Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych .

Rogowo: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 262730 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832 , strona internetowa www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań (zakresy) z możliwością składania oferty częściowej. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 1) Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 60 litrów w ilości 140 sztuk. 2) Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 80 litrów w ilości 100 sztuk. 3) Zadanie nr 3: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 120 litrów w ilości 640 sztuk. 4) Zadanie nr 4: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 140 litrów w ilości 10 sztuk. 5) Zadanie nr 5: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 180 litrów w ilości 110 sztuk. 6) Zadanie nr 6: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 240 litrów w ilości 260 sztuk. 7) Zadanie nr 7: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 1100 litrów w ilości 14 sztuk. 8) Zadanie nr 8: Dostawa pojemników w postaci koszy ulicznych do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego o pojemności: 50 litrów w ilości 65 sztuk. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w Istonych informacjach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W celu dostawy pojemników do zbierania odpadów komunalnych Zamawiający, czyli Gmina Rogowo, przeprowadził kolejno w trybie przetargu nieograniczonego dwa postępowania o udzielenie zamówienia właśnie na Dostawę pojemników do zbierania odpadów komunalnych. W postępowaniach tych nie zostały złożone żadne oferty. W niniejszym wszczętym postepowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione przez Zamawiającego. Powyższym stan faktyczny należy uznać za uzasadniający przypadek, którego zaistnienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 60 litrów w ilości 140 sztuk

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Synappse, ul. Okocimska 2/69, 01-114 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Część NR: 2   Nazwa: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 80 litrów w ilości 100 sztuk

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Synappse, ul. Okocimska 2/69, 01-114 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Część NR: 3   Nazwa: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 120 litrów w ilości 640 sztuk

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Synappse, ul. Okocimska 2/69, 01-114 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Część NR: 4   Nazwa: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 140 litrów w ilości 10 sztuk

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Synappse, ul. Okocimska 2/69, 01-114 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Część NR: 6   Nazwa: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 240 litrów w ilości 260 sztuk

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Synappse, ul. Okocimska 2/69, 01-114 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Część NR: 7   Nazwa: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 1100 litrów w ilości 14 sztuk

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Synappse, ul. Okocimska 2/69, 01-114 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Część NR: 8   Nazwa: Dostawa pojemników w postaci koszy ulicznych do zbierania odpadów komunalnych o pojemności: 50 litrów w ilości 65 sztuk

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Synappse, ul. Okocimska 2/69, 01-114 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o unieważnieniu postępowania (144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (5 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 lipca 2013, 22:36:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (12 lipca 2013, 22:04:09)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333