DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - BIP w JST - Gmina Rogowo (koło Rypina)

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJA O OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.) o zawarciu umowy  z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Rogowo pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Wójta Gminy Rogowo.

Wzór zawiadomienia- załącznik nr 1

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Warunki uzyskania dofinansowania określa art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  
Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,  określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania;

2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia
    zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w
    imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje,
    o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego
    młodocianych i ich wynagradzania.                                   
2. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3. Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę
    zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia
    potwierdzający zdanie tego egzaminu.
4. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy
    przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika.
5. Świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w
    czasie trwania przygotowania zawodowego).
6. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku,
    w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo
     oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o
     nieotrzymaniu pomocy de minimis
(w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o
    pomoc de minimis).
8. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
    w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
    pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz.
    1543).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  
Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy  pełen miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania w przypadku  nauki zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy oraz  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnia waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Gminy Rogowo (pok. 20) osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przed podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1543)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 września 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 września 2015, 08:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1552

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij