Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie, stanowiącej teren, ...

WÓJT GMINY ROGOWO

ogłasza


    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Karbowiźnie, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Zdjęcie

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana stanowi teren po byłej żwirowni zagospodarowanej po wykonanej rekultywacji na cele rolnicze  , który może być przeznaczony do wykorzystania na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r.. o godz. 10:30 w pok. Nr 5 Urzędu Gminy
    w Rogowie.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki przetargu i
    nie posiadające ograniczeń w nabywaniu nieruchomości.
3. Wadium w formie gotówkowej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 w terminie
     najpóźniej do 08.11.2013 r. do godz. 14:00.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał
     od zawarcia umowy.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony nabywcą zalicza się na poczet
    ceny nabycia nieruchomości.
 6. Zwrot wadium będzie dokonywany niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 7. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej w
     dniu zawarcia umowy.
      Cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu
      Gminy w Rogowie lub dokonać przelewu na
                       BGŻ SA O/Rypin Nr 13 2030 0045 1110 0000 0221 1180
 8. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają nabywcę.
 9. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie
     Gminy w Rogowie pok. Nr 17 tel. (054) 280 16 22

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (10 października 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 października 2013, 12:06:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1407