Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo

Rogowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo
Numer ogłoszenia: 91087 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny zakres zamówienia: 1) Odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości i ich zagospodarowanie. 2) Odbiór odpadów komunalnych z Lokalnych Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie. 3) Odbiór odpadów komunalnych z Głównego (Gminnego) Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie. 4) Odbiór odpadów komunalnych z terenów innych, w tym z ulic, z przystanków komunikacyjnych, placów czyli z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz z terenów, na których organizowane są imprezy masowe i ich zagospodarowanie. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 12000,00 zł do dnia składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać: wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Rogowo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokonanych przez Wójta Gminy Rogowo wpisów do prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego dokonanych. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich wartość, przedmiot, datę wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączając dowody określające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej 1 usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie odbieranych odpadów minimum 150 Mg Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawca powinien wykazać odpowiednie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne dostępne w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w szczególności powinien wykazać, że: a) posiada bazę magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Rogowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Rogowo, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, b) teren bazy magazynowo-transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, c) baza magazynowo-transportowa jest wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, d) miejsce w obrębie bazy magazynowo-transportowej przeznaczone do parkowania pojazdów jest zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, e) teren bazy magazynowo-transportowej jest wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, f) posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, g) posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym przynajmniej jeden pojazd wyposażony w dźwig (tzw HDS), h) posiada co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej 1 usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie odbieranych odpadów minimum 150 Mg;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 1) terminu realizacji zamówienia - w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności lub w przypadku działania siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (513kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz_ofertowy (62kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - PROJEKT UMOWY (286kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy_art_22_ust._1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Wykaz usług (46kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Wykaz narzędzi (57kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy art. 24 ust.1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Informacja dot. grupy kapitałowej (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Informacja dot. podwykonawców (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Informacje dot. Gminy (148kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Miejscowości na terenie Gminy Rogowo (7192kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Położenie lokalnych punktów (125kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Szacowany skład morfologiczny (132kB) pdf


Plik do pobrania Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (144kB) pdf
Plik do pobrania Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (167kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (202kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o udzieleniu zamówienia (246kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 maja 2013, 21:43:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (28 czerwca 2013, 09:52:30)
Zmieniono: dodano informację udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1977