Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka

Ogłoszenie nr 513182-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Gmina Rogowo: Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinkach: 1) Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457); 2) Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+155,30 (dz. Nr 455); 3) Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+123,3 (dz. Nr 468); 4) Odcinek nr 4 od km 0+000 do km 0+157,7 (dz. Nr 483)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 53705900000, ul. Rogowo  51 , 87515   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rogowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.rogowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rogowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złozona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinkach: 1) Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457); 2) Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+155,30 (dz. Nr 455); 3) Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+123,3 (dz. Nr 468); 4) Odcinek nr 4 od km 0+000 do km 0+157,7 (dz. Nr 483)
Numer referencyjny: Og.271.1.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Zakres robót: 1. Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Plantowanie poboczy w gruncie z humusowaniem warstwą gr 5cm i obsianiem (dowóz humusu) e) Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem z włączeniem do prawostronnego rowu z przykanalikami z zakończeniem ścianką (typową) w km 0+004 str. Prawa f) Rozebranie istniejącej konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną z wywozem na odl. 1km 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu gr.22cm z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni i zjeździe g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu h) Ustawienie krawężnika betonowego normalnego na ławie z betonu 4) Umocnienie skarpy, zjazd z kostki betonowej, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie – zjazd b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat.III – umocnienie skarpy g) Wywóz gruntu z koryta na odkład h) Umocnienie skarpy zabrukiem z brukowca (kamienia narzutowego) na podsypce cem–piaskowej 5) Chodnik, w tym: a) Wykonanie koryta w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm chodnik prawostronny d) Wykonanie podsypki cem-piaskowej gr.10cm e) Wykonanie części wzmocnionej pod chodnik lewostronny na szerokości 60cm z warstwy betonu f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej prostokatnej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej g) Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z oporem zewnętrznym 6) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 2. Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+155,30 (dz. Nr 455): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Plantowanie poboczy w gruncie e) Wykonanie studni chłonnych średnicy 1200mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego na pokrywie żelbetowej o gł. 250cm f) Wykonanie studni rewizyjnej średnicy 1000mm gł. 200cm z włazem typu ciężkiego (przy drodze powiatowej) wraz z odtworzeniem rowu na długości 20,00m g) Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem z włączeniem do studni chłonnych z przykanalikami oraz do studni rewizyjnej h) Wykonanie koryta pod pole martwe i) Wywóz gruntu z koryta j) Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku k) Wykonanie podbudowy gr.17cm z chudego betonu l) Wykonanie nawierzchni z kostki kolorowej gr.8cm typu starobruk na podsypce cem-piaskowej 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu gr.22cm z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu 4) Chodnik, zjazdy z kostki betonowej, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach i bokach zjazdu 5) Chodnik, w tym: a) Rozebranie istniejącego chodnika łącznie z obrzeżami i krawężnikiem z oczyszczeniem i złożeniem na palety, wywozem b) Wykonanie koryta w gruncie c) Wywóz gruntu z koryta na odkład d) Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm chodnik prawostronny e) Wykonanie podsypki cem-piaskowej f) Wykonanie części wzmocnionej pod chodnik lewostronny na szerokości 60cm z warstwy betonu g) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej prostokątnej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej h) Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z oporem zewnętrznym 6) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 3. Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+123,3 (dz. Nr 468): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Wykonanie studni chłonnych średnicy 1200mm z pokrywą żeliwną typu ciężkiego na pokrywie żelbetowej o gł. 250cm e) Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem z włączeniem do studni chłonnych z przykanalikami f) Rozebranie istniejącej konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną z wywozem 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu 4) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 4. Odcinek nr 4 od km 0+000 do km 0+157,7 (dz. Nr 483): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: b) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Założenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejącym przewodzie teletechnicznym wraz z robotami ziemnymi towarzyszącymi temu założeniu e) Rozebranie istniejącej konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną z wywozem f) Wykonanie studni rewizyjnej średnicy 1000mm gł. 200cm z włazem typu ciężkiego g) Wykonanie wpustów ulicznych z włączeniem do studni rewizyjnych i na końcu do istniejącej studni chłonnej w obrębie skrzyżowania 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu 4) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 3.2. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia, czyli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami (Projekt budowlany), Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3.3. Oferta musi obejmować również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia takie jak np. związane z: a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – jeżeli jej wykonanie nie zostało już uwzględnione w przedmiarach robót do kosztorysu ofertowego, b) przygotowanie terenu prac (budowy), c) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, d) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane, e) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania, f) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagana, g) wnoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego – jeżeli będą wymagane, h) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu, i) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233300-2
