Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy mieszkaniowej.

WÓJT GMINY ROGOWO

ogłasza


    publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Kobrzyńcu, stanowiącej teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy mieszkaniowej


Zdjęcie

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona jest przy rozwidleniu dwóch dróg gminnych tj. asfaltowej i gruntowej w pobliżu drogi wojewódzkiej. Stanowi teren, który może być przeznaczony do wykorzystania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niezbędną infrastrukturą techniczną. Istnieje dostęp do uzbrojenia technicznego w zakresie : energia elektryczna, woda, zjazd z istniejącej drogi gminnej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunki przetargu

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r.. o godz. 9:30 w pok. Nr 5 Urzędu Gminy
    w Rogowie.
2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki przetargu i
    nie posiadające ograniczeń w nabywaniu nieruchomości.
3. Wadium należy wpłacić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy pok. Nr 11 w terminie
    najpóźniej do 08.11.2013 r. do godz. 14:00.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał
    od zawarcia umowy.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony nabywcą zalicza się na poczet
    ceny nabycia nieruchomości.
6. Zwrot wadium będzie dokonywany niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
7. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę będzie zobowiązana do jej wpłacenia najpóźniej w
    dniu zawarcia umowy.
    Cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu
    Gminy w Rogowie lub dokonać przelewu na
                     BGŻ SA O/Rypin Nr 13 2030 0045 1110 0000 0221 1180
 8. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają nabywcę.
 9. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień informacje można uzyskać w Urzędzie
      Gminy w Rogowie pok. Nr 17 tel. (054) 280 16 22

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (10 października 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 października 2013, 11:58:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1273