Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży - Narty od km 0+000 do km 2+141


Gmina Rogowo

Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży - Narty od km 0+000 do km 2+141
Numer ogłoszenia: 44400 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży - Narty od km 0+000 do km 2+141.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży - Narty od km 0+000 do km 2+141 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) wykonanie robót pomiarowych b) założenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach linii teletechnicznych z nawierzchnią 2) Karczowanie drzew, w tym: a) karczowanie krzewów b) karczowanie drzew c) wywóz karpiny, gałęzi, dłużycy 3) Roboty ziemne na długości 1 878,15 mb, w tym: a) wykonanie robót ziemnych z dokopu z wbudowaniem w nasyp i pobocza b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) wykonanie robót ziemnych podłużnych z wbudowaniem w nasyp d) formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy z gruntu e) plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy f) plantowanie powierzchni skarp wykopów 4) Wykonanie podbudowy, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie b) wykonanie warstwy odcinającej o określonej grubości z piasku, c) wykonanie podbudowy o określonej grubości z pospółki stabilizowanej cementem przy pełnym doziarnieniu 5) Wykonanie nawierzchni, w tym: a) oczyszczenie podbudowy betonowej b) skropienie istniejącej podbudowy bitumem, c) wykonanie warstwy wiążącej o określonej grubości masy BA d) oczyszczenie warstwy wiążącej e) skropienie nawierzchni wiążącej bitumem f) ułożenie warstwy ścieralnej o określonej grubości z masy mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej 6) Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta o określonej głębokości w gruncie pod zjazdy z rozplantowaniem gruntu w pobocza b) wykonanie nasypów z gruntu na zjazdach z uformowaniem, zagęszczeniem c) wykonanie warstwy odcinającej o określonej grubości z piasku d) wykonanie nawierzchni z kamienia wapiennego o określonej grubości warstwy z zaklinowaniem i zamiałowaniem e) wykonanie podbudowy o określonej grubości z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem podbudowy f) wykonanie warstwy ścieralnej o określonej grubości na zjazdach i skrzyżowaniach z BA 7) Wykonanie oznakowania, w tym: a) ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o określonej średnicy b) zamontowanie określonych znaków drogowych c) demontaż trójkąta i tablicy 8) Wykonanie skrzyżowania z gazociągiem, w tym: a) wykonanie warstwy odcinającej o określonej grubości z piasku pod płyty b) wykonanie przepony z płyt żelbetowych 9) Roboty wykończeniowe, w tym: a) wykonanie dokumentacji powykonawczej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.31.00-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.80-5, 45.10.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 25.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej 3 robót budowlanych w odpowiednim zakresie, tj. o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączając dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np: referencje). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien wykazać odpowiednie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędne do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien wykazać osoby zdolne do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i są wpisani na listę członków właściwej izby. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zapewniającą wykonanie zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania. Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Potwierdzenie wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


       Wójt Gminy Rogowo
                   (-)
   mgr Barbara Nowakowska

Plik do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu Budowa drogi Czumsk Duży-Narty (81kB) word
Plik do pobrania SIWZ Budowa drogi Czumsk Duży Narty (311kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (150kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (33kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy (158kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy_art 22 ust. 1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych. (48kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust. 1 (34kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dot. podwykonawców (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Opis techniczny (160kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13a - Schematy i rysunki (307kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13b - Schematy i rysunki (199kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13c - Schematy i rysunki (122kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13d - Schematy i rysunki (143kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13e - Schematy i rysunki (153kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13f - Schematy i rysunki (161kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13g - Schematy i rysunki (143kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13h - Schematy i rysunki (240kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13i - Schematy i rysunki (57kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13j - Schematy i rysunki (75kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Uzgodnienia projektu technicznego (309kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15 - Przedmiar robót (62kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 16 - Szczególowe specyfikacje techniczne (518kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 17 - Projekt techniczny docelowej organizacji ruch (1387kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja o wyborze oferty:

Plik do pobrania Informacja o wyboerz oferty (59kB) pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja o udzieleniu zamówienia

Plik do pobrania OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (62kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 marca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 marca 2011, 22:44:21)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (21 kwietnia 2011, 13:09:24)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1915