Podjęcie działalności

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 roku zmienił ustawę o swobodzie działalności gospodarczej , oznacza to że od 01 lipca 2011 roku będzie jedna ogólnopolska Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej. W związku z tym Wójt Gminy przestaje być organem ewidencyjnym, a staje się nim Minister Gospodarki.
Wykaz przedsiębiorców w pisanych do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy został przeniesiony do CEIDG.

Od 1 lipca 2011 roku stary wniosek EDG- 1 zastąpił nowy wniosek CEIDG-1.
Wniosek o wpis, zgłoszenie zmiany, zawieszenie, wznowienie zaprzestanie działalności gospodarczej mogą być składane bezpośrednio do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego ds. gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Wnioski o wpis do CEIDG mogą też być  składane na formularzu w formie papierowej w wybranym przez siebie Urzędzie Gminy, który zostanie przetworzony na formę elektroniczną.

Wniosek w formie papierowej może być złożony:


1. Osobiście ( podpisany w obecności pracownika przyjmującego wniosek ).
2. Wysłany listem poleconym ( podpis wnioskodawcy potwierdzony przez notariusza ).

   Przedsiębiorca który nie zatrudnia pracowników  może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, jeżeli po upływie 24 miesięcy przedsiębiorcza nie wznowi działalności gospodarczej to Minister gospodarki z urzędu wykreśla takiego przedsiębiorcę z CEIDG.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie Spółki Cywilnej zawieszenie jest skuteczne po warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuję wyłącznie na wniosek przedsiębiorczy ( z jednym wyjątkiem zawieszenie ponad 24 m-ce).
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej  i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i zatrudniać pracowników

1) Data zawieszenia
     • data zawieszenia wpisywana jest do wpisu podczas przetwarzania
        wniosku o zawieszenie działalności, natomiast status przedsiębiorcy
        zmieniany jest na "Zawieszony" w dniu wskazanym przez datę zawieszenia;
     • datę zawieszenia we wpisie można zmienić wyłącznie wnioskiem
        o zmianę (o ile data we wpisie jest datą bieżącą lub przyszłą w odniesieniu
        do daty złożenia wniosku);
     • data zawieszenia wymazywana jest z wpisu łącznie z operacją zmiany
        statusu na "Aktywny" w rezultacie przetworzenia wniosku o wznowienie
        działalności;

2) Data wznowienia
     • data wznowienia wpisywana jest do wpisu podczas przetwarzania wniosku
       o wznowienie działalności (wówczas również kasowana jest zawartość pola
       "Przewidywany okres zawieszenia do dnia "), natomiast status przedsiębiorcy
        zmieniany jest na "Aktywny" w dniu wskazanym przez datę wznowienia;
     • datę wznowienia we wpisie można zmienić wyłącznie wnioskiem o zmianę
        (o ile data we wpisie jest datą bieżącą lub przyszłą w odniesieniu do daty
        złożenia wniosku); data wznowienia wymazywana jest z wpisu w rezultacie
        przetworzenia wniosku o zawieszenie działalności;


Więcej informacji i formularze do pobrania na http://www.ceidg.gov.pl


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (5 listopada 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 listopada 2003, 19:47:53)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (27 marca 2014, 10:53:46)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18475