Ogłoszenie_Budowa drogi Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55


Gmina Rogowo
Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55
Numer ogłoszenia: 24852 - 2011; data zamieszczenia: 18.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55 Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) wykonanie robót pomiarowych b) przełożenie linii teletechnicznych, założenie rur osłonowych 2) Karczowanie drzew, w tym: a) karczowanie krzewów, b) karczowanie drzew, c) wywóz karpiny 3) Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą, w tym: a) wykonanie części przelotowych przepustu z rur betonowych z zaizolowaniem powłoka bitumiczna wykonywana na zimno(podwójnie) średnicy 60 cm na ławach z kruszywa łamanego gr.30cm b) wykonanie typowych ścianek czołowych przepustu z betonu B-30 4) Roboty ziemne na długości 1 878,15 mb, w tym: a) wykonanie robót ziemnych podłużnych b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat. III z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) wywóz gruntu d) formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy e) plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy oraz wykopów f) humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu g) humusowanie skarp nasypu warstwą humusu 5) Wykonanie podbudowy na długości 1 878,15 mb, w tym: a) profilowanie podłoża w gruncie b) wykonanie koryta głębokości 35 cm w gruncie c) wywóz gruntu d) wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku, e) wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem słodko 6) Wykonanie nawierzchni na długości 1 878,15 mb i szerokości od 3,5 m do 4,0 m w obrębie zwartej zabudowy miejscowości Huta, tj na długości 330,60 mb oraz szerokości 5,0 m na pozostałym odcinku tj. na długości 1 547,55 mb, w tym: a) oczyszczenie podbudowy betonowej b) skropienie istniejącej podbudowy emulsja asfaltową, c) wykonanie warstwy wiążącej gr. 3cm masy BA d) oczyszczenie warstwy wiążącej e) skropienie nawierzchni wiążącej f) ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej 7) Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kat. III pod zjazdy b) wywóz gruntu c) wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku d) wykonanie podbudowy gr.30cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem podbudowy e) wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach gospodarczych, przy chodniku, paskach zabezpieczających krawędź i skrzyżowaniach z masy BA 8) Wykonanie chodnika szerokości 150 cm, w tym: a) wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne b) wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 15cm d) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej e) profilowanie masą MMA, f) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z BA 9) Wykonanie zatoki autobusowej i peronu oraz wysepki, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie pod nawierzchnie zatoki, chodnik przyległy do zatoki, wysepkę i peron b) wywóz gruntu c) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce d) ustawienie krawężników betonowych na podsypce e) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej f) wykopanie warstwy odcinającej g) wykonanie dolnej podbudowy h) wykonanie nawierzchni zatoki z kostki betonowej gro 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w obrębie zatoki i prawostronnego peronu 10) Wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi, w tym: a) wykonanie umocnień z kostki betonowej 10 m przed wpustem z osadnikiem i 12 m za wpustem z wykonaniem ścieku podłużnego b) ustawienie opornika betonowego c) wykonanie podbudowy z betonu pod kostkę i opornik d) wykonanie przepustu średnicy 400 mm z rur PP na ławie z wpustem ulicznym z odprowadzeniem wody opadowej na lewą stronę skarpy e) wykonaniem wpustu ulicznego z osadnikiem f) wykonanie ścinek czołowych dla przepustu g) wykonanie studzienki średnicy 40 cm z rury betonowej z umocnionym dnem warstwa betonu na zakończeniu ścieku skarpowego z przykryciem pokrywa z kraty h) wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykatów betonowych na odcinku od ścianki czołowej do studzienki 11) Wykonanie barier ochronnych i poręczy ochronnych, w tym: a) ustawienie barier ochronnych stalowych w obrębie przepustu i nasypu nad ciekiem na łącznej długości 138 m b) ustawienie poręczy ochronnych w obrębie przejścia dla pieszych na długości 16 m 12) Wykonanie oznakowania, w tym: a) wykonanie oznakowania pionowego poprzez ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych i zamontowanie znaków, b) wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej przy krawędzi jezdni i przerywanej na zjazdach i skrzyżowaniach, c) ustawienie przy przejściu dla pieszych znaku aktywnego B-33 (20 km/h) z solarowym zasilaniem, ustawienie słupa na fundamencie, wbudowaniem akumulatora, regulatora z zastosowaniem także turbiny wiatrowej 13) Roboty wykończeniowe, w tym: a) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.31.00-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.80-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 25.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej 3 robót budowlanych w odpowiednim zakresie, tj. o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączając dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np: referencje). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Wykonawca powinien wykazać odpowiednie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędne do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Wykonawca powinien wykazać osoby zdolne do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i są wpisani na listę członków właściwej izby. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Wykonawca powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zapewniającą wykonanie zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III
.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania. Kosztorys ofertowy wypełniony w poszczególnych pozycjach. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Potwierdzenie wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


