Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954
Numer ogłoszenia: 34972 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954. Zakres robót: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) Wykonanie robot pomiarowych w terenie 2) Likwidacja kolizji linii teletechnicznej, w tym: a) założenie rur osłonowych b) przełożenie linii teletechnicznej 3) Karczowanie drzew, w tym: a) karczowanie drzew, b) wywóz karpiny, gałęzi, dłużycy 4) Przebudowa istniejących przepustów pod drogą, w tym: a) wykonanie przepustu b) wykonanie ścianek czołowych przepustów 5) Roboty ziemne, w tym związanych z wykonaniem rowów przydrożnych oraz poboczy na całej długości drogi, w tym: a) wykonanie robót ziemnych podłużnych z wbudowaniem w nasyp i pobocza b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) formowanie i zagęszczanie nasypu, poboczy i rowów d) plantowanie powierzchni skarp nasypów, poboczy i rowów 6) Wykonanie podbudowy na całej długości drogi tj. na długości 1598 mb, w tym: a) profilowanie podłoża w gruncie b) wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) o gr.10 cm z piasku, c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości warstwy 15 cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63 mm d) wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości warstwy 8 cm z kamienia naturalnego łamanego 0-32 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 7) Wykonanie nawierzchni na całej długości drogi tj. na długości 1598 mb i szerokości 550 cm, w tym: a) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej b) wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm masy BA grysowo-żwirowej c) oczyszczenie warstwy wiążącej d) skropienie warstwy wiążącej e) ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy BA grysowo-żwirowej 8) Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie z rozplantowaniem gruntu b) wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku c) wykonanie podbudowy gr.30cm z kamienia łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem d) wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach i skrzyżowaniach z masy BA 9) Wykonanie chodnika na całym odcinku drogi tj. od km 5+356 do km 6+954 oraz na odcinku od km 5+300 do km 5+356 za wyjątkiem skrzyżowań; chodnik bitumiczny o szerokości 150 cm, a tylko w obrębie zatok autobusowych (peronów) chodnik z kostki betonowej o szerokości od 150 cm do 200 cm, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie pod warstwy konstrukcyjne chodnika z rozplantowaniem gruntu lub wywozem b) wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 12 cm d) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej e) profilowanie masą MMA, f) oczyszczenie warstwy profilującej z masy bitumicznej g) skropienie warstwy profilującej h) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z BA i) wykonanie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości warstwy 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej j) ustawienie obrzeży betonowych k) ustawienie krawężników betonowych 10) Wykonanie przystanków komunikacyjnych: zatoki autobusowe (w tym perony), w tym: a) wykonanie koryta w gruncie pod warstwy konstrukcyjne zatok i peronów z rozplantowaniem gruntu lub wywozem b) wykonanie warstwy stabilizacyjnej gr. 20 cm c) wykonanie wartswty podbudowy gr. 25 cm z betonu d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej e) wykonanie warstwy odcinającej gr 5 cm pod perony f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11) Wykonanie pasa zieleni o szerokości 100 cm pomiędzy jezdnią a chodnikiem na całej długości drogi: a) humusowanie pasa zieleni warstwą humusu i obsianie trawą 12) Wykonanie oznakowania oraz wykonanie barier ochronnych, w tym: a) wykonanie oznakowania pionowego poprzez ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych i zamontowanie znaków b) wykonanie obustronnego oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej i przerywanej c) wykonanie przejść dla pieszych (2 sztuki) d) ustawienie barier ochronnych nad przepustem 13) Ustawienie lampy hybrydowej (solarowo-wiatrakowej) - 2 sztuki, na stopie fundamentowej z panelem solarowym i z turbiną wiatrakową o wysokości słupa ok. 8.00m o przewidywanych parametrach: a) czas pracy 10-14godz/dzień b) barwa światła - biała c) źródło światła 50W LED d) moc paneli 2x120W e) akumulator 2szt po 200Ah, f) włącznik zmierzchowo-programowalny g) moc wiatraka min- 250W 14) Roboty wykończeniowe, w tym: a) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.11.12.00-0, 45.23.32.80-5, 45.23.32.53-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 20.000,00 zł do dnia składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełni

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia: co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca powinien wykazać się odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełni

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca powinien wykazać osoby zdolne do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i są wpisani na listę członków właściwej izby Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zapewniającą wykonanie zamówienia, tj. potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż zaoferowana kwota realizacji przedmiotu zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Zaakceptowany Projekt umowy. Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach w tym z podaniem stawek jednostkowych. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom lub podanie przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Potwierdzenie wniesienia wadium. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika - jeżeli został ustanowiony

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) terminu realizacji zamówienia z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robót, b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Specyfikacja Istotanych Warunków Zamówienia (368kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (60kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (296kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (162kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy art 22 ust. 1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz osób (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust. 1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dotycząca podwykonawców (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Opis techniczny (81kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 13 - Schematy i rysunki
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Szczegółowe specyfikacje techniczne (1898kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15a - Projekt docelowej organizacji ruchu (2313kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15b - Projekt docelowej organizacji ruchu (3445kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 16 - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (4461kB) pdf


