Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2013 r.

Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 93857 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie realizowane będzie w następujących w zakresach: 1)Demontaż wyrobów zawierających azbest, przetransportowanie i unieszkodliwienie powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie demontaż, transport i unieszkodliwienie 2)Przejęcie, przetransportowanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie transport i unieszkodliwienie. Zlecane zadanie w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest, przetransportowanie i unieszkodliwienie powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest obejmuje w szczególności: 1)Zdemontowanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków. 2)Odpowiednie opakowanie wytworzonych w wyniku prowadzenia prac związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych odpadów zawierających azbest. 3)Zabranie wytworzonych odpadów zawierających azbest z demontażu pokryć dachowych z terenu nieruchomości, na której zostały wytworzone do dalszego gospodarowania, w tym ich załadunek na środki transportu Wykonawcy. 4)Przetransportowanie wytworzonych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 5)Unieszkodliwienie przez Wykonawcę wytworzonych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia wytworzonych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 6)Demontażowi podlegać będą płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem stanowiące pokrycia dachowe na obiektach. 7)Wykonawca jako wykonujący usługę w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów jest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) wytwórcą odpadów, które powstaną w wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest, a więc jest odpowiedzialny za właściwego gospodarowanie wytworzonymi odpadami. 8)Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe demontowane będą z budynków położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo, a właścicielami tych budynków są osoby fizyczne lub osoby prawne. 9)Wytwarzane w ramach niniejszego zamówienia odpady pochodzące z demontażu płyt azbestowo-cementowych stanowiące pokrycia dachowe klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały konstrukcyjne zawierające azbest [17 06 05]; są to odpady niebezpieczne. 10)Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie demontaż, transport i unieszkodliwienie wynosi 41,536 Mg. Ilość obiektów: 11. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do Specyfikacji. 11)W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji projektu, ilość odpadów możliwa do wytworzenia oraz do przejęcia może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). 12)Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia. Zlecane zadanie w zakresie przejęcia, przetransportowania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest obejmuje w szczególności: 1)Przejęcie przez Wykonawcę odpadów zawierających azbest o podanym poniżej rodzaju, pochodzących z demontażu pokryć dachowych zawierających azbest do dalszego gospodarowania, w tym zabranie odpadów przez Wykonawcę z terenu nieruchomości, na której są one magazynowane przez posiadaczy odpadów po wykonanej rozbiórce pokryć dachowych i ich załadunek na środki transportu Wykonawcy. 2)Przetransportowanie przejętych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 3)Unieszkodliwienie przez Wykonawcę przejętych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia przejętych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 4)Przekazującym te odpady są właściciele budynków, z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest; są to osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicielami obiektów, z których zdemontowano pokrycia dachowe. 5)Wszystkie odpady przewidziane do przekazywania w ramach realizacji niniejszego zamówienia magazynowane są na terenie nieruchomości położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo. 6)Przejmowane w ramach niniejszego zamówienia odpady klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały konstrukcyjne zawierające azbest [17 06 05]; są to odpady niebezpieczne. 7)Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie transport i unieszkodliwienie wynosi 63,428 Mg. Ilość obiektów: 19. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do Specyfikacji. 8)W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji projektu, ilość odpadów możliwa do wytworzenia oraz do przejęcia może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). 9)Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 2300,00 zł do dnia składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 1) terminu realizacji zamówienia - w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności lub w przypadku działania siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (366kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (53kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekr umowy (263kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy_art_22_ust._1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy_art_24_ust._1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca podwykonawców (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - wykaz obiektów (139kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - wykaz obiektów (151kB) pdf

Plik do pobrania Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (144kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (194kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o udzieleniu zamówienia (256kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (29 maja 2013, 15:04:14)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (25 czerwca 2013, 12:21:40)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1574