Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376
Numer ogłoszenia: 47080 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376. Zakres robót: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) wykonanie robót pomiarowych w terenie b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2) Roboty różne, w tym: a) ustawienie punktu świetlnego - jednoramiennej lampy hybrydowej solarowej z turbiną wiatrakową, o określonych parametrach 3) Karczowanie drzew, w tym: a) karczowanie krzewów b) karczowanie drzew c) wywóz dłużycy, karpiny i gałęzi 4) Roboty ziemne, w tym: a) wykonanie robót ziemnych podłużnych z wywozem, z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) wykonanie robót ziemnych podłużnych w wbudowaniem w nasyp d) formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy e) plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy, terenów pod zieleń f) plantowanie powierzchni skarp wykopów g) humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu z obsianiem i dowozem humusu 5) Wykonanie podbudowy, w tym: a) profilowanie podłoża w gruncie pod warstwy konstrukcyjne b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego łamanego 0-63 mm d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego łamanego 0-32 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 6) Wykonanie nawierzchni, w tym: a) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej b) wykonanie warstwy wiążącej z masy BA c) oczyszczenie warstwy wiążącej d) skropienie warstwy wiążącej e) ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej 7) Wykonanie oznakowania, poręczy, w tym: a) ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych b) zamontowanie znaków c) ustawienie poręczy ochronnych d) wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej e) ustawienie poręczy stalowych f) ustawienie znaku aktywnego z zasilaniem solarowym i turbina wiatrową, 8) Wykonanie zjazdów, skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie z rozplantowaniem gruntu b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem d) wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem e) wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej i pasków przykrawędziowych f) wykonanie przepustów na zjazdach g) wykonanie umocnień wylotów płatami z darniny h) wykonanie ścianek czołowych z betonu i) wykonanie nasypów z zagęszczeniem na przepustach 9) Wykonanie przepustów pod drogą, w tym: a) wykonanie przepustów z rur b) wykonanie ścianek czołowych dla przepustów 10) Wykonanie chodnika bitumicznego, w tym: a) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem d) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej e) profilowanie masą MMA f) oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej g) skroplenie profilowania bitumem h) wykonanie warstwy ścieralnej z BA 11) Wykonanie chodnika z kostki, w tym: a) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej d) ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej e) ustawienie krawężnika betonowego na ławie bez oporu Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.23.32.80-5, 45.23.32.53-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 13.000,00 zł do dnia składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełni

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączając dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Zamawiający określa następujące roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia: co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełni

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Wykonawca powinien wykazać osoby zdolne do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i są wpisani na listę członków właściwej izby Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zapewniającą wykonanie zamówienia, tj. potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż zaoferowana kwota realizacji przedmiotu zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Zaakceptowany Projekt umowy. Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach w tym z podaniem stawek jednostkowych. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom lub podanie przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. Potwierdzenie wniesienia wadium. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika - jeżeli został ustanowiony

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - 2) Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany zakresu części zamówienia, które zlecane będą podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podwykonawców, 2) zmiany podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zmiany zdolności finansowej wykazane w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących podmiotów udostępniających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe, 3) wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) terminu realizacji zamówienia z uwagi na: a) działanie siły wyższej, b) konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności, c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie, d) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającą z: a) konieczności ograniczenia zakresu robót, b) konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienie z następujących powodów, przy czym zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby spełniające wymogi postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) z uwagi na śmierć, chorobę lub innych zdarzeń losowych tych osób, b) z uwagi na niewywiązywanie się tych osób z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań, c) jeżeli zmiana tych osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (344kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (59kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (235kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy (206kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (49kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi (45kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz osób (45kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy art. 24 ust. 1 (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dotycząca podwykonawców (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Opis techniczny (80kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13 - Schematy i rysunki (6208kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Przedmiar robót (108kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 15 - Szczegółowe specyfikacje techniczne (1732kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 16 - Uzgodnienia projektu technicznego (96kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 17 - Projekt docelowej organizacji ruchu (1524kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 18 - Zezwolenie na realizację inwestycji (4985kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (136kB) pdf~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 47080-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogowo
Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376. Zakres robót: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) wykonanie robót pomiarowych w terenie b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2) Roboty...
Termin składania ofert: 2015-03-19

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376
Numer ogłoszenia: 77846 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47080 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120525C Sosnowo-Pręczki od km 2+900 do km 4+376. Zakres robót: Zakres robót: 1) Geodezyjne roboty pomiarowe w terenie, w tym: a) wykonanie robót pomiarowych w terenie b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2) Roboty różne, w tym: a) ustawienie punktu świetlnego - jednoramiennej lampy hybrydowej solarowej z turbiną wiatrakową, o określonych parametrach 3) Karczowanie drzew, w tym: a) karczowanie krzewów b) karczowanie drzew c) wywóz dłużycy, karpiny i gałęzi 4) Roboty ziemne, w tym: a) wykonanie robót ziemnych podłużnych z wywozem, z wbudowaniem w nasyp i pobocza, na odkład b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) wykonanie robót ziemnych podłużnych w wbudowaniem w nasyp d) formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy e) plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy, terenów pod zieleń f) plantowanie powierzchni skarp wykopów g) humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu z obsianiem i dowozem humusu 5) Wykonanie podbudowy, w tym: a) profilowanie podłoża w gruncie pod warstwy konstrukcyjne b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego łamanego 0-63 mm d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego łamanego 0-32 mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem 6) Wykonanie nawierzchni, w tym: a) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej b) wykonanie warstwy wiążącej z masy BA c) oczyszczenie warstwy wiążącej d) skropienie warstwy wiążącej e) ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej 7) Wykonanie oznakowania, poręczy, w tym: a) ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych b) zamontowanie znaków c) ustawienie poręczy ochronnych d) wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej e) ustawienie poręczy stalowych f) ustawienie znaku aktywnego z zasilaniem solarowym i turbina wiatrową, 8) Wykonanie zjazdów, skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie z rozplantowaniem gruntu b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem d) wykonanie nawierzchni z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem e) wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej i pasków przykrawędziowych f) wykonanie przepustów na zjazdach g) wykonanie umocnień wylotów płatami z darniny h) wykonanie ścianek czołowych z betonu i) wykonanie nasypów z zagęszczeniem na przepustach 9) Wykonanie przepustów pod drogą, w tym: a) wykonanie przepustów z rur b) wykonanie ścianek czołowych dla przepustów 10) Wykonanie chodnika bitumicznego, w tym: a) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego łamanego z zaklinowaniem i zamiałowaniem d) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej e) profilowanie masą MMA f) oczyszczenie profilowania z masy bitumicznej g) skroplenie profilowania bitumem h) wykonanie warstwy ścieralnej z BA 11) Wykonanie chodnika z kostki, w tym: a) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika b) wykonanie warstwy odcinającej z piasku c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej d) ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej e) ustawienie krawężnika betonowego na ławie bez oporu Szczegółowy zakres robót do wykonania zamówienia przedstawiony został w załączonych do Specyfikacji następujących dokumentacjach technicznych: Dokumentacji projektowej ze schematami i rysunkami, Przedmiarze robót, Szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.23.32.80-5, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 853744,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1220012,42

 • Oferta z najniższą ceną: 1220012,42 / Oferta z najwyższą ceną: 1220012,42

 • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (4 marca 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 marca 2015, 21:10:48)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 kwietnia 2015, 13:44:50)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2095