Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych

Rogowo: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 98707 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (zakresy) z możliwością składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 1) Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności: 60 litrów, 80 litrów, 120 litrów, 140 litrów, 180 litrów, 240 litrów w podanej ilości: a) 60 l ilość: 140 sztuk, b) 80 l ilość: 100 sztuk, c) 120 l ilość: 640 sztuk, d) 140 l ilość: 10 sztuk, e) 180 l ilość: 110 sztuk, f) 240 l ilość: 230 sztuk. 2) Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności: 500 litrów, 1100 litrów w podanej ilości: a) 500 litrów ilość: 13 sztuk, b) 1100 litrów ilość: 14 sztuk, 3) Zadanie nr 3: Dostawa pojemników w postaci koszy ulicznych do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego o pojemności: 50 litrów w podanej ilości: a) 50 litrów ilość: 65 sztuk, Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy - Prawo zamówień publicznych, do wysokości 20 % zamówienia podstawowego, dla każdego zadania odrębnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 1) terminu realizacji zamówienia - w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności lub w przypadku działania siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z PROW 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (351kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (80kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - PROJEKT UMOWY (226kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy_art_22_ust._1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy_art_24_ust._1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Informacja dot. grupy kapitalowej (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca podwykonawców (35kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Numer ogłoszenia: 100943 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98707 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, fax. 054 2802832.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (zakresy) z możliwością składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 1) Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności: 60 litrów, 80 litrów, 120 litrów, 140 litrów, 180 litrów, 240 litrów w podanej ilości: a) 60 l ilość: 140 sztuk, b) 80 l ilość: 100 sztuk, c) 120 l ilość: 640 sztuk, d) 140 l ilość: 10 sztuk, e) 180 l ilość: 110 sztuk, f) 240 l ilość: 230 sztuk. 2) Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności: 500 litrów, 1100 litrów w podanej ilości: a) 500 litrów ilość: 13 sztuk, b) 1100 litrów ilość: 14 sztuk, 3) Zadanie nr 3: Dostawa pojemników w postaci koszy ulicznych do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego o pojemności: 50 litrów w podanej ilości: a) 50 litrów ilość: 65 sztuk, Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało podzielone na 8 zadań (zakresy) z możliwością składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 1) Zadanie nr 1: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 60 litrów w ilości 140 sztuk. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) Zadanie nr 2: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 80 litrów w ilości 100 sztuk. 3) Zadanie nr 3: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 120 litrów w ilości 640 sztuk. 4) Zadanie nr 4: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 140 litrów w ilości 10 sztuk. 5) Zadanie nr 5: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 180 litrów w ilości 110 sztuk. 6) Zadanie nr 6: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 240 litrów w ilości 260 sztuk. 7) Zadanie nr 7: Dostawa pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości o pojemności 1100 litrów w ilości 14 sztuk. 8) Zadanie nr 8: Dostawa pojemników w postaci koszy ulicznych do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego o pojemności: 50 litrów w ilości 65 sztuk. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 • W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 3.
 • W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 8.

Modyfikacje:

Plik do pobrania Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (164kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po modyfikacji (81kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekr umowy po modyfikacji (233kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania informacja o unieważnieniu (139kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (4 czerwca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 czerwca 2013, 13:05:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 czerwca 2013, 11:31:24)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485