Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie

Ogłoszenie nr 501830-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

Gmina Rogowo: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie – roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 53705900000, ul. Rogowo  51 , 87515   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rogowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.rogowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rogowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie – roboty budowlane
Numer referencyjny: Og.271.1.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie. 3.2. Podstawowe parametry budynku i działki do zagospodarowania: 1) Powierzchnia zabudowy: 696,32 m2 2) Powierzchnia użytkowa parteru: 474,03 m2 3) Kubatura netto parteru: 1445,79 m3 4) Liczba kondygnacji: 1 5) Wysokość n.p.t: 5,17 m 6) Ilość izb projektowanych (pokoje, kuchnia i inne): 14 sztuk 7) Powierzchnia działki: 6993,51 m2m, w tym powierzchnia biologicznie czynna: 4352,04 m2. 3.3. Zakres robót (roboty budowlane): 1) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: roboty ziemne i pomiary 2) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: fundamenty 3) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: izolacje 4) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: roboty murowe 5) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: konstrukcja budynku 6) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: stal zbrojeniowa dla budynku 7) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: konstrukcja dachowa, pokrycie i docieplenie 8) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: posadzki 9) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: wykończenie ścian i sufitu 10) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: stolarka 11) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: elewacja 12) Asortyment: Architektura i konstrukcja. Elementy: elementy zewnętrzne 13) Asortyment: Zagospodarowanie terenu i mała architektura. Elementy: Droga wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi i chodnikami do bezpośredniej obsługi przedszkola 14) Asortyment: Zagospodarowanie terenu i mała architektura. Elementy: Chodnik i ciąg pieszojezdny 15) Asortyment: Zagospodarowanie terenu i mała architektura. Elementy: Plac zabaw 16) Asortyment: Zagospodarowanie terenu i mała architektura. Elementy: Ogrodzenie 17) Asortyment: Branża sanitarna ( wod-kan, c.o, c.w.u ) 18) Asortyment: Branża elektryczna 19) Asortyment: Zagospodarowanie terenu i mała architektura. Elementy: Droga do obsługi autobusów 20) Asortyment: Zagospodarowanie terenu i mała architektura. Elementy: Parkingi i chodnik przy drodze powiatowej 3.4. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia, czyli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami (Projekt budowlany pn „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na gminne przedszkole w Rogowie wraz z przyłączami infrastruktury technicznej, zjazdami z dróg i budową miejsc parkingowych” branża: Architektura, Konstrukcja, Wod-kan i Elektryczna), Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 3.6. Oferta musi obejmować również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia takie jak np. związane z: 1) przygotowanie terenu prac (budowy), 2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 3) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane, 4) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania, 5) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagana, 6) wnoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego – jeżeli będą wymagane, 7) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu, 8) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy. 3.7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214100-1
45262700-8
45262800-9
45111200-0
45262300-4
45410000-4
45260000-7
45430000-0
45442100-8
45231300-8
45332200-5
45332300-6
45450000-6
45320000-6
45310000-3
45262500-6
45431100-8
45260000-7
45421100-5
45331100-7
45233123-7
45223300-9
45233161-5
45233200-1
45233222-1
45112723-9
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry; działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną; poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: 1) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia, tj. potwierdzi posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: 1) W zakresie wykazania się stosownym doświadczeniem warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym kubatury budynku budowanego, rozbudowywanego, przebudowywanego lub nadbudowywanego, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 1 robota budowlana o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 1 robota budowlana w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 2) W zakresie wykazania się stosownym potencjałem technicznym Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 3) W zakresie wykazania się stosownymi kwalifikacjami zawodowymi warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: a) Kierownik budowy posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) Kierownik robót posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) Kierownik robót posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9.3.1. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji. 9.3.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 9.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Podany powyżej przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.4.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający wymaga, aby potwierdzić posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego przedmiotowych dokumentów zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym kubatury budynku budowanego, rozbudowywanego, przebudowywanego lub nadbudowywanego, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 1 robota budowlana o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 1 robota budowlana w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. 3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące osoby w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownych zdolności zawodowych: a) Kierownik budowy posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, b) Kierownik robót posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, c) Kierownik robót posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące inne dokumenty w ramach oferty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2) Zaakceptowany Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3) Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach, w tym z podaniem stawek jednostkowych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4) Informacja dot. podwykonawców, w tym zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Specyfikacji – jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 5) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) . 6) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie, terminie i kwocie określonej w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 10.2. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 10.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ S.A. O/Rypin nr konta: 76 2030 0045 1110 0000 0221 1210. 10.6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione, czyli musi być na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 10.7. Oryginał dowodu dokonania przelewu lub kopię dowodu dokonania przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 10.8. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium w kasie Zamawiającego. 10.9. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do ofert w formie oryginału, przy czym oryginał można złożyć rozdzielnie, ale w tym samym opakowaniu co oferta, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpiąć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) terminu realizacji zamówienia, z jednoczesnym przedłużeniem, jeżeli zajdzie taka konieczność, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było uniknąć lub przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, e) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy mających wpływ na czas realizacji robót, f) realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem zamówienia powodujących konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robót, czyli rezygnacja z części robót, w tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy, b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji), 7) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
12.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być wskazane w Formularzu ofertowym oraz musi być wykazane, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te Wykonawca może dodatkowo oznaczyć w inny, wybrany przez siebie sposób, np: może dodatkowo oznaczyć klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” lub też może je wydzielić w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzeno w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (430kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (62kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Wzór umowy (261kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - Branże scalone (18kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3.1 - Kosztorys ofertowy - Branża Konst. - Budowlana (129kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3.2 - Kosztorys ofertowy - Branża Sanitarna (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3.3 - Kosztorys ofertowy - Branża Elektryczna (23kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy (57kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (50kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Wykaz osób (55kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Informacja dotycząca podwykonawców (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10.1 - Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę
Plik do pobrania Załącznik nr 10.2 - Dokumentacja projektowa - projekt zamienny (4496kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11.1 - Przedmiar robót - Branża Konst.-Budowlana (672kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11.2 - Przedmiar robót - Branża sanitarna (963kB) word
Plik do pobrania Załącznik 11.3 - Przedmiar robót - Branża elektryczna (202kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12.1 - SST - Wymagania ogólne (451kB) pdf
Plik do pobrania Ząłącznik nr 12.2 - SST - Roboty ziemne (462kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.3 - SST - Betonowanie konstrukcji (462kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.4 - SST - Zbrojenie konstrukcji (404kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.5 - SST - Tynkowanie (430kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.6 - SST - Okładziny z płyt karton-gips (438kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.7 - SST - Wykonanie pokryć dachowych z blachy (437kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.8 - SST - układanie płytek ... (450kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.9 - SST - Roboty malarskie (454kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.10 - SST - Przyłącza wodociągowe (456kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.11 - SST - Przyłącza kanalizacyjne (445kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik na 12.12 - SST - Instalacje wodociągowe (453kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.13 - SST - Inst. kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (436kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.14 - SST - Systemy ocieplenia ścian (448kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.15 - SST - Izolacja stropodachów (441kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.16 - SST - Ochrona odgromowa (528kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.17 - SST - Roboty murarskie (577kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.18 - SST - Okładziny tarasów (518kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.19 - SST - Montaż drzwi balkonowych i okien (709kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.20 - SST - CO (195kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12.21 - SST - Specyfikacja zastosowanych materiałów (5851kB) pdf

Plik do pobrania Modyfikacje SIWZ (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik do modyfikacji SIWZ (1914kB) pdf (Załącznik 3.4)

Plik do pobrania Załącznik do modyfikacji SIWZ (689kB) pdf (Załącznik 3.5)

Plik do pobrania Wyjaśnienia SIWZ (47kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA - OTWARCIE OFERT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plik do pobrania Informacja - Otwarcie ofert (236kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (5 stycznia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 stycznia 2018, 18:09:17)

Ostatnia zmiana: Andrzej Ciborski (7 listopada 2018, 11:52:52)
Zmieniono: Dodano Ogłoszenie o zmianie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij