Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rogowo: Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 239672 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe i kursy: trening umiejętności i kompetencji społecznych: zajęcia grupowe z psychologiem w wymiarze 20 godzin łącznie dla grupy 23 osób: 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zajęcia dla obydwu grup prowadzone łącznie. Zajęcia z psychologiem w formie spotkań grupowych mają na celu kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z grupą, pracę nad własnymi emocjami oraz wyrobienie postawy asertywnej. Tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: wzmacnianie poczucia własnej wartości - system wartości, sztuka autoprezentacji, komunikacja interpersonalna - komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne, umiejętność aktywnego słuchania, znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie się, stres - na czym polega i jak sobie z nim radzić, sztuka asertywności, zaradność osobista. Warsztaty motywacyjne: zajęcia grupowe z psychologiem w wymiarze 15 godzin łącznie dla grupy 23 osób: 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zajęcia dla obydwu grup prowadzone łącznie. Tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w obszarze aktywności osobistej, przełamywanie lęków i własnych ograniczeń, wyrabianie kompetencji przydatnych w zarządzaniu kryzysowym, budowanie głębokiej motywacji oraz wyznaczanie celów i dążenie do nich. Indywidualna terapia psychologiczna: dla 23 beneficjentów (po 6 godzin dla każdego beneficjenta): 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym: zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla grupy 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych w wymiarze 15 godzin. Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego mają na celu ułatwienie uczestnikom projektu wejście lub powrót na rynek pracy oraz sprawne na nim funkcjonowanie. W związku z powyższym tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: rynek pracy i podstawowe pojęcia z nim związane, poruszanie się po rynku pracy, zasady redagowania i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych - CV, list motywacyjny, podanie o pracę, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, analiza życiowych postaw, niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i metod poszukiwania pracy, komunikacja interpersonalna, bilans możliwości, predyspozycji i celów, techniki kreatywności i kształtowanie osobowości kreatywnej. Warsztat z zakresu planowania domowego budżetu: dla 23 beneficjentów: 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych i 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wymagana liczba godzin warsztatu to min. 12 godzin dydaktycznych. Uczestnik szkolenia podczas warsztatów ma w praktyczny sposób nabyć umiejętności, planowania swojego czasu, gospodarowania budżetem domowym (wydatki podstawowe - obligatoryjne jak opłaty, egzystencjalne jak żywienie, nieprzewidziane jak np. koszty leczenia, dodatkowe jak np. wyjście do kina). Tematyka zajęć obejmować będzie takie zagadnienia jak: istota budżetu domowego, dlaczego zarządzać budżetem, tworzenie i zarządzanie budżetem domowym, kontrola wydatków, okazjonalne wydatki, realne koszty zakupów, efektywne oszczędzanie, deficyt budżetu domowego, oszczędzanie na zakupach i rachunkach za media. Kursy zawodowe: kurs wizażu i stylizacji: dla 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wymagana liczba godzin kursu to min. 20 godzin dydaktycznych teorii i praktyki. Kurs zakończy się egzaminem i otrzymaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat kosmetyki. Zdobyte umiejętności przyczynią się do podniesienia swojej samooceny, zwiększą wiarę we własne możliwości. Poprzez nabycie umiejętności istnieje możliwość polepszenia sytuacji zawodowej ale również mogą one zostać wykorzystane w życiu codziennym, polepszyć swoją samoocenę i pewność siebie. Tematyka zajęć obejmować będzie takie zagadnienia jak: budowa i fizjologia skóry: rodzaje cery i zasady jej pielęgnacji, pielęgnacja oczu i ich opraw, makijaż na różne okazje, stylizacja paznokci: budowa i fizjologia paznokcia, zasady pielęgnacji, zdobnictwo i malowanie paznokci, stylizacji: typy urody, sylwetki, dobór fryzur, makijażu, ubioru. Prawo jazdy kat. B: dla 6 beneficjantów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o prawo jazdy do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnik szkolenia powinien zostać wyposażony w wiadomości dotyczące zasad uczestnictwa w ruchu drogowym, budowy i obsługi pojazdu, praktyczne umiejętności kierowania pojazdem z zakresu prawa jazdy kategorii B. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu wewnętrznego kursant winien otrzymać od jednostki szkolącej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, z którym kursant dokonuje zapisu na egzamin państwowy w WORD. Wymaga się aby w cenie szkolenia ujęta została kwota opłaty za egzamin państwowy w WORD. W przypadku zajęć praktycznych dopuszcza się odbywanie zajęć we wszystkie dni tygodnia (terminy ustalane indywidualnie pomiędzy instruktorem i kursantem) w godzinach od 6:00 do 22:00. Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - dla 3 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Kurs ma obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Kurs powinien zakończyć się egzaminem a nabyte umiejętności powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Kurs ma umożliwić słuchaczom odpowiedni zakres wiadomości niezbędnych w pracy na stanowisku sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej. Tematyka zajęć powinna obejmować przede wszystkim takie zagadnienia jak: organizacja działalności handlowej, towar jako przedmiot handlu, sztuka sprzedawania, dokumentacja handlowa, wystawianie rachunków i faktur, etyka zawodu sprzedawcy, kultura obsługi klienta, obsługa kas fiskalnych, ćwiczenia z zakresu sprzedaży. Kurs komputerowy rozszerzony z Internetem: dla 1 beneficjenta objętego działaniami w ramach kontraktu socjalnego. Celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z wykorzystaniem i obsługą komputera. Każdy z uczestników powinien posiadać dostęp do jednego komputera. Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Wymaga liczba godzin kursu : 80 godzin dydaktycznych. Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: komputer PC Definicje pojęć, założenia działania - budowa i działanie komputera, podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia, system operacyjny - budowa, interfejs użytkownika, kopia zapasowa, przywracanie systemu), edytor tekstu MS Word - budowa okna programu, personalizacja programu, zasady tworzenia i edycji tekstu, dodawanie grafiki, znaki specjalne w tekście, zabezpieczanie danych, Arkusz kalkulacyjny MS Excel - budowa okna programu, personalizacja programu, wprowadzenie i zapisywanie danych, wykresy, zabezpieczanie danych, odwołania, wypełnianie serią danych, adresowanie, funkcje wbudowane, grafika w arkuszu MS Power Point - personalizacja programu, tworzenie prezentacji multimedialnych, tworzenie prezentacji z szablonu i za pomocą kreatora prezentacji, tekst i grafika w prezentacji, przeglądarki internetowe - Internet jako sieć, obsługa i konfiguracja programu, poczta elektroniczna - zakładanie i konfiguracja konta pocztowego, odbieranie, wysyłanie i przechowywanie wiadomości, książka adresowa dodawanie i konfiguracja kontaktów), komunikacja przez Internet - rodzaje komunikacji przez Internet, grupy dyskusyjne, fora, zasady korzystania i publikowania, IRC i czat, komunikatory internetowe, Wyszukiwanie danych w Internecie - wyszukiwarki internetowe (funkcje i rodzaje), formułowanie zapytań złożonych, pozycjonowanie i rankingi stron w wyszukiwarkach. Kurs Drwal - pilarz: dla 3 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Celem kursu jest zapoznanie teoretyczne z zagadnieniami wyszczególnionymi w programie nauczania oraz przygotowanie praktyczne kursanta do samodzielnej pracy na stanowisku drwala- pilarza. Wymaga liczba godzin kursu :144 godziny dydaktyczne ( 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych). Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie, budowa pilarek wg układów, charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, paliwa, oleje i smary, przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego, narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna, technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych, ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów, technika przerzynki kłód i dłużyc, technika okrzesywania drzew ściętych, zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy, wykorzystanie surowca drzewnego - manipulacja i sortymentacja, wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) - budowa i zastosowanie w leśnictwie, BHP, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Opiekunka osób chorych, starszych i niepełnosprawnych: dla 2 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Wymagana liczba godzin kursu: 70 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń. Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna, anatomia i fizjologia człowieka, proces starzenia się organizmu człowieka, wybrane zagadnienia z psychologii (Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby), choroby wieku podeszłego, problemy opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych, profilaktyka odleżyn i skutki długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne w rehabilitacji, opieka nad umierającym, pierwsza pomoc w geriatrii, wybrane zagadnienia farmakoterapii, zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.50.00.00-9, 85.12.12.70-6, 80.53.00.00-8, 80.53.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Posiadanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytacji kuratora oświaty. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kserokopie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytację kuratora oświaty. Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy, aktualny na rok 2012.