Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Nadróż – Huta od km 0+000 do 1+610 z chodnikiem jednostronnym w miejscowości Nadróż ZAKOŃCZONY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Rogowo

            87 – 515 Rogowo

            tel. /054/ 280 16 22                 fax /054/ 280 28 32

            godziny urzędowania: 7:15 – 15:15

            przetargi@rogowo.pl

            www.bip.rogowo.pl

 

2.      Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177/
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605/
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 610/

 

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie znajdowała się na www.bip.rogowo.pl

Oplata za specyfikację istotnych warunków zamówienia odbieraną w Urzędzie Gminy w Rogowie wynosi 15,- zł, a w przypadku przesyłki opłata zostanie powiększona o koszt nadania.

 

4.Określenia przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Nadróż – Huta od km 0+000 do 1+610 z chodnikiem jednostronnym w miejscowości Nadróż.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 45.00.00.00-7

Przedmiot zamówienia objęty będzie gwarancją jakości za wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy (3 lata).

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa etapy:

Etap I obejmuje wykonanie:

- prac przygotowawczych

- robót ziemnych

- podbudowy

- chodnika – 290,5 m2

- zjazdów

- oznakowania

Etap II obejmuje wykonanie:

- nawierzchni bitumicznej tj. warstwy wiążącej i ścieralnej

- wzmocnienia masą mineralno – asfaltową zjazdów do gospodarstw i skrzyżowań.

Po wykonaniu etapu I nastąpi odbiór częściowy i dokonana zostanie płatność częściowa.

Szczegółowy zakres robót zawiera „Przedmiar robót” i „Specyfikacja techniczna”. Wykonawca przygotowuje kosztorys na jego podstawie.

Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną obejmuje także:

a)      organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b)      zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

c)      zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

d)      wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzonych przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii,

e)      naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego,

f)        demontaż i naprawienie uszkodzonych ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzonych obiektów

g)      wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych,

h)      po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6.   Termin wykonania zamówienia

 

Etap I:

            - rozpoczęcie prac – 11.09.2006 r.

            - zakończenie prac – 10.11.2006 r.

Etap II:

      - rozpoczęcie prac – 04.05.2007 r.

      - zakończenie prac – 08.06.2007 r.

Etap pierwszy zakończony zostanie odbiorem częściowym i dokonana zostanie płatność częściowa.

 

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

a) kierownik budowy i kierownicy robót posiadają uprawnienia o specjalności budowy dróg odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane,

b) Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownik robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa /Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42 z późn. zm./

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 zadania z zakresu budowy dróg odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,

b) kierownik budowy posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym nie mniej niż dwa lata w charakterze kierownika.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania:

a) obrót za ostatni rok obrotowy wynosił ponad 2 000 000,00 zł

b) posiadają własne środki finansowe lub udokumentują dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu zapewniających ciągłość robót przez cały ich okres ich trwania (informacja z banku).

     Wymagana kwota to 700 000,00 zł

c) środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych inwestycji.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)      jest niezgodna z ustawą,

b)     jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia,

f)       zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny,

g)      wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,

h)      jest nieważna na podstawie innych przepisów.

 

8. Informacja na temat wadium

    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł do dnia składania ofert

           

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Cena            - 100 pkt

 

10.Miejsce i termin składania ofert

     Oferty należy składać w:

 Urzędzie Gminy w Rogowie

87 – 515 Rogowo

pok. Nr 10

   do dnia 21.08.2006 r. do godziny 9:00

 

11. Termin związania z ofertą.

 

      Termin związania ofert wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

 

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

14.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

 

Plik do pobrania Ogłoszenie o przetargu (37kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (79kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Oferta (28kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Oświadczenie (30kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Umowa (88kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja techniczna (126kB) pdf
Plik do pobrania Kosztorys ofertowy (82kB) pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, cena oferty wynosi 1 337 020,85 brutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 18.09.2006 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 lipca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 lipca 2006, 12:18:14)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:33:17)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2315