Ewidencje i rejestry.


WYKAZ  EWIDENCJI  I  REJESTRÓW  PROWADZONYCH  W  URZĘDZIE  GMINY  W  ROGOWIE
SEKRETARZ GMINY
1.      Rejestr jednostek organizacyjnych gminy.
2.      Rejestr jednostek pomocniczych gminy.
3.      Rejestr pracowników.
4.      Rejestr akt osobowych.
 
REFERAT SPRAW  OBYWATELSKICH
1.      Rejestr zarządzeń wójta.
2.      Rejestr upoważnień
3.      Rejestr pełnomocnictw
4.      Dzienniki korespondencji
5.      Rejestr pieczęci
6.      Rejestr jednostek OSP.
7.      Rejestry przedpoborowych mężczyzn i kobiet.
8.      Rejestr skarg i wniosków.
9.      Rejestr osób poszukiwanych, którzy nie zgłosili się do kwalifikacji wojskowej.
10.  Rejestr wyborców,
11.  Ewidencja osób zameldowanych na pobyt stały,
12.  Rejestr wniosków o przyznanie stypendium socjalnego
13.  Rejestr zaświadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
14.  Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy.
15.  Rejestr wydawanych zaświadczeń z zakresu świadczenia wychowawczego .
16.  Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
17.  Rejestr wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
 
REFERAT  FINANSOWY
 
1.      Ewidencja podatkowa.
2.      Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego,
3.      Rejestr wymiarowy podatku rolnego,
4.      Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości,
5.      Rejestr wymiarowy podatku leśnego,
6.      Rejestr przypisów i odpisów,
7.      Rejestr wniosków o zwrot części podatku akcyzowego,
8.      Ewidencja płatników podatków
9.      Ewidencja płatników opłat za wodę
10.  Ewidencja płatników opłat za odpady
11.  Ewidencja płatników należności czynszowych
12.  Ewidencja płatników opłat za użytkowanie wieczyste
 
 
 
 
REFERAT  OGÓLNY
1.  Rejestr planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.
2.  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
3.  Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.  Rejestr lokali użytkowych.
5.  Rejestr lokali mieszkalnych.
6.  Ewidencja zabytków.
7.   Ewidencja gminnych dróg publicznych .                                                                         8.   Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.     9.   Gminna baza danych o lokalizacji, rodzaju, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest
10.  Rejestr instytucji kultury.
11.  Rejestr działalności regulowanej.
12.  Rejestr posiadaczy zbiorników bezodpływowych.
13.  Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych.
14.  Rejestr zamówień publicznych.
15.  Rejestr gruntów mienia komunalnego.
16.  Rejestr umów – odprowadzanie ścieków.
17.  Rejestr umów – dostawa wody.
 
STANOWISKO PRACY  DS. OŚWIATY
       1.Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.
 
BIURO  RADY
1.      Rejestr uchwał Rady Gminy Rogowo,
2.      Rejestr skarg i wniosków wnoszonych  do Rady Gminy Rogowo,
3.      Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
 
URZĄD  STANU  CYWILNEGO  
1.      Rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 
         małżeństwa,
2.      Rejestr wpływających zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających
         zawarcie małżeństwa,
3.      Rejestr aktów stanu cywilnego przeniesionych do ŹRÓDŁA,
4.      Rejestr sporządzanych przypisków przy aktach stanu cywilnego,
5.      Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
 
 

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zarębska (26 lutego 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 grudnia 2013, 13:56:20)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Zarębska (26 lutego 2018, 10:55:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7424