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: 1) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia, tj. Wykonawca potwierdzi posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa w tym zakresie następujące szczegółowe warunki: 1) W zakresie wykazania się stosownym doświadczeniem warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 1 robota budowlana o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 1 robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości przynajmniej 0,120 km. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 2) W zakresie wykazania się stosownym potencjałem technicznym Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 3) W zakresie wykazania się stosownymi kwalifikacjami zawodowymi warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: a) Kierownik budowy posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu i pozostałych dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9.3.1. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji. 9.3.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 9.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Podany powyżej przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.4.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający wymaga, aby potwierdzić posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego przedmiotowych dokumentów zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownego doświadczenia: co najmniej 1 robota budowlana o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, tj, co najmniej 1 robota budowlana w zakresie budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości przynajmniej 0,120 km. 3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji, przy czym Zamawiający określa następujące osoby w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę stosownych zdolności zawodowych: a) Kierownik budowy posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne (równoważne) uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2) Zaakceptowany Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3) Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach, w tym z podaniem stawek jednostkowych, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji. 4) Informacja dot. podwykonawców, w tym zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do Specyfikacji – jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 5) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) . 6) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie, terminie i kwocie określonej w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.0000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 10.2. Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 10.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ S.A. O/Rypin nr konta: 76 2030 0045 1110 0000 0221 1210. 10.6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione, czyli musi być na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 10.7. Oryginał dowodu dokonania przelewu lub kopię dowodu dokonania przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 10.8. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium w kasie Zamawiającego. 10.9. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do ofert w formie oryginału, przy czym oryginał można złożyć rozdzielnie, ale w tym samym opakowaniu co oferta, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpiąć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) terminu realizacji zamówienia, z jednoczesnym przedłużeniem, jeżeli zajdzie taka konieczność, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było uniknąć lub przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, e) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy mających wpływ na czas realizacji robót, f) realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem zamówienia powodujących konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robót, czyli rezygnacja z części robót, w tym wynikająca m.in. z potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy, b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji), 7) zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
12.15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być wskazane w Formularzu ofertowym oraz musi być wykazane, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te Wykonawca może dodatkowo oznaczyć w inny, wybrany przez siebie sposób, np: może dodatkowo oznaczyć klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” lub też może je wydzielić w ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (436kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (63kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Wzór umowy (265kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (51kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy (58kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót (50kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Wykaz osób (53kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Informacja dotycząca podwykonawców (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10.0 - Dokumentacja projektowa
Plik do pobrania Załącznik nr 10.1 - Dokumentacja projektowa - Odcinek nr 1 (5267kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 10.2 - Dokumentacja projektowa - Odcinek nr 2 (3341kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 10.3 - Dokumentacja projektowa - Odcinek nr 3 (760kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 10.4 - Dokumentacja projektowa - Odcinek nr 4 (3288kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Zgłoszenie wykonania robót (356kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12- Szczegółowespecyfikacje techniczne (1158kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13.1 - Projekt docelowej organizacji ruchu (5510kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13.2 - Projekt docelowej organizacji ruchu (5696kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja - Otwarcie ofert (241kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ogłoszenie nr 500084516-N-2018 z dnia 18-04-2018 r.
Gmina Rogowo: Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinkach: 1) Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457); 2) Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+155,30 (dz. Nr 455); 3) Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+123,3 (dz. Nr 468); 4) Odcinek nr 4 od km 0+000 do km 0+157,7 (dz. Nr 483) 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 513182-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53705900000, ul. Rogowo  51, 87515   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.rogowo.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka na odcinkach: 1) Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457); 2) Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+155,30 (dz. Nr 455); 3) Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+123,3 (dz. Nr 468); 4) Odcinek nr 4 od km 0+000 do km 0+157,7 (dz. Nr 483)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Og.271.1.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
