Zadania wójtaDo  zadań wójta należy w szczególności:
 
·         przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
·         określanie sposobu wykonywania uchwał,
·         gospodarowanie mieniem komunalnym,
·         wykonywanie budżetu,
·         zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
·         kierowanie bieżącymi sprawami gminy, prowadzenie negocjacji w sprawach należących 
          do gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
·         kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
·         wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu
          oraz dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
·         realizowanie polityki płacowej.
·         wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
·         udzielanie pełnomocnictw procesowych, pełnomocnictw i upoważnień pracownikom
          urzędu oraz dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
·         podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym.
·         podejmowanie innych decyzji w sprawach  należących do kompetencji gminy.
·         ustalanie regulaminu pracy urzędu.
·         sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej.
·         przedkładanie wojewodzie uchwał rady gminy.
·         przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w
          sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, objętych
          zakresem nadzoru RIO.
·         przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i
          staroście powiatu.
·         wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady gminy do
          kompetencji wójta.
  
 

 

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zarębska (5 października 2017)
Opublikował: Bogumiła Zarębska (5 października 2017, 14:26:36)

Ostatnia zmiana: Bogumiła Zarębska (11 października 2017, 14:07:37)
Zmieniono: przeniesiono informacje ogólne do katalogu "wójt"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1608