Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2017 r.

Ogłoszenie nr 533889-N-2017 z dnia 2017-06-16 r.

Gmina Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 53705900000, ul. Rogowo  51 , 87515   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, , e-mail przetargi@rogowo.pl, , faks 542 802 832.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.rogowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.rogowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rogowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2017 r.
Numer referencyjny: Og.271.1.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.3. Zakres zadania: Zadanie realizowane będzie w następujących w zakresach: 1) Demontaż wyrobów zawierających azbest, zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie „demontaż, transport i unieszkodliwienie” 2) Zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie „transport i unieszkodliwienie”. Zlecane zadanie w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest, zabrania, przetransportowania i unieszkodliwienia powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest obejmuje w szczególności: 1) Zdemontowanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków. 2) Odpowiednie opakowanie odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku prowadzonego płyt azbestowo-cementowych. 3) Zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z demontażu pokryć dachowych z terenu nieruchomości, na której powstały do dalszego gospodarowania, w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu. 4) Przetransportowanie zabranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 5) Unieszkodliwienie przez Wykonawcę zabranych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia zabranych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 6) Demontażowi podlegać będą płyty azbestowo-cementowe zwane „eternitem” stanowiące pokrycia dachowe na obiektach. 7) Wykonawca jako wykonujący usługę w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów jest odpowiedzialny za właściwe przeprowadzenie demontażu. 8) Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe demontowane będą z budynków położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo, a właścicielami tych budynków są osoby fizyczne lub osoby prawne. 9) Powstałe w ramach niniejszego zamówienia odpady pochodzące z demontażu płyt azbestowo-cementowych stanowiące pokrycia dachowe klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały budowlane zawierające azbest [17 06 05*]; są to odpady niebezpieczne. 10) Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie demontaż, transport i unieszkodliwienie wynosi 8,030 Mg. Ilość obiektów: 2. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 7 do Specyfikacji). 11) W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji w ramach zakresu: demontaż, transport i unieszkodliwienie lub wycofać się całkowicie, ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zakresu może ulec zmianie (prawdopodobnie zmniejszeniu). 12) Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia. Ze sposobu realizacji zadań w powyższym zakresie w latach poprzednich wynika, że tylko do ok. 25 % obiektów, na których wcześniej planowano realizację zadania w zakresie: demontaż, transport i unieszkodliwienie jest realizowana w tym zakresie. Pozostałe obiekty przechodziły przeważnie na zakres: transport i unieszkodliwienie. Zlecane zadanie w zakresie zabrania, przetransportowania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest obejmuje w szczególności: 1) Zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z miejsca ich magazynowania do dalszego gospodarowania, w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu. 2) Przetransportowanie zabranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 3) Unieszkodliwienie przez Wykonawcę zabranych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia zabranych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 4) Przekazującym te odpady są właściciele budynków, z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest; są to osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicielami obiektów, z których zdemontowano pokrycia dachowe. 5) Wszystkie odpady przewidziane do przekazywania w ramach realizacji niniejszego zamówienia magazynowane są na terenie nieruchomości położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo. 6) Przejmowane w ramach niniejszego zamówienia odpady klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały budowlane zawierające azbest [17 06 05*]; są to odpady niebezpieczne. 7) Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie transport i unieszkodliwienie wynosi 84,373 Mg. Ilość obiektów: 32. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 8 do Specyfikacji). 8) W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji projektu, ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zakresu może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). 9) Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 90650000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262660-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych warunków. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, na jego wezwanie, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia lub dokumentu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postepowania: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Podany powyżej przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowych wymogów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące inne dokumenty w ramach oferty: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2) Zaakceptowany Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji. 3) Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) . 4) Informacja dot. podwykonawców, w tym zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji – jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 5) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie, terminie i kwocie określonej w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). Wadium wnosi się na okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ S.A. O/Rypin nr konta: 76 2030 0045 1110 0000 0221 1210. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione, czyli musi być na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Oryginał dowodu dokonania przelewu lub kopię dowodu dokonania przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium w kasie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do ofert w formie oryginału, przy czym oryginał można złożyć rozdzielnie, ale w tym samym opakowaniu co oferta, a potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpiąć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) terminu zakończenia inwestycji z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robót, b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę – jeżeli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2) nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z aktów prawnych, w tym m.in., o których mowa w art. 86 ust. 4 – ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) informacje niejawne, zastrzeżone Wykonawca wydziela i oznacza w sposób podany w niniejszej Specyfikacji.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zadanie dofinansowywane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (354kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (59kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Wzór umowy (234kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Ośw. Wyk. Spełnienie warunku art 25a ust.1 (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Ośw. Wyk. Wykluczenie art 25a ust. 1 (57kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Informacja dot. podwykonawców (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Informacja dot. grupy kapitałowej (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Demontaż, transport, unieszkodlwienie (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Transport, unieszkodlwienie (67kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA - OTWARCIE OFERT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogłoszenie nr 500018804-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.
