Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pręczki, gmina Rogowo, powiat Rypin ZAKOŃCZONY

Zdjęcie

Og. 7020-1/2005

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: 

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pręczki, gmina Rogowo, powiat Rypin

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Godz. urzędowania: 7:15 – 15:15
www.rogowo.pl     www.bip.rogowo.pl
przetargi@rogowo.pl

2. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego
    lub listownie, cena specyfikacji 20,00 zł

4. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości
   Pręczki, gmina Rogowo, powiat Rypin
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 45453000-7 i 36100000-2

Zamówienia obejmuje:

1) zmiana dachu na obiekcie
2) docieplenie budynku
3) wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej
4) położenie nowych podłóg i posadzek
5) wymiana instalacji wewnętrznych
6) remont garażu
7) wyposażenie świetlicy

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Szczegółowy zakres robót zawiera „Przedmiar robót”. Oferent przygotowuje kosztorysy na 
jego podstawie:

1) remontu świetlicy
2) remontu garażu
3) zakupu wyposażenia

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

1) oznaczenie projektu logo UE, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz SPO
    Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
    wiejskich 200-2006 poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na placu budowy
    w okresie wykonywania prac oraz wykonanie i umieszczenie na trwałe tablicy 
    informacyjnej po zakończeniu inwestycji,
2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz
    ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych
    przedmiotem przetargu,
4) naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego
5) demontaż i naprawienie uszkodzonych ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń
    obiektów
6) wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do
    realizacji robót budowlanych
7) po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń oraz terenu budowy do stanu
    pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu

          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2006 roku

7. Opis warunków udziału w zamówieniu:

Dla zamówienia określa się następujące warunki: 
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące 
   warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

a) Kierownik budowy i kierownicy robót posiadają uprawnienia do wykonania
    określonej działalności lub czynności
b) Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi
    być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Dz. U. Nr 5
    z 2001 r. poz. 42 z późn. zm.)

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat minimum trzy zadania z zakresu
    budowy/remontu odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom 
    stanowiącym przedmiot zamówienia.
b) Kierownik budowy posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w
    zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym nie mniej
    niż dwa lata w charakterze Kierownika

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
    zamówienia:

a) Obrót roczny za ostatni rok obrotowy nie mniej niż  500 000,00 zł
b) posiadają własne środki finansowe lub udokumentują dostępność kredytu
    wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających
    ciągłość robót przez cały okres ich trwania (informacja z banku).
    Wymagana kwota to 150.000,00 złotych
c) środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od
    zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

5) udzielą gwarancji jakości za wykonane roboty i zamontowane urządzenia
    na okres 36 miesięcy (3 lata)

Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
2. Oświadczenie stosownie do art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych –
    załącznik nr 2
3. Dowód wniesienia wadium
4. Kosztorysy Robót
5. Oświadczenia:
     - o okresie gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wykonane roboty
       (36 miesięcy licząc od dnia przekazania obiektu do użytkowania)
     - o ubezpieczeniu budowy od odpowiedzialności cywilnej
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
    ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
    rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie,
    posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
    takich uprawnień
8. Dokumenty stwierdzające, że Kierownik Budowy posiada pięcioletnie
    doświadczenie w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym
    nie mniej niż dwa lata w charakterze Kierownika
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważny 
   zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
   pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo 
   zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
   terminu składania ofert
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
     24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej
     niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
11. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
     właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
     Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
     zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
     lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
     wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
     przed upływem terminu składania ofert
12. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz
      liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w 
      przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
13. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie 
     posiada wykonawca
14. Wykaz osób, które i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą
     uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
     kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
     wykonywanych przez nich czynności
15. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót
     budowlanych/remontowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
        – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
          stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz
          załączenie dokumentów potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
          należycie
16. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
      rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym 
      sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
      sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających
      obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za ostatni rok obrotowy
17. Informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek
      bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub 
      zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
      upływem terminu składania ofert
18. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
      ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
      gospodarczej

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,- do dnia składania
    ofert

9. Kryteria oceny i ich znaczenie
    Kryterium oceny jest zaproponowana cena
                Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:
      Urząd Gminy w Rogowie
      87-515 Rogowo
      Pokój Nr 10

     w terminie do dnia 23 luty 2006 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Oferta na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pręczki, gmina Rogowo, powiat Rypin”

11. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.

Plik do pobrania Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia publicznego (78kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane "R-BUD" Sp. z o.o., ul. Mławska 46g, 87-500 Rypin. Cena oferty wynosi 238 011,65 zł brutto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 marca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (3 stycznia 2006, 12:06:35)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:34:13)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3957