                                                                      Wójt Gminy Rogowo
                                                                                 (-)
                                                                   mgr Barbara Nowakowska

Plik do obrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (219kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (47kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (149kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (33kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy (273kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy_art 22 ust. 1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (48kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust. 1 (34kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dot. podwykonawców (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12 - Opis techniczny (85kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13a - Schematy i rysunki (193kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13b - Schematy i rysunki (206kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13c - Schematy i rysunki (179kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13d - Schematy i rysunki (207kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13e - Schematy i rysunki (333kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13f - Schematy i rysunki (252kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13g - Schematy i rysunki (41kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik 13h - Schematy i rysunki (67kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik 13i - Schematy i rysunki (54kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik 13j - Schematy i rysunki (28kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik 13k - Schematy i rysunki (46kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13l - Schematy i rysunki (40kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13ł - Schematy i rysunki (53kB) pdf
Plik do pobrania Załacznik 13m - Schematy i rysunki (77kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 13n - Schematy i rysunki (161kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 14 - Przedmiar robót (145kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 15 - Szczególowe specyfikacje techniczne (652kB) pdf

____________________________________________________________________________________

Plik do pobrania Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (79kB) pdf
Plik do pobrania Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (138kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 16
Plik do pobrania Załącznik nr 17a (342kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 17b

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 17.03.2011 r.
Og.271.1.4.2011


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania:
Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 24852/2011 w dniu 18.02.2011 r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Cena oferty: 1.252.476,34 zł brutto (1.018.273,45 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wyko-nawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

2. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych Wykonawców:
1) Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza
Cena oferty: 1.263.713,48 zł brutto (1.027.409,33 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 2).
Oferta otrzymała  99,11 pkt
2) Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Cena oferty: 1.252.476,34 zł brutto (1.018.273,45 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.
Oferta otrzymała 100 pkt.

                                                                           Wójt Gminy Rogowo
                                                                                        (-)
                                                                        mgr Barbara Nowakowska


Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
a/a AC


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja o udzieleniu zamówienia

Gmina Rogowo
Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55
Numer ogłoszenia: 57772 - 2011; data zamieszczenia: 29.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24852 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 2+360 do km 3+987,55. Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) wykonanie robót pomiarowych b) przełożenie linii teletechnicznych, założenie rur osłonowych 2) Karczowanie drzew, w tym: a) karczowanie krzewów, b) karczowanie drzew, c) wywóz karpiny 3) Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą, w tym: a) wykonanie części przelotowych przepustu z rur betonowych z zaizolowaniem powłoka bitumiczna wykonywana na zimno(podwójnie) średnicy 60 cm na ławach z kruszywa łamanego gr.30cm b) wykonanie typowych ścianek czołowych przepustu z betonu B-30 4) Roboty ziemne na długości 1 878,15 mb, w tym: a) wykonanie robót ziemnych podłużnych b) wykonanie robót ziemnych poprzecznych w gruncie kat. III z wbudowaniem w nasyp i pobocza c) wywóz gruntu d) formowanie i zagęszczanie nasypu i poboczy e) plantowanie powierzchni skarp nasypów i poboczy oraz wykopów f) humusowanie pasa zieleni między jezdnią a chodnikiem warstwą humusu g) humusowanie skarp nasypu warstwą humusu 5) Wykonanie podbudowy na długości 1 878,15 mb, w tym: a) profilowanie podłoża w gruncie b) wykonanie koryta głębokości 35 cm w gruncie c) wywóz gruntu d) wykonanie warstwy odcinającej gr.10 cm z piasku, e) wykonanie podbudowy o grubości warstwy 20 cm z pospółki stabilizowanej cementem słodko 6) Wykonanie nawierzchni na długości 1 878,15 mb i szerokości od 3,5 m do 4,0 m w obrębie zwartej zabudowy miejscowości Huta, tj na długości 330,60 mb oraz szerokości 5,0 m na pozostałym odcinku tj. na długości 1 547,55 mb, w tym: a) oczyszczenie podbudowy betonowej b) skropienie istniejącej podbudowy emulsja asfaltową, c) wykonanie warstwy wiążącej gr. 3cm masy BA d) oczyszczenie warstwy wiążącej e) skropienie nawierzchni wiążącej f) ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm z masy mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej zamkniętej 7) Wykonanie zjazdów i skrzyżowań, w tym: a) wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kat. III pod zjazdy b) wywóz gruntu c) wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm z piasku d) wykonanie podbudowy gr.30cm z tłucznia kamiennego z zaklinowaniem i zamiałowaniem podbudowy e) wykonanie warstwy ścieralnej gr.5cm na zjazdach gospodarczych, przy chodniku, paskach zabezpieczających krawędź i skrzyżowaniach z masy BA 8) Wykonanie chodnika szerokości 150 cm, w tym: a) wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne b) wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku c) wykonanie podbudowy z kamienia twardego z zaklinowaniem i zamiałowaniem o grubości warstwy 15cm d) oczyszczenie podbudowy tłuczniowej e) profilowanie masą MMA, f) wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z BA 9) Wykonanie zatoki autobusowej i peronu oraz wysepki, w tym: a) wykonanie koryta w gruncie pod nawierzchnie zatoki, chodnik przyległy do zatoki, wysepkę i peron b) wywóz gruntu c) ustawienie obrzeży betonowych na podsypce d) ustawienie krawężników betonowych na podsypce e) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej f) wykopanie warstwy odcinającej g) wykonanie dolnej podbudowy h) wykonanie nawierzchni zatoki z kostki betonowej gro 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej w obrębie zatoki i prawostronnego peronu 10) Wykonanie odwodnienia nawierzchni drogi, w tym: a) wykonanie umocnień z kostki betonowej 10 m przed wpustem z osadnikiem i 12 m za wpustem z wykonaniem ścieku podłużnego b) ustawienie opornika betonowego c) wykonanie podbudowy z betonu pod kostkę i opornik d) wykonanie przepustu średnicy 400 mm z rur PP na ławie z wpustem ulicznym z odprowadzeniem wody opadowej na lewą stronę skarpy e) wykonaniem wpustu ulicznego z osadnikiem f) wykonanie ścinek czołowych dla przepustu g) wykonanie studzienki średnicy 40 cm z rury betonowej z umocnionym dnem warstwa betonu na zakończeniu ścieku skarpowego z przykryciem pokrywa z kraty h) wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykatów betonowych na odcinku od ścianki czołowej do studzienki 11) Wykonanie barier ochronnych i poręczy ochronnych, w tym: a) ustawienie barier ochronnych stalowych w obrębie przepustu i nasypu nad ciekiem na łącznej długości 138 m b) ustawienie poręczy ochronnych w obrębie przejścia dla pieszych na długości 16 m 12) Wykonanie oznakowania, w tym: a) wykonanie oznakowania pionowego poprzez ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych i zamontowanie znaków, b) wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przykrawędziowej ciągłej przy krawędzi jezdni i przerywanej na zjazdach i skrzyżowaniach, c) ustawienie przy przejściu dla pieszych znaku aktywnego B-33 (20 km/h) z solarowym zasilaniem, ustawienie słupa na fundamencie, wbudowaniem akumulatora, regulatora z zastosowaniem także turbiny wiatrowej 13) Roboty wykończeniowe, w tym: a) wykonanie dokumentacji powykonawczej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.31.00-0, 45.23.32.53-7, 45.23.32.80-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1254117,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 1252476,34
•    Oferta z najniższą ceną: 1252476,34 / Oferta z najwyższą ceną: 1263713,48
•    Waluta: PLN.                                                                      Wójt Gminy Rogowo
                                                                                  (-)
                                                                 mgr Barbara NowakowskaOgłoszenie zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (18 lutego 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 lutego 2011, 14:30:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (3 listopada 2011, 11:45:12)
Zmieniono: poprawiono tekst o udzieleniu zamówienia - zamiast załącznika tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3273