Świadczenie usług szkoleniowych dla 17 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 17 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 150925 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych dla 17 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe i kursy: Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminala dla 2 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Kurs ma obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Kurs powinien zakończyć się egzaminem a nabyte umiejętności powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Kurs ma umożliwić słuchaczom odpowiedni zakres wiadomości niezbędnych w pracy na stanowisku sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej. Tematyka zajęć powinna obejmować przede wszystkim takie zagadnienia jak: 1.organizacja działalności handlowej, 2.towar jako przedmiot handlu, 3.sztuka sprzedawania, 4.dokumentacja handlowa, 5.wystawianie rachunków i faktur, 6.etyka zawodu sprzedawcy, 7.kultura obsługi klienta, obsługa kas fiskalnych, 8.ćwiczenia z zakresu sprzedaży, 9.obsługa kas fiskalnych i terminala kart płatniczych. Kurs Drwal pilarz: dla 2 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Celem kursu jest zapoznanie teoretyczne z zagadnieniami wyszczególnionymi w programie nauczania oraz przygotowanie praktyczne kursanta do samodzielnej pracy na stanowisku drwala pilarza Wymaga liczba godzin kursu :144 godziny dydaktyczne ( 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych) Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie. Budowa pilarek wg układów. Charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie. Paliwa, oleje i smary. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych. Ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów. Technika przerzynki kłód i dłużyc. Technika okrzesywania drzew ściętych. Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy. Wykorzystanie surowca drzewnego manipulacja i sortymentacja. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) budowa i zastosowanie w leśnictwie. BHP Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Kurs opiekunka osób chorych, starszych i niepełnosprawnych: dla 2 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Wymagana liczba godzin kursu: 70 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna. Anatomia i fizjologia człowieka Proces starzenia się organizmu człowieka Wybrane zagadnienia z psychologii (Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby) Choroby wieku podeszłego Problemy opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych Profilaktyka odleżyn i skutki długotrwałego unieruchomienia Aspekty pielęgnacyjne w rehabilitacji Opieka nad umierającym Pierwsza pomoc w geriatrii Wybrane zagadnienia farmakoterapii Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych. Kurs opiekunki dziecięcej: dla 2 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktu socjalnego Wymagana liczba godzin kursu to 70 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń. Szkolenie przygotowuje do pracy w charakterze opiekunki do dziecka. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy pielęgnacji dzieci (anatomia i fizjologia), profilaktyka zdrowotna, prawidłowa dieta, zabawy ogólnorozwojowe w nauce i wychowaniu, podstawy psychologii rozwojowej dzieci (aspekty opieki nad dziećmi upośledzonymi, chorymi, nadpobudliwymi i zahamowaniami), podstawy psychologii, komunikacji z podopiecznym oraz jego rodziną, metody wychowawcze - twórcze myślenie. Kurs powinien zakończyć się egzaminem a nabyte umiejętności powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Kurs Kucharz małej gastronomii dla 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. 120 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych Celem kursu jest przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie gastronomicznej. Zdobyte umiejętności przyczynią się do podwyższenia kompetencji w tym zakresie co zwiększy możliwość na zdobycie pracy. Zakres tematyczny zajęć powinna obejmować następujące zagadnienia: podstawowe zasady BHP, zasady przechowywania produktów spożywczych, poznanie zasad żywienia i przygotowywania posiłków, kultura obsługi gości przy stole, przepisy kulinarne i sporządzanie potraw ich dekorowanie i podawanie, elementy carvingu. Kurs powinien zakończyć się egzaminem a nabyte umiejętności powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Kurs florystyczny dla 1 beneficjenta objętego działaniami w ramach kontraktów socjalnych 80 godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych) Celem kursu jest przygotowanie osób bez praktyki i wiedzy florystycznej do zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu florystyki i bukieciarstwa. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia: teoria barw i kompozycji florystyczne zasady kompozycyjne narzędzia wykorzystywane w florystyce, materiały i rośliny wykorzystywane we florystyce, florystyka okolicznościowa, florystyka ślubna, florystyka żałobna, florystyka komercyjna, dekoracja kwiatów doniczkowych, artystyczne pakowanie prezentów, dekoracja stołów Kurs powinien zakończyć się egzaminem a nabyte umiejętności powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz min. 2 projektów szkoleniowym w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju projektu, miejsca realizacji, wartości oraz daty wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego iż projekt został zrealizowany należycie i prawidłowo ukończony (listy referencyjne itp.) - załącznik nr 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem informacji o prowadzeniu szkoleń o tematyce dotyczącej przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a także zakresu czynności przez nich wykonywanych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenia Wykonawcy, iż osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o dysponowaniu bazą lokalową.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób realizujących poszczególne kursy i szkolenia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia (minimum 1 osoba) i którzy spełniają następujące wymogi: Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminala - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem , niezbędnych do wykonania zamówienia. Kurs Drwal - pilarz- doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem , niezbędnych do wykonania zamówienia. Kurs opiekunka osób chorych, starszych i niepełnosprawnych- doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem , niezbędnych do wykonania zamówienia. Kurs opiekunki dziecięcej- doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem , niezbędnych do wykonania zamówienia. Kurs Kucharz małej gastronomii- doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem , niezbędnych do wykonania zamówienia. Kurs florystyczny - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem , niezbędnych do wykonania zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.rogowo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w pokoju nr 7, sekretariat lub przesłać na wyżej podany adres GOPS.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (170kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (124kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy art 22 ust 1 (116kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ... (124kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych projektów (118kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć ... (119kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów ... (119kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wzór umowy (152kB) word


Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmiana (348kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (223kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Plik do pobrania Informacja o udzieleniu zamówienia (57kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 lipca 2013, 13:04:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (4 września 2013, 21:44:45)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1639