Gmina Rogowo: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 533889-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53705900000, ul. Rogowo  51, 87515   Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 622, e-mail przetargi@rogowo.pl, faks 542 802 832.
Adres strony internetowej (url): www.bip.rogowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogowo w 2017 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Og.271.1.22.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zadania: Zadanie realizowane będzie w następujących w zakresach: 1) Demontaż wyrobów zawierających azbest, zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie „demontaż, transport i unieszkodliwienie” 2) Zabranie, przetransportowanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest; zakres ten zwany jest dalej często w skrócie „transport i unieszkodliwienie”. Zlecane zadanie w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest, zabrania, przetransportowania i unieszkodliwienia powstałych w wyniku przeprowadzonego demontażu odpadów zawierających azbest obejmuje w szczególności: 1) Zdemontowanie płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych budynków. 2) Odpowiednie opakowanie odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku prowadzonego płyt azbestowo-cementowych. 3) Zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z demontażu pokryć dachowych z terenu nieruchomości, na której powstały do dalszego gospodarowania, w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu. 4) Przetransportowanie zabranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 5) Unieszkodliwienie przez Wykonawcę zabranych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia zabranych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 6) Demontażowi podlegać będą płyty azbestowo-cementowe zwane „eternitem” stanowiące pokrycia dachowe na obiektach. 7) Wykonawca jako wykonujący usługę w zakresie demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów jest odpowiedzialny za właściwe przeprowadzenie demontażu. 8) Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachowe demontowane będą z budynków położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo, a właścicielami tych budynków są osoby fizyczne lub osoby prawne. 9) Powstałe w ramach niniejszego zamówienia odpady pochodzące z demontażu płyt azbestowo-cementowych stanowiące pokrycia dachowe klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały budowlane zawierające azbest [17 06 05*]; są to odpady niebezpieczne. 10) Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie demontaż, transport i unieszkodliwienie wynosi 8,030 Mg. Ilość obiektów: 2. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 7 do Specyfikacji). 11) W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji w ramach zakresu: demontaż, transport i unieszkodliwienie lub wycofać się całkowicie, ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zakresu może ulec zmianie (prawdopodobnie zmniejszeniu). 12) Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia. Ze sposobu realizacji zadań w powyższym zakresie w latach poprzednich wynika, że tylko do ok. 25 % obiektów, na których wcześniej planowano realizację zadania w zakresie: demontaż, transport i unieszkodliwienie jest realizowana w tym zakresie. Pozostałe obiekty przechodziły przeważnie na zakres: transport i unieszkodliwienie. Zlecane zadanie w zakresie zabrania, przetransportowania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest powstałych z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu wyrobów zawierających azbest obejmuje w szczególności: 1) Zabranie powstałych odpadów zawierających azbest z wcześniej przeprowadzonego (czyli nie przez Wykonawcę) demontażu pokryć dachowych zawierających azbest z miejsca ich magazynowania do dalszego gospodarowania, w tym ich załadunek przez Wykonawcę na środki transportu. 2) Przetransportowanie zabranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia prowadzonego przez Wykonawcę lub do miejsca ich unieszkodliwiania uzgodnionego przez Wykonawcę z podmiotem zajmujących się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 3) Unieszkodliwienie przez Wykonawcę zabranych odpadów zawierających azbest we własnym zakresie lub przekazanie przez Wykonawcę do unieszkodliwienia zabranych odpadów podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem, z którym Wykonawca usługi zawarł stosowaną umowę na ich przekazywanie do unieszkodliwienia. 4) Przekazującym te odpady są właściciele budynków, z których zdemontowano pokrycia dachowe zawierające azbest; są to osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicielami obiektów, z których zdemontowano pokrycia dachowe. 5) Wszystkie odpady przewidziane do przekazywania w ramach realizacji niniejszego zamówienia magazynowane są na terenie nieruchomości położonych wyłącznie na terenie gminy Rogowo. 6) Przejmowane w ramach niniejszego zamówienia odpady klasyfikowane są jako następujący rodzaj odpadów: materiały budowlane zawierające azbest [17 06 05*]; są to odpady niebezpieczne. 7) Szacowana ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie transport i unieszkodliwienie wynosi 84,373 Mg. Ilość obiektów: 32. Wykaz obiektów, na których planowana jest realizacja zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia, z podaniem ich lokalizacji, szacowaną ilością odpadów i terminem realizacji zadania został załączony do niniejszej Specyfikacji (załącznik nr 8 do Specyfikacji). 8) W związku z tym, że podane wyżej ilości odpadów określone zostały na podstawie szacunków oraz w związku z tym, że część osób może wycofa się w bieżących roku z realizacji projektu, ilość odpadów możliwa do gospodarowania w ramach przedmiotowego zakresu może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). 9) Ponadto Zamawiający zastrzega, że cześć osób może zrezygnować z demontażu wyrobów zawieraj azbest. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji obiekty wyszczególnione w realizacji zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia zostaną przesunięte do realizacji zadania w zakresie transportu i unieszkodliwienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90650000-8

Dodatkowe kody CPV: 45262660-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25828.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO-UTIL Paweł Lewandowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B
Kod pocztowy: 87-500
Miejscowość: Rypin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27894.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27894.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38527.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85558.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO-UTIL Paweł Lewandowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B
Kod pocztowy: 87-500
Miejscowość: Rypin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27894.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27894.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38527.63
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (16 czerwca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 czerwca 2017, 11:53:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 sierpnia 2017, 13:55:35)
Zmieniono: poprawiono formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 499