Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
 
Rogowo: Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo
Numer ogłoszenia: 42332 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej Ø110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo. Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: - wykonanie robot pomiarowych w terenie, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 2) Budowa sieci wodociągowej Ø110 i Ø 90 Huta - Charszewo 3) Budowa sieci wodociągowej Ø110 i Ø 90 Charszewo - Ruda.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium
: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, stanowiący oświadczenie podpisane odpowiednio przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi iż wykonał (zrealizował i zakończył) roboty z należytą starannością. Wykonał w każdej z robót odcinek o długości co najmniej 1000m sieci wodociągowej -oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji zwierający minimum: - koparko - ładowarki - 2 szt. lub 1 szt. koparka i 1 szt. koparko-ładowarka; 1 samochodu dostawczego lub 1 samochodu dostawczo - osobowego; zagęszczarki gruntu w tym jedna płytowa i jeden ubijak (maszyny i urządzenia do odpowiedniego zagęszczania gruntu po robotach instalacyjnych związanych z wykopami). -oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym, jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowej informacji dotyczącej tych innych podmiotów oraz jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku - oryginał lub kopia za zgodność z oryginałem. b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) - oryginał lub kopia za zgodność z oryginałem. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania. Kosztorys ofertowy. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
: nie
 

Plik do pobrania Specyfikacja (200kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (50kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (143kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (34kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4a - Kosztorys ofertowy_Huta-Charszewo (112kB) plik
Plik do pobrania Załącznik nr 4b - Kosztorys ofertowy_Charszewo-Ruda (123kB) plik
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy_art 22 ust. 1 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (48kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust. 1 (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dot. podwykonawców (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12a - Projekt budowlany- Huta-Charszewo (426kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12b - Projekt budowlany- Huta-Charszewo (828kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 12c -Projekt budowlany- Huta-Charszewo.zip (1933kB) zip
Plik do pobrania Załącznik nr 13a - Projekt budowlany- Charszewo-Ruda (444kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13b - Projekt budowlany- Charszewo-Ruda (1199kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13 c - Projekt budowlany- Charszewo-Ruda (2073kB) zip
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Przejście przez rzekę Ruziec (197kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15a - Przedmiar robót - wodociąg Huta-Charszewo (61kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15b - Przedmiar robót - wodociąg Charszewo – Ruda (66kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 16a - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne_Huta-Charszewo (43kB) plik
Plik do pobrania Załącznik nr 16b - zczegółowe Specyfikacje Techniczne_Charszewo-Ruda (43kB) plik

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 05.04.2011 r.
Og. 271. 1. 5. 2011

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania:
„Budowa sieci wodociągowej Ø110 i Ø90 w miejscowościach Huta – Charszewo – Ruda gmina Rogowo”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 42332/2011 w dniu 11.03.2011 r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
      Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny, ul. Ogrodowa  41, 87-600 Lipno
Cena oferty: 220.939,35 zł brutto (179.625,48 netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wyko-nawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt).

2. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych Wykonawców:
     1) Oferta nr 1
WODROL Teodor Świątecki, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
Cena oferty: 430.500,00 zł brutto (350.000,00  zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  51,32 pkt
      2)  Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane  „ŻALA” Sp. J., Rekowo Górne, 84-123 Połchowo
Cena oferty: 455.839,50,00 zł brutto (370.601,22  zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  48,47 pkt
       3)  Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny, ul. Ogrodowa  41, 87-600 Lipno
      Cena oferty: 220.939,35 zł brutto (179.625,48 netto).
      Oferta spełnia wszystkie wymogi.
      Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą –
       wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną
      liczbę punktów (100,00 pkt).
      4)   ROLLSTICK – TORUŃ, Spółka z o.o., ul. Wschodnia  34, 87-100  Toruń
Cena oferty: 285.322,78 zł brutto (231.969,74  zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  77,43 pkt
      5)   Przedsiębiorstwo Budowlane, Paweł Chmielewski, ul. Słoneczna  10, 87-500 Rypin
Cena oferty: 489.603,49 zł brutto (398.051,62  zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  45,13 pkt
     
                                                             Wójt Gminy Rogowo
                                                                        (-)
                                                          mgr Barbara Nowakowska

Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
a/a AC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gmina Rogowo
Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo.
Numer ogłoszenia: 102398 - 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42332 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej Ø110 i Ø 90 w miejscowościach Huta - Charszewo - Ruda gmina Rogowo. Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: - wykonanie robot pomiarowych w terenie, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 2) Budowa sieci wodociągowej Ø110 i Ø 90 Huta - Charszewo 3) Budowa sieci wodociągowej Ø110 i Ø 90 Charszewo - Ruda..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Zakład Usługowo - Handlowo - Produkcyjny HYDRO-MET, ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 975068,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
    Cena wybranej oferty: 220939,35
•    Oferta z najniższą ceną: 220939,35 / Oferta z najwyższą ceną: 489603,49
•    Waluta: PLN.


                                                                             Wójt Gminy Rogowo
                                                                                         (-)
                                                                         mgr Barbara Nowakowska


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 marca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 marca 2011, 01:01:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (9 maja 2011, 08:08:14)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2240