Dostawa oleju opałowego w ilości około 4 tys. litrów miesięcznie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.    Nazwa i adres zamawiającego
    Gmina Rogowo
    87 – 515 Rogowo
    tel. /054/ 280 16 22         fax /054/ 280 28 32
    godziny urzędowania: 7:15 – 15:15
    przetargi@rogowo.pl
    www.bip.rogowo.pl

2.    Określenie trybu zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11
ust.8 Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759/  
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 www.bip.rogowo.pl

4.    Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości około 4 tys. litrów miesięcznie w roku 2013  dla zaopatrzenia kotłowni w:
- Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rogowie
- Bibliotece Publicznej w Rogowie
      Kod CPV 23.12.21.00 – 9
      Dostarczany olej powinien być zgodny z Polską Normą PN-C-96024/2001

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.Termin wykonania zamówienia - dostawy w ciągu max  36 godzin od telefonicznego
    zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę.
Płatność dokonywana będzie każdorazowo po dostawie na rachunek Wykonawcy.

8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
   tych warunków
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania:
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)    jest niezgodna z ustawą,
b)    jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia,
f)    zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87, lub błędy w obliczaniu ceny,
g)    wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
h)    jest nieważna na podstawie innych przepisów.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
    
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
 - nazwa kryterium, waga:
          Cena       -            100 pkt

10.Miejsce i termin składania ofert
     Oferty należy składać w:
 Urzędzie Gminy w Rogowie
 87 – 515 Rogowo
 pok. Nr 10
 do dnia 18.01.2013 r. do godziny 10:00

11. Termin związania z ofertą.
      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (306kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - oferta (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - oświadczenia (29kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - umowa (35kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rogowo, dnia 24.01.2013 r.

 

 

   

Og. 271.1.1.2013

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

w postępowaniu na wybór wykonawcy na wykonanie zamówienia pn:

„Dostawa oleju opałowego w roku  2013”

 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759/ informuję, że unieważniam  powyższe postępowanie  z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia polegającego na wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jedynym kryterium oceny ofert była cena i z uwagi na złożenie ofert o tej samej cenie nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty mimo wezwania do złożenia ofert dodatkowych /art.91ust.1 pkt.5 ustawy./.

 

 

I n f o r m a c j ę   z a m i e s z c z o n o:

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie

a/a

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (10 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 stycznia 2013, 11:05:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (25 stycznia 2013, 08:50:39)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1822