Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowy ponad dwa miesiące

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz Wzór formularza (30kB) pdf
 • Paszport.
 • Dokument uprawniający do pobytu na terenie Polski /karta pobytu, wiza/. Warunek nie dotyczy zameldowania na pobyt czasowy osób przebywających w ramach ruchu bezwizowego.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby zgłaszającej zameldowanie względnie osoby w której lokalu następuje zameldowanie przykł. akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • Od ręki

Opłaty:

 • brak

Dodatkowe informacje:

 • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy powyżej 2miesięcy może nastąpić w miejscu faktycznego pobytu.
 • Fakt pobytu na zgłoszeniu meldunkowym potwierdza osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, w którym następuje zameldowanie. Osoba ta wpisuje swoje nazwisko, imię, numer dowodu osobistego i składa czytelny podpis.
 • W przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości przedstawionych danych, braku potwierdzenia pobytu o zameldowaniu rozstrzyga się decyzją po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
 • Zameldowanie może być dokonane za pośrednictwem członka rodziny, najemcy, właściciela lokalu.
 • Dokumentami uprawniającymi do pobytu stałego są:

          - zezwolenie na pobyt lub karta pobytu dla obywateli Unii Europejskiej,
          - zezwolenie na pobyt lub dokument pobytu dla członków rodzin obywateli Unii Europejskiej,
          - zezwolenie na osiedlenie lub karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały - obywatele pozostałych państw,
          - decyzja o nadaniu statusu uchodźcy.

 • Dokumentami uprawniającymi do pobytu czasowego są:

          - wymienione wyżej dokumenty,
          - zezwolenie na pobyd czasowy lub karta pobytu dla obywateli Unii Europejskiej,
          - zezwolenie na pobyd czasowy lub dokument pobytu dla członków rodzin obywateli Unii Europejskiej,
          - zezwolenie na zamieszkanie lub karta pobytu, wiza - obywatele pozostałych państw.

Podstawa prawna:

 • Art. 4, 5, 7, 8 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.XII.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Dz.U. z 2002 r. nr 236 poz 1999.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 sierpnia 2005, 10:33:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5015