3.2. Zakres robót: 1. Odcinek nr 1 od km 0+000 do km 0+334 (dz. nr 457): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Plantowanie poboczy w gruncie z humusowaniem warstwą gr 5cm i obsianiem (dowóz humusu) e) Wykonanie wpustu ulicznego z osadnikiem z włączeniem do prawostronnego rowu z przykanalikami z zakończeniem ścianką (typową) w km 0+004 str. Prawa f) Rozebranie istniejącej konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną z wywozem na odl. 1km 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu gr.22cm z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni i zjeździe g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu h) Ustawienie krawężnika betonowego normalnego na ławie z betonu 4) Umocnienie skarpy, zjazd z kostki betonowej, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie – zjazd b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat.III – umocnienie skarpy g) Wywóz gruntu z koryta na odkład h) Umocnienie skarpy zabrukiem z brukowca (kamienia narzutowego) na podsypce cem–piaskowej 5) Chodnik, w tym: a) Wykonanie koryta w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm chodnik prawostronny d) Wykonanie podsypki cem-piaskowej gr.10cm e) Wykonanie części wzmocnionej pod chodnik lewostronny na szerokości 60cm z warstwy betonu f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej prostokatnej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej g) Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z oporem zewnętrznym 6) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 2. Odcinek nr 2 od km 0+000 do km 0+155,30 (dz. Nr 455): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Plantowanie poboczy w gruncie e) Wykonanie studni chłonnych średnicy 1200mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego na pokrywie żelbetowej o gł. 250cm f) Wykonanie studni rewizyjnej średnicy 1000mm gł. 200cm z włazem typu ciężkiego (przy drodze powiatowej) wraz z odtworzeniem rowu na długości 20,00m g) Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem z włączeniem do studni chłonnych z przykanalikami oraz do studni rewizyjnej h) Wykonanie koryta pod pole martwe i) Wywóz gruntu z koryta j) Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku k) Wykonanie podbudowy gr.17cm z chudego betonu l) Wykonanie nawierzchni z kostki kolorowej gr.8cm typu starobruk na podsypce cem-piaskowej 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu gr.22cm z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu 4) Chodnik, zjazdy z kostki betonowej, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.7cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach i bokach zjazdu 5) Chodnik, w tym: a) Rozebranie istniejącego chodnika łącznie z obrzeżami i krawężnikiem z oczyszczeniem i złożeniem na palety, wywozem b) Wykonanie koryta w gruncie c) Wywóz gruntu z koryta na odkład d) Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm chodnik prawostronny e) Wykonanie podsypki cem-piaskowej f) Wykonanie części wzmocnionej pod chodnik lewostronny na szerokości 60cm z warstwy betonu g) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej prostokątnej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej h) Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z oporem zewnętrznym 6) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 3. Odcinek nr 3 od km 0+000 do km 0+123,3 (dz. Nr 468): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Wykonanie studni chłonnych średnicy 1200mm z pokrywą żeliwną typu ciężkiego na pokrywie żelbetowej o gł. 250cm e) Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem z włączeniem do studni chłonnych z przykanalikami f) Rozebranie istniejącej konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną z wywozem 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu 4) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 4. Odcinek nr 4 od km 0+000 do km 0+157,7 (dz. Nr 483): 1) Roboty przygotowawcze, w tym: b) Wykonanie robót pomiarowych 2) Roboty różne, w tym: a) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót b) Ustawienie oznakowania pionowego c) Ustawienie słupków stalowych d) Założenie rur ochronnych dwudzielnych na istniejącym przewodzie teletechnicznym wraz z robotami ziemnymi towarzyszącymi temu założeniu e) Rozebranie istniejącej konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną z wywozem f) Wykonanie studni rewizyjnej średnicy 1000mm gł. 200cm z włazem typu ciężkiego g) Wykonanie wpustów ulicznych z włączeniem do studni rewizyjnych i na końcu do istniejącej studni chłonnej w obrębie skrzyżowania 3) Nawierzchnia drogi, w tym: a) Wykonanie koryta jezdni w gruncie b) Wywóz gruntu z koryta na odkład c) Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm na jezdni d) Wykonanie podbudowy betonu z dylatowaniem warstwy e) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej starobruk gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej f) Ustawienie opornika betonowego wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym na zakończeniach nawierzchni g) Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego najazdowego na ławie z betonu 4) Inne roboty, w tym: a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 3.2. Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia, czyli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami (Projekt budowlany), Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3.3. Oferta musi obejmować również wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia takie jak np. związane z: a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – jeżeli jej wykonanie nie zostało już uwzględnione w przedmiarach robót do kosztorysu ofertowego, b) przygotowanie terenu prac (budowy), c) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, d) przed rozpoczęciem robót wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych, o ile będzie wymagane, e) zapewnienie odpowiedniej organizacji podczas prowadzenia robót budowanych, w tym zapewnienie odpowiedniego oznakowania, f) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli będzie wymagana, g) wnoszenie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego – jeżeli będą wymagane, h) zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robót od momenty przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu, i) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu budowy. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45233300-2, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 554010.94 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Produkcja Usługi Handel DAR-POL Dariusz Rapciewicz 
Email wykonawcy: biuro@dar-pol.org.pl 
Adres pocztowy: Tupadły 6 
Kod pocztowy: 87-603 
Miejscowość: Wielgie 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 645094.69 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 645094.69 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 645094.69 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (1 lutego 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 lutego 2018, 20:06:45)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (24 kwietnia 2018, 11:42:17)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij