Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkoły

Rogowo: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkoły
Numer ogłoszenia: 371340 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkoły.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pakiet biurowy do celów edukacyjnych zawierający - 27 szt.: - Program do obsługi baz danych w tym bazy MS Access; - Program do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych w tym MS Excel; - Notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do łatwego tworzenia i organizowania notatek obsługujący pliki OneNote; - Program do obsługi poczty elektronicznej w tym bazy - pliki Outlook; - Program do tworzenia prezentacji w tym prezentacji Power Point; - Program służącym do tworzenia materiałów marketingowych, pozwalającym na ich drukowanie, zamieszczanie w sieci Web oraz przesyłanie pocztą elektroniczną obsługujący pliki programu Publisher - Publisher; - Edytor tekstu, tworzenie dokumentów w tym obsługa dokumentów programu Word - Pakiet powinien zawierać licencję poświadczającą jego legalność - Pakiet powinien być w polskiej wersji językowej - Licencja powinna zapewnić możliwość przenoszenia oprogramowania (nie powinna go wiązać z konkretnym sprzętem - OEM) 2. Program na pojedyncze stanowiska (nie sieciowy) umożliwiającym kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu zapewniający - 27 szt. : - Ochrona małoletnich użytkowników przed czarnym obliczem Internetu - pornografia, pedofilia, przemoc, narkomania, działalność sekt itp - Kontrola odwiedzanych stron, - Automatyczna i regularna aktualizacja bazy danych - Błyskawiczna instalacja - Prosta i przejrzysta obsługa w języku polskim - Wybór lokowanych kategorii - Bezpłatna pomoc i wskazówki ze strony producenta - Szereg zabezpieczeń Programu - Kontakt z Producentem - Licencja na użytkowanie i aktualizacje na min 5 lat w cenie programu 3. Program antywirusowy Licencja dla edukacji (szkół) na program antywirusowy zawierający: - Licencję na oprogramowanie antywirusowe wystawione imiennie (na szkołę) - Zabezpieczenie wszystkich komputerów placówki (min 27 szt) zgodnie z warunkami licencji - Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem - Skaner poczty - Ochrona danych przesyłanych przez komunikatory, sieci Wi-Fi i bluetooth - Proaktywna ochrona prewencyjna (heurystyka) - Rozwinięte bazy wirusów dzięki technologii Molecule Firewall - Skaner http - Bezpieczna bankowość elektroniczna - Ochrona przed wyłudzaniem danych (phishingiem) - Kontrola rodzicielska - Kontrola zawartości stron - Antyspam Obsługa systemów operacyjnych - MS Windows XP (z SP3) - MS Windows Vista (z SP2) - MS Windows 7 4. Notebook - komputer przenośny o następujących parametrach - 27 sztuk: - Zainstalowany procesor dwurdzeniowy (32 nm; 3MB L3; 2.10 GHz /GPU:650MHz) 35W - System operacyjny MS Windows 7 Professional 64-bit lub równoważny - Chipset płyty głównej obsługujący procesory Core i3-2/i5-2/i7-2 - Typ matrycy WXGA HD (1366 x 768) Glare/Color Shine LED Backlight Technology (16:9) - Przekątna ekranu 15.6 cali - Rodzaj pamięci SO-DIMM DDR3 1333MHz - Pamięć zainstalowana 4096 MB - Maksymalna wielkość pamięci 8 GB - Wbudowana karta graficzna nVidia GeForce GT315M 1GB DDR3 VRAM - Wbudowane Audio High Definition Audio - Zamontowany dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr - Napęd optyczny wbudowany DVD+/-RW DualLayer - Gniazda Expess Card: brak - Gniazda PCMCIA: brak - HDMI 1 szt. - Wbudowana kamera internetowa 0,3 MPix - Złącza USB 2x USB 2.0 - Złącze VGA Tak - Złącze DVI 0 szt - Złącze replikatora portów Nie - Złącze TV-OUT (S-VIDEO) Nie - Wbudowany IEEE1394 Nie - Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb 1 / 0 szt - Wbudowany modem 56K analogowy Nie - Wbudowany WIRELESS LAN Tak - Wbudowany port IRDA Nie - Czytnik kart Tak - Wbudowany Bluetooth Tak - Typ akumulatora / baterii Li-Ion 6 cell battery - Wymiary [G x S x W] 254 x 380,5 x 28 - 35,6 - Waga [kg] max 2.54 kg - Gwarancja 24 miesiące - 1x wejście mikrofonowe; - 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe; - Wbudowane głośniki; - Wbudowany mikrofon; - Zasilacz w zestawie System operacyjny powinien zapewnić możliwość obsługi pakietu biurowego, oprogramowania antywirusowego i programu zabezpieczającego z punktów 1,2,3. Dodatkowo do każdego notebooka powinno być dołączone zabezpieczenie w postaci linki zamykanej (zabezpieczenie przed kradzieżą). Gwarancja powinna być typu door-to-door , na koszt sprzedawcy lub gwaranta. Czas na reakcję od momentu zgłoszenia awarii 48 godzin, czas naprawy maksymalnie 21 dni..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.11.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że wysokość posiadanych środków finansowych zapewnia wykonanie zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy Parafowany projekt umowy Oświadczenie o udzieleniu gwarancji Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Oświadczenie, że wysokość posiadanych środków finansowych zapewnia wykonanie zamówienia Potwierdzenie wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rogowie Rogowo 51 87-515 Rogowo pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rogowie Rogowo 51 87-515 Rogowo pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Ogłoszenie (70kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (229kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - umowa - wzór (48kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (34kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust 1 (41kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie o uprawnieniach (40kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy art. 24 ust.1 (39kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty (73kB) pdf - plik do pobrania

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (9 listopada 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 listopada 2011, 11:08:35)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 grudnia 2011, 14:31:24)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1524