Dostawa koparko-ładowarki

 
Rogowo: Dostawa koparko-ładowarki
Numer ogłoszenia: 421912 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koparko-ładowarki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem, spełniającej następujące wymagania i parametry: 1) Fabrycznie nowa. 2) Rok produkcji: 2011 r. 3) Kołowa. 4) Spełniająca normy pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym. 5) Sprawna technicznie. 6) Gotowa do eksploatacji. 7) Wymiary i masa: a) masa całkowita: w przedziale od 7800 do 9000 kg, b) długość całkowita do jazdy: maksymalnie 6,20 m, c) wysokość transportowa: maksymalnie 3,80 m, d) wysokość z kabiną: maksymalnie 3,10 m, e) szerokość: maksymalnie 2,50 m. 8) Silnik: a) wysokoprężny, b) z turbodoładowaniem, c) moc znamionowa: przynajmniej 90 KM. 9) Układ jezdny i sterowanie: a) przednia oś skrętna, b) napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na obie lub jedną oś z blokadą tylnego mostu, c) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, d) układ kierowniczy umożliwiający awaryjne sterowanie maszyną, e) blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (LSD). 10) Kabina operatora: a) spełniająca standardy ROPS/FOPOS b) wyposażona w wentylację, c) wyposażona w ogrzewanie, d) fotel operatora podgrzewany, e) fotel operatora obrotowy, w pełni regulowany, f) fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa, g) sygnał dźwiękowy przedni i tylny, h) lusterka zewnętrzne, i) wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, j) uchylne szyby boczne, k) poziom hałasy w kabinie nieprzekraczający 80 dB, l) licznik motogodzin, m) prędkościomierz. 11) Układ hydrauliczny: a) umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, b) wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, c) pompa hydrauliczna podająca ciśnienie robocze: przynajmniej 250 bar o wydatku przynajmniej 155 l/min. 12) Skrzynia biegów: a) synchronizowana, b) możliwość zmiany biegów podczas jazdy pod obciążeniem, c) maksymalna prędkość jazdy: przynajmniej 35 km/h, d) elektroniczne sterowanie zmiany kierunku jazdy. 13) Parametry robocze ramienia ładowarkowego i jego wyposażenie : a) wyposażone w szybkozłącze ładowarkowe, b) łyżka wielofunkcyjna tj. umożliwiająca spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie, c) łyżka ładowarki wyposażona w widły do palet montowane na łyżce, d) pojemność łyżki ładowarki: przynajmniej l,00 m3, e) szerokość łyżki ładowarki: przynajmniej 2,35 m, f) wysokość załadunku: przynajmniej 3,10 m, g) wysokość wyładunku: przynajmniej 2,60 m, h) kąt wysypu łyżki: przynajmniej 400, i) maksymalny ciężar ładunku podnoszonego do pełnej wysokości: przynajmniej 3 000 kg, j) wysokość podnoszenia na widłach: przynajmniej 2,80 m, k) układ amortyzujący ruch ramienia ładowarkowego podczas jazdy, l) przełącznik trybu sterowania ramienia koperkowego ISO/SAE, m) sterowanie ramienia ładowarkowego za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania, joysticka itp., umieszczony w podłokietnikach, n) układ powrót do kopania łyżki ładowarkowej. 14) Parametry robocze ramienia koparkowego i jego wyposażenie: a) ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym), b) ramię koparki wyposażone w szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek, c) ramię koparki z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika, d) łyżka koparki podsiębierna, e) szerokość łyżki koparki: min. 6,10 m, f) maksymalna głębokość kopania: przynajmniej 5,90 m, g) zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia: przynajmniej 6,45 m, h) zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny: przynajmniej 7,00 m, i) wysokość załadunku: przynajmniej 4,60 m, j) maksymalny udźwig z wysuwem: przynajmniej 650 kg, k) maksymalny udźwig bez wysuwu: przynajmniej 1350 kg, l) kąt obrotu łyżki koperkowej: przynajmniej 1900, m) sterowanie ramienia koperkowego za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania, joysticka itp., umieszczony w podłokietnikach. 15) Dodatkowe wyposażenie i wymagania: a) pług do odśnieżania o następujących parametrach i wyposażeniu: - możliwość podłączenia go do oferowanej koparko-ładowarki, w tym wyposażony w odpowiedni adapter, o ile jest wymagany, - pług strzałkowy, - dopuszczalne obciążenie czołowe: przynajmniej 10 ton, - lemiesz wieloczęściowy, - skręt lemiesza sterowany hydraulicznie, - dowolność pozycji roboczych w zakresie przynajmniej do 300 w stronę prawą i lewą, - szerokość robocza bez skrętu lemiesza: przynajmniej 2950 mm, - szerokość robocza przy skręconym lemieszu: przynajmniej 2600 mm, - wysokość lemiesz: dolna przynajmniej 800 mm, górna przynajmniej 1000 mm, - wyposażony w listwy zgarniające gumowe odchylane, - wyposażony w komplet kół podporowych i dodatkowo w zestawie w komplet płozów ślizgowych, b) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, c) skrzynka narzędziowa, d) gaśnica, e) trójkąt ostrzegawczy, f) pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 2 szt., g) apteczka, h) instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim, i) katalog części zamiennych, j) posiada możliwość zamontowania głowicy bijakowej. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) Dostarczenie w ramach ceny ofertowej do siedziby Zamawiającego na wskazane przez niego miejsce przedmiotu zamówienia. 2) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego dwóch pracowników Urzędu Gminy w Rogowie w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia, w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy, a czas szkolenia nie może być krótszy niż jedna zmiana robocza..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy - Prawo zamówień publicznych, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•    inne dokumenty
Formularz parametrow technicznych i elementach wyposażenia oferowanej maszyny
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) terminu wykonania zamówienia - w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy mimo zachowania należytej staranności lub w przypadku działania siły wyższej, 2) zmiany parametrów i wyposażenia przedmiotu zamówienia, jeżeli jest to na korzyść zamawiającego i zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana umowy będzie realizowana w ramach dotychczasowego wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                Wójt Gminy Rogowo
                                                                                            (-)
                                                                            mgr Barbara Nowakowska


Plik do pobrania Ogłoszenie - dostawa koparko ładowarki (73kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (188kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Formularz parametrów technicznych (177kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Projekt umowy (94kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (39kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (36kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Plik do pobrania Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (66kB) pdf
Plik do pobrania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (44kB) pdf
Plik do pobrania Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (59kB) pdf

##################################################################
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (63kB) pdf

##################################################################
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (12 grudnia 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 grudnia 2011, 20:17:41)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (3 stycznia 2012, 21:16:18)
Zmieniono: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1642