Plik do pobrania Specyfikacja Istotanych Warunków Zamówienia - wyjaśnienia 1 (134kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja Istotanych Warunków Zamówienia - modyfikacja 1 (114kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROTOKÓŁ NR 1
z posiedzenia Komisji Przetargowej
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plik do pobrania Protokół - otwarcie ofert (170kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954
Numer ogłoszenia: 67164 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34972 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954. Zakres robót: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) Wykonanie robot pomiarowych w terenie 2) Likwidacja kolizji linii teletechnicznej, w tym: a) założenie rur osłonowych b) przełożenie linii teletechnicznej 3) Karczowanie drzew, w tym: a) karczowanie drzew, b) wywóz karpiny, gałęzi, dłużycy 4) Przebudowa istniejących przepustów pod drogą, w tym: a) wykonanie przepustu b) wykonanie ścianek czołowych przepustów 5) Roboty ziemne, w tym związanych z wykonaniem rowów przydrożnych oraz poboczy na całej długości drogi, w tym: a) wykonanie robót ziemnych podłużnych z wbudowaniem w nasyp i pobocza b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) formowanie i zagęszczanie nasypu, poboczy i rowów d) plantowanie powierzchni skarp nasypów, poboczy i rowów 6) Wykonanie podbudowy na całej długości drogi tj. na długości 1598 mb, w tym: a) profilowanie podłoża w gruncie b) wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) o gr.10 cm z piasku, c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grubości warstwy 15 cm z kamienia naturalnego łamanego 0-63 mm d) wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości warstwy 8 cm z kamienia naturalnego łamanego 0-32 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 7) Wykonanie nawierzchni na całej długości drogi tj. na długości 1598 mb i szerokości 550 cm, w tym: a) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej b) wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm masy BA grysowo-żwirowej c) oczyszczenie warstwy wiążącej d) skropienie warstwy wiążącej e) ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy BA grysowo-żwirowej 8) Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie z rozplantowaniem gruntu b) wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku c) wykonanie podbudowy gr.30cm z kamienia łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem d) wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach i skrzyżowaniach z masy BA 9) Wykonanie chodnika na całym odcinku drogi tj. od km 5+356 do km 6+954 oraz na odcinku od km 5+300 do km 5+356 za wyjątkiem skrzyżowań; chodnik bitumiczny o szerokości 150 cm, a tylko w obrębie zatok autobusowych (peronów) chodnik z kostki betonowej o szerokości od 150 cm do 200 cm, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie pod warstwy konstrukcyjne chodnika z rozplantowaniem gruntu lub wywozem b) wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 12 cm d) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej e) profilowanie masą MMA, f) oczyszczenie warstwy profilującej z masy bitumicznej g) skropienie warstwy profilującej h) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z BA i) wykonanie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości warstwy 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej j) ustawienie obrzeży betonowych k) ustawienie krawężników betonowych 10) Wykonanie przystanków komunikacyjnych: zatoki autobusowe (w tym perony), w tym: a) wykonanie koryta w gruncie pod warstwy konstrukcyjne zatok i peronów z rozplantowaniem gruntu lub wywozem b) wykonanie warstwy stabilizacyjnej gr. 20 cm c) wykonanie wartswty podbudowy gr. 25 cm z betonu d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej e) wykonanie warstwy odcinającej gr 5 cm pod perony f) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11) Wykonanie pasa zieleni o szerokości 100 cm pomiędzy jezdnią a chodnikiem na całej długości drogi: a) humusowanie pasa zieleni warstwą humusu i obsianie trawą 12) Wykonanie oznakowania oraz wykonanie barier ochronnych, w tym: a) wykonanie oznakowania pionowego poprzez ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych i zamontowanie znaków b) wykonanie obustronnego oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej i przerywanej c) wykonanie przejść dla pieszych (2 sztuki) d) ustawienie barier ochronnych nad przepustem 13) Ustawienie lampy hybrydowej (solarowo-wiatrakowej) - 2 sztuki, na stopie fundamentowej z panelem solarowym i z turbiną wiatrakową o wysokości słupa ok. 8.00m o przewidywanych parametrach: a) czas pracy 10-14godz/dzień b) barwa światła - biała c) źródło światła 50W LED d) moc paneli 2x120W e) akumulator 2szt po 200Ah, f) włącznik zmierzchowo-programowalny g) moc wiatraka min- 250W 14) Roboty wykończeniowe, w tym: a) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.11.12.00-0, 45.23.32.80-5, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, Ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1207311,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 963653,69

 • Oferta z najniższą ceną: 963653,69 / Oferta z najwyższą ceną: 1082403,64

 • Waluta: PLN .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 lutego 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 lutego 2016, 18:30:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (26 marca 2016, 10:26:59)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2301