Świadczenie usług szkoleniowych dla 28 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro

Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 28 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 199838 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych dla 28 beneficjentów projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe i kursy: trening kompetencji społecznych trening kompetencji społecznych zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem w wymiarze 25 godzin łącznie dla grupy 28 osób: 14 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktu socjalnego i 14 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Zajęcia dla obydwu grup mogą być prowadzone łącznie. Zajęcia z psychologiem w formie spotkań indywidualnych i grupowych mają na celu kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej, współpraca z grupą, praca nad własnymi emocjami oraz wyrobienie postawy asertywnej. Tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: Wzmacnianie poczucia własnej wartości - system wartości, sztuka autoprezentacji Komunikacja interpersonalna - komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne, umiejętność aktywnego słuchania Znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie Stres - na czym polega i jak sobie z nim radzić Sztuka asertywności Zaradność osobista 6 godz. zajęć grupowych z psychologiem z grupy 14 beneficjentów objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej Zajęcia grupowe z psychologiem w wymiarze 6 godzin dla osób objętych działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej przeznaczone są dla osób u których w rodzinie występuje zjawisko niepełnosprawności dzieci. W związku z powyższym zajęcia te powinny być nastawione na relacjonowanie własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchanie i akceptacje doświadczeń innych, empatyczne zrozumienie i nawiązanie kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach. 28 godzin indywidualnej terapii psychologicznej dla 28 beneficjentów (po 1 godzinie dla każdego beneficjenta) warsztaty aktywizacji zawodowej - zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla grupy 14 beneficjentów objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych w wymiarze 15 godzin Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego mają na celu ułatwienie uczestnikom projektu wejście lub powrót na rynek pracy oraz sprawne na nim funkcjonowanie. W związku z powyższym tematyka zajęć powinna uwzględniać następujące zagadnienia: Rynek pracy i podstawowe pojęcia z nim związane Poruszanie się po rynku pracy Zasady redagowania i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych - życiorys, list motywacyjny Autoprezentacja Rozmowa kwalifikacyjna Analiza życiowych postaw, niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i metod poszukiwania pracy Komunikacja interpersonalna Bilans możliwości, predyspozycji i celów Techniki kreatywności i kształtowanie osobowości kreatywnej. kursów zawodowych: konserwator terenów zielonych w wymiarze 100 godzin dla grupy 4 osób Kurs konserwator terenów zielonych (100 godz.) dla 4 osób objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: Wiadomości wstępne z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zieleni Ukształtowanie powierzchni Prace ziemne przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni Kompozycje roślinne Dobór i charakterystyka roślin ozdobnych, krzewów i drzew Zalecenia uprawowe dla roślin Zajęcia praktyczne kurs komputerowy w wymiarze 100 godzin dla grupy 3 osób Kurs komputerowy rozszerzony z Internetem(100 godzin.) dla 3 osób objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych Zakres tematyczny powinien obejmować następujące zagadnienia: Komputer PC Definicje pojęć, założenia działania - budowa i działanie komputera, podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia System operacyjny - budowa, interfejs użytkownika, kopia zapasowa, przywracanie systemu) Edytor tekstu MS Word - budowa okna programu, personalizacja programu, zasady tworzenia i edycji tekstu, dodawanie grafiki, znaki specjalne w tekście, zabezpieczanie danych, Arkusz kalkulacyjny MS Excel - budowa okna programu, personalizacja programu, wprowadzenie i zapisywanie danych, wykresy, zabezpieczanie danych, odwołania, wypełnianie serią danych, adresowanie, funkcje wbudowane, grafika w arkuszu MS Power Point - personalizacja programu, tworzenie prezentacji multimedialnych, tworzenie prezentacji z szablonu i za pomocą kreatora prezentacji, tekst i grafika w prezentacji, Przeglądarki internetowe - Internet jako sieć, obsługa i konfiguracja programu Poczta elektroniczna - zakładanie i konfiguracja konta pocztowego, odbieranie, wysyłanie i przechowywanie wiadomości, książka adresowa dodawanie i konfiguracja kontaktów) Bazy danych Komunikacja przez Internet - rodzaje komunikacji przez Internet, grupy dyskusyjne, fora, zasady korzystania i publikowania, IRC i czat, komunikatory internetowe Wyszukiwanie danych w Internecie - wyszukiwarki internetowe (funkcje i rodzaje), formułowanie zapytań złożonych, pozycjonowanie i rankingi stron w wyszukiwarkach kurs prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 godzin dla grupy 7 osób z egzaminem i badaniami lekarskimi Kurs prawa jazdy kat. B (60 godz.) 7 osób objętych działaniami w ramach kontraktów socjalnych 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych. Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0, 80.50.00.00-9, 85.12.12.70-6, 80.53.00.00-8, 80.53.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytacji kuratora oświaty. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kserokopie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytację kuratora oświaty. Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy, aktualny na rok 2011.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 2 projektów szkoleniowych o wartości minimum 40 000 złotych, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed ostatecznym upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia przedmiotowej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, a także daty wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, iż projekty szkoleniowe zostały przeprowadzone rzetelnie i prawidłowo ukończone (listy referencyjne itp.)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób realizujących poszczególne kursy i szkolenia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(minimum 1 osoba) i które spełniają następujące wymogi: Trening kompetencji społecznych - wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu psychologicznego, poddawanie swojej pracy superwizji, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym Warsztaty aktywizacji zawodowej - wykształcenie wyższe w zakresie/o specjalności doradca zawodowy, lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradca zawodowy oraz co najmniej licencję zawodową I stopnia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz min. 2-letni staż pracy w tym zawodzie Kurs konserwator terenów zielonych - doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy w zawodzie związanym z zakresem tematycznym kursu, posiadanie odpowiedniego wykształcenia (min. średniego) i kwalifikacji oraz przygotowanie (lub kurs) pedagogiczny Kurs komputerowy rozszerzony z Internetem - doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy w zawodzie związany z zakresem tematycznym kursu, wykształcenie min. Średnie oraz przygotowanie (lub kurs) pedagogiczny, doświadczenie w pracy Kurs prawa jazdy kat. B - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem (ważna legitymacja instruktora nauki jazdy) niezbędnych do wykonania zamówienia
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób realizujących poszczególne kursy i szkolenia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(minimum 1 osoba) i które spełniają następujące wymogi: Trening kompetencji społecznych - wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień psychologa, psychoterapeuty i trenera warsztatu psychologicznego, poddawanie swojej pracy superwizji, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym Warsztaty aktywizacji zawodowej - wykształcenie wyższe w zakresie/o specjalności doradca zawodowy, lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie doradca zawodowy oraz co najmniej licencję zawodową I stopnia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz min. 2-letni staż pracy w tym zawodzie Kurs konserwator terenów zielonych - doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy w zawodzie związanym z zakresem tematycznym kursu, posiadanie odpowiedniego wykształcenia (min. średniego) i kwalifikacji oraz przygotowanie (lub kurs) pedagogiczny Kurs komputerowy rozszerzony z Internetem - doświadczenie zawodowe min. 3 lata pracy w zawodzie związany z zakresem tematycznym kursu, wykształcenie min. Średnie oraz przygotowanie (lub kurs) pedagogiczny, doświadczenie w pracy Kurs prawa jazdy kat. B - doświadczenia zawodowego (wyrażonego w latach) min. 3 lata i kwalifikacji, w tym uprawnień z ich udokumentowaniem (ważna legitymacja instruktora nauki jazdy) niezbędnych do wykonania zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
informację na temat warunków lokalowych i wyposażeniu w sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia (odpowiednia baza praktyczna) - pisemne oświadczenia właścicieli baz; informację na temat zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia; wykaz koniecznego sprzętu jaki powinien zostać dostarczony beneficjentom ostatecznym na czas trwania szkolenia; program szkolenia zgodny z zapisami zawartymi w pkt. 3.2 uzyskane kwalifikacje kończą się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia zgodnego z obowiązującymi przepisami.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 7.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 7 /sekretariat/..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (189kB) pdf
Plik do pobrania Załączniki pozostałe (203kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty (83kB) pdf


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Plik do pobrania OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Hanna Bońkowska (14 lipca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 lipca 2011, 21:31:52)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (22 sierpnia 2011, 13:24:14)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2065