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 2 projektów szkoleniowych o wartości minimum 40 000 złotych, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed ostatecznym upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia przedmiotowej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, a także daty wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, iż projekty szkoleniowe zostały przeprowadzone rzetelnie i prawidłowo ukończone (listy referencyjne itp.)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób realizujących poszczególne kursy i szkolenia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(minimum 1 osoba) i które spełniają następujące wymogi: trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty motywacyjne z psychologiem, indywidualna terapia psychologiczna - wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu psychologicznego, poddawanie swojej pracy superwizji, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym - wykształcenie wyższe w zakresie/o specjalności doradca zawodowy, lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradca zawodowy oraz co najmniej licencję zawodową I stopnia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz min. 2-letni staż pracy w tym zawodzie, warsztat z zakresu planowania domowego budżetu, kurs wizażu i stylizacji, - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia, kurs prawa jazdy kat. B - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem (ważna legitymacja instruktora nauki jazdy) niezbędnych do wykonania zamówienia, kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia, kurs komputerowy rozszerzony z Internetem - doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy w zawodzie związany z zakresem tematycznym kursu, wykształcenie min. Średnie oraz przygotowanie (lub kurs) pedagogiczny, doświadczenie w pracy, kurs drwal - pilarz - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia, opiekunka osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób realizujących poszczególne kursy i szkolenia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(minimum 1 osoba) i które spełniają następujące wymogi: trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty motywacyjne z psychologiem, indywidualna terapia psychologiczna - wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu psychologicznego, poddawanie swojej pracy superwizji, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym - wykształcenie wyższe w zakresie/o specjalności doradca zawodowy, lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradca zawodowy oraz co najmniej licencję zawodową I stopnia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz min. 2-letni staż pracy w tym zawodzie, warsztat z zakresu planowania domowego budżetu, kurs wizażu i stylizacji, - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia, kurs prawa jazdy kat. B - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem (ważna legitymacja instruktora nauki jazdy) niezbędnych do wykonania zamówienia, kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia, kurs komputerowy rozszerzony z Internetem - doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy w zawodzie związany z zakresem tematycznym kursu, wykształcenie min. Średnie oraz przygotowanie (lub kurs) pedagogiczny, doświadczenie w pracy, kurs drwal - pilarz - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia, opiekunka osób chorych, starszych i niepełnosprawnych - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem, niezbędnych do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

informację na temat warunków lokalowych i wyposażeniu w sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia (odpowiednia baza praktyczna) - pisemne oświadczenia właścicieli baz; informację na temat zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia; wykaz koniecznego sprzętu jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia; program szkolenia zgodny z zapisami zawartymi w pkt. 3.2 SIWZ uzyskane kwalifikacje kończą się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia zgodnego z obowiązującymi przepisami.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i pozostałe załączniki (319kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (60kB) pdf

Plik do pobrania Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (15kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (37kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (85kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 295284 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 239672 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych dla 23 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe i kursy: trening umiejętności i kompetencji społecznych: zajęcia grupowe z psychologiem w wymiarze 20 godzin łącznie dla grupy 23 osób: 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zajęcia dla obydwu grup prowadzone łącznie. Zajęcia z psychologiem w formie spotkań grupowych mają na celu kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z grupą, pracę nad własnymi emocjami oraz wyrobienie postawy asertywnej. Tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: wzmacnianie poczucia własnej wartości - system wartości, sztuka autoprezentacji, komunikacja interpersonalna - komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne, umiejętność aktywnego słuchania, znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie się, stres - na czym polega i jak sobie z nim radzić, sztuka asertywności, zaradność osobista. Warsztaty motywacyjne: zajęcia grupowe z psychologiem w wymiarze 15 godzin łącznie dla grupy 23 osób: 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zajęcia dla obydwu grup prowadzone łącznie. Tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonowania beneficjentów w obszarze aktywności osobistej, przełamywanie lęków i własnych ograniczeń, wyrabianie kompetencji przydatnych w zarządzaniu kryzysowym, budowanie głębokiej motywacji oraz wyznaczanie celów i dążenie do nich. Indywidualna terapia psychologiczna: dla 23 beneficjentów (po 6 godzin dla każdego beneficjenta): 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych oraz 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Warsztaty aktywizacyjne z doradcą zawodowym: zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla grupy 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych w wymiarze 15 godzin. Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego mają na celu ułatwienie uczestnikom projektu wejście lub powrót na rynek pracy oraz sprawne na nim funkcjonowanie. W związku z powyższym tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: rynek pracy i podstawowe pojęcia z nim związane, poruszanie się po rynku pracy, zasady redagowania i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych - CV, list motywacyjny, podanie o pracę, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, analiza życiowych postaw, niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i metod poszukiwania pracy, komunikacja interpersonalna, bilans możliwości, predyspozycji i celów, techniki kreatywności i kształtowanie osobowości kreatywnej. Warsztat z zakresu planowania domowego budżetu: dla 23 beneficjentów: 15 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych i 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wymagana liczba godzin warsztatu to min. 12 godzin dydaktycznych. Uczestnik szkolenia podczas warsztatów ma w praktyczny sposób nabyć umiejętności, planowania swojego czasu, gospodarowania budżetem domowym (wydatki podstawowe - obligatoryjne jak opłaty, egzystencjalne jak żywienie, nieprzewidziane jak np. koszty leczenia, dodatkowe jak np. wyjście do kina). Tematyka zajęć obejmować będzie takie zagadnienia jak: istota budżetu domowego, dlaczego zarządzać budżetem, tworzenie i zarządzanie budżetem domowym, kontrola wydatków, okazjonalne wydatki, realne koszty zakupów, efektywne oszczędzanie, deficyt budżetu domowego, oszczędzanie na zakupach i rachunkach za media. Kursy zawodowe: kurs wizażu i stylizacji: dla 8 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Wymagana liczba godzin kursu to min. 20 godzin dydaktycznych teorii i praktyki. Kurs zakończy się egzaminem i otrzymaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat kosmetyki. Zdobyte umiejętności przyczynią się do podniesienia swojej samooceny, zwiększą wiarę we własne możliwości. Poprzez nabycie umiejętności istnieje możliwość polepszenia sytuacji zawodowej ale również mogą one zostać wykorzystane w życiu codziennym, polepszyć swoją samoocenę i pewność siebie. Tematyka zajęć obejmować będzie takie zagadnienia jak: budowa i fizjologia skóry: rodzaje cery i zasady jej pielęgnacji, pielęgnacja oczu i ich opraw, makijaż na różne okazje, stylizacja paznokci: budowa i fizjologia paznokcia, zasady pielęgnacji, zdobnictwo i malowanie paznokci, stylizacji: typy urody, sylwetki, dobór fryzur, makijażu, ubioru. Prawo jazdy kat. B: dla 6 beneficjantów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o prawo jazdy do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnik szkolenia powinien zostać wyposażony w wiadomości dotyczące zasad uczestnictwa w ruchu drogowym, budowy i obsługi pojazdu, praktyczne umiejętności kierowania pojazdem z zakresu prawa jazdy kategorii B. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu wewnętrznego kursant winien otrzymać od jednostki szkolącej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, z którym kursant dokonuje zapisu na egzamin państwowy w WORD. Wymaga się aby w cenie szkolenia ujęta została kwota opłaty za egzamin państwowy w WORD. W przypadku zajęć praktycznych dopuszcza się odbywanie zajęć we wszystkie dni tygodnia (terminy ustalane indywidualnie pomiędzy instruktorem i kursantem) w godzinach od 6:00 do 22:00. Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych - dla 3 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Kurs ma obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej. Kurs powinien zakończyć się egzaminem a nabyte umiejętności powinny zostać potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zawodzie sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Kurs ma umożliwić słuchaczom odpowiedni zakres wiadomości niezbędnych w pracy na stanowisku sprzedawca wraz z obsługą kasy fiskalnej. Tematyka zajęć powinna obejmować przede wszystkim takie zagadnienia jak: organizacja działalności handlowej, towar jako przedmiot handlu, sztuka sprzedawania, dokumentacja handlowa, wystawianie rachunków i faktur, etyka zawodu sprzedawcy, kultura obsługi klienta, obsługa kas fiskalnych, ćwiczenia z zakresu sprzedaży. Kurs komputerowy rozszerzony z Internetem: dla 1 beneficjenta objętego działaniami w ramach kontraktu socjalnego. Celem kursu jest zdobycie umiejętności związanych z wykorzystaniem i obsługą komputera. Każdy z uczestników powinien posiadać dostęp do jednego komputera. Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Wymaga liczba godzin kursu : 80 godzin dydaktycznych. Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: komputer PC Definicje pojęć, założenia działania - budowa i działanie komputera, podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia, system operacyjny - budowa, interfejs użytkownika, kopia zapasowa, przywracanie systemu), edytor tekstu MS Word - budowa okna programu, personalizacja programu, zasady tworzenia i edycji tekstu, dodawanie grafiki, znaki specjalne w tekście, zabezpieczanie danych, Arkusz kalkulacyjny MS Excel - budowa okna programu, personalizacja programu, wprowadzenie i zapisywanie danych, wykresy, zabezpieczanie danych, odwołania, wypełnianie serią danych, adresowanie, funkcje wbudowane, grafika w arkuszu MS Power Point - personalizacja programu, tworzenie prezentacji multimedialnych, tworzenie prezentacji z szablonu i za pomocą kreatora prezentacji, tekst i grafika w prezentacji, przeglądarki internetowe - Internet jako sieć, obsługa i konfiguracja programu, poczta elektroniczna - zakładanie i konfiguracja konta pocztowego, odbieranie, wysyłanie i przechowywanie wiadomości, książka adresowa dodawanie i konfiguracja kontaktów), komunikacja przez Internet - rodzaje komunikacji przez Internet, grupy dyskusyjne, fora, zasady korzystania i publikowania, IRC i czat, komunikatory internetowe, Wyszukiwanie danych w Internecie - wyszukiwarki internetowe (funkcje i rodzaje), formułowanie zapytań złożonych, pozycjonowanie i rankingi stron w wyszukiwarkach. Kurs Drwal - pilarz: dla 3 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Celem kursu jest zapoznanie teoretyczne z zagadnieniami wyszczególnionymi w programie nauczania oraz przygotowanie praktyczne kursanta do samodzielnej pracy na stanowisku drwala- pilarza. Wymaga liczba godzin kursu :144 godziny dydaktyczne ( 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych). Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie, budowa pilarek wg układów, charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, paliwa, oleje i smary, przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego, narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna, technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych, ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów, technika przerzynki kłód i dłużyc, technika okrzesywania drzew ściętych, zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy, wykorzystanie surowca drzewnego - manipulacja i sortymentacja, wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) - budowa i zastosowanie w leśnictwie, BHP, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Opiekunka osób chorych, starszych i niepełnosprawnych: dla 2 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych. Wymagana liczba godzin kursu: 70 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń. Kurs ma na celu przygotowanie do sprawowania opieki nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. Kurs zakończy się egzaminem a zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. W sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216). Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna, anatomia i fizjologia człowieka, proces starzenia się organizmu człowieka, wybrane zagadnienia z psychologii (Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby), choroby wieku podeszłego, problemy opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi, pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych, profilaktyka odleżyn i skutki długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjne w rehabilitacji, opieka nad umierającym, pierwsza pomoc w geriatrii, wybrane zagadnienia farmakoterapii, zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.50.00.00-9, 85.12.12.70-6, 80.53.00.00-8, 80.53.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., Smolna 7, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56329,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43194,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43194,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50811,00

 • Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (6 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 lipca 2012, 14:15:14)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2012, 09:14:10)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1860