Zameldowanie na pobyt stały na ponad dwa miesiące

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz Pobierz (31kB) pdf
 • Dowód osobisty
 • Ważny paszport polski (dotyczy osób zamieszkałych za granicą)
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zameldowanie jego dotyczy)
 • Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej - mężczyzn do lat 60 i kobiet posiadających ten dokument)
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby zgłaszającej zameldowanie względnie, osoby w której lokalu następuje zameldowanie (np: akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Ewidencja ludności, dowody osobiste, I piętro, pokój nr 12
 • telefon kontaktowy 280 16 22, 280 16 23

Termin załatwienia sprawy:

 • Od ręki

Opłaty:

 • brak

Dodatkowe informacje:

 • Zameldowanie na pobyt czasowy może nastąpić w miejscu faktycznego pobytu. Osoba może mieć jeden pobyt czasowy.
 • Fakt pobytu na zgłoszeniu meldunkowym potwierdza osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, w którym następuje zameldowanie. Osoba ta wpisuje swoje nazwisko imię numer dowodu osobistego i składa czytelny podpis.
 • Osoby posiadające karty mobilizacyjne przed zameldowaniem winny zgłosić zmianę pobytu w WKU i uzyskać potwierdzenie wykonania obowiązku na druku meldunkowym.
 • W przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości przedstawionych danych, braku potwierdzenia pobytu o zameldowaniu rozstrzyga się decyzją po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.
 • Zameldowanie może być dokonane za pośrednictwem członka rodziny, najemcy, właściciela lokalu.
 • W zakładach zbiorowego zakwaterowania /akademiki, internaty/ zameldowania dokonuje się za pośrednictwem kierownika placówki.

Podstawa prawna:

 • Art. 44 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960, Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 887)
 • Art. 23 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostepnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Dz.U. z 2002 r. nr 201, poz. 1702
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. NR 62, poz. 564)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 lipca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lipca 2005, 10:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5222