Dług publiczny

Dług publiczny

Dług publiczny

Stan zobowiązań Gminy Rogowo według tytułów dłużnych od 1995 r. w zł    Nazwa rok 1995-2004  2005  2006 2007- 2010 1. Wyemitowane papiery wartościowe 2. [...]

metryczka