Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo ...

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Rogowo: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z Gminy Rogowo

Numer ogłoszenia: 262374 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z Gminy Rogowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej we wsiach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki Gmina Rogowo oraz przebudową istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z gminy Rogowo 1. Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a)wykonanie robot pomiarowych w terenie, b)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 2)Budowa kanalizacji tłocznej, 3)Budowa kanalizacji grawitacyjnej, 4)Budowa zbiorczych przepompowni ścieków w miejscowości Nadróż, 5)Wykonanie indywidualnych przepompowni ścieków, 6)Podłączenia kanalizacyjne. 7)Przebudowa układu przewodów tłocznych i wymiana komina wywiewnego w m. Pręczki 8)Montaż zasuw z napędem pneumatycznym na działce Nr 401/10 przy ul. Osiedle Sportowe w Rypinie 9)Wymiana komina wywiewnego na działce Nr 390/1 w ul. Osiedle Sportowe w Rypinie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 40.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej 3 robót budowlanych w odpowiednim zakresie, tj. o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączając dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np: referencje). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca powinien wykazać odpowiednie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędne do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca powinien wykazać osoby zdolne do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży sanitarnej, elektrycznej itp. i są wpisani na listę członków właściwej izby. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zapewniającą wykonanie zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania. Kosztorys ofertowy oraz Formularz oferowