Świadczenie usług szkoleniowych dla 25 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro ...

Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 25 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 172192 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogowo@rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych dla 25 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Trening umiejętności i kompetencji społecznych zajęcia grupowe z psychologiem w wymiarze 20 godzin dydaktycznych łącznie dla grupy 25 osób 17 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zajęcia dla obydwu grup prowadzone łącznie. Zajęcia z psychologiem w formie spotkań grupowych mają na celu kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z grupą, pracę nad własnymi emocjami oraz wyrobienie postawy asertywnej. Tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: wzmacnianie poczucia własnej wartości - system wartości, sztuka autoprezentacji, komunikacja interpersonalna - komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne, umiejętność aktywnego słuchania, znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie się, stres - na czym polega i jak sobie z nim radzić sztuka asertywności, zaradność osobista. Warsztaty motywacyjne zajęcia grupowe z psychologiem w wymiarze 15 godzin dydaktycznych łącznie dla grupy 25 osób 17 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zajęcia dla obydwu grup prowadzone łącznie. Tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w obszarze aktywności osobistej, przełamywanie lęków i własnych ograniczeń, wyrabianie kompetencji przydatnych w zarządzaniu kryzysowym, budowanie głębokiej motywacji oraz wyznaczanie celów i dążenie do nich. Indywidualna terapia psychologiczna dla 25 beneficjentów (po 6 godzin dla każdego beneficjenta) 17 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla grupy 17 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych w wymiarze 15 godzin dydaktycznych oraz po 2 godziny dydaktyczne indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla każdego z 17 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. (15 godzin zajęć grupowych + 34 godziny indywidualnych konsultacji daje łącznie 49 godzin dydaktycznych) Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego mają na celu ułatwienie uczestnikom projektu wejście lub powrót na rynek pracy oraz sprawne na nim funkcjonowanie. W związku z powyższym tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia rynek pracy i podstawowe pojęcia z nim związane, poruszanie się po rynku pracy, zasady redagowania i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych - CV, list motywacyjny, podanie o pracę autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, analiza życiowych postaw, niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i metod poszukiwania pracy, komunikacja interpersonalna, bilans możliwości, predyspozycji i celów, techniki kreatywności i kształtowanie osobowości kreatywnej. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym mają na celu zdiagnozowanie potrzeb klienta, budowanie ścieżki rozwoju zawodowego, prezentację możliwości dokształcania zawodowego, opiniowanie możliwych do realizacji kursach zawodowych. Kurs planowania domowego budżetu dla 25 beneficjentów 17 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych i 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej Wymagana liczba godzin warsztatu to min. 12 godzin dydaktycznych Uczestnik szkolenia podczas warsztatów ma w praktyczny sposób nabyć umiejętności, planowania swojego czasu, gospodarowania budżetem domowym (wydatki podstawowe - obligatoryjne jak opłaty, egzystencjalne jak żywienie, nieprzewidziane jak np. koszty leczenia, dodatkowe jak np. wyjście do kina). Tematyka zajęć obejmować będzie takie zagadnienia jak istota budżetu domowego, dlaczego zarządzać budżetem, tworzenie i zarządzanie budżetem domowym, kontrola wydatków, okazjonalne wydatki, realne koszty zakupów, efektywne oszczędzanie, deficyt budżetu domowego, oszczędzanie na zakupach i rachunkach za media. Warsztat Szkoła rodzica dla 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wymagana liczba godzin to 20 godzin dydaktycznych. Zajęcia których celem jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych. Dają one możliwość wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji oraz naprawę i ochronę więzi emocjonalnych w rodzinie. Program zajęć powinien obejmować następujące zagadnienia: stawianie i przestrzeganie czytelnych granic, poszukiwanie skutecznych sposobów dyscyplinowania dziecka, poznawanie i rozumienie uczuć dziecka, zachęcanie do współpracy i rozumienie uczuć dziecka, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i psychicznego dziecka..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.12.12.70-6, 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenia o posiadaniu wpisu Wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi, wykaz min. 2 projektów szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem rodzaju projektu, miejsca realizacji, wartości oraz daty wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, iż projekt został zrealizowany należycie i prawidłowo ukończony (listy referencyjne itp.)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób realizujących poszczególne kursy i szkolenia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia (minimum 1 osoba) i którzy spełniają następujące wymogi: Trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty motywacyjne z psychologiem, indywidualna terapia psychologiczna wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień psychologa oraz doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym wykształcenie wyższe w zakresie specjalności doradca zawodowy, lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradca zawodowy oraz co najmniej licencję zawodową I stopnia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz min. 2 letni staż pracy w tym zawodzie. Warsztat z zakresu planowania domowego budżetu, warsztat Szkoła rodzica doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia. Dodatkowo Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rogowo 51 87-515 Rogowo pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rogowo 51 87-515 Rogowo pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (352kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz_ofertowy (122kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy_art_22_ust._1 (113kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy_art_24_ust._1 (120kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych projektów w okresie ostatnich trzech (115kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - wykaz osób (116kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - zobowiązanie innych podmiotów (116kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - umowa (151kB) word


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (244kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Informacja o udzieleniu zamówienia (52kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 kwietnia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 kwietnia 2013, 09:50:17)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (3 czerwca 2013, 14:08:24)
Zmieniono: dodano informację u udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1719