...]

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie i w Sosnowie.
ZAKOŃCZONY

O G Ł O S Z E N I E   W ó j t G m i n y R o g o w o ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogowie i w Sosnowie     Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki [...]

Og.7331-8/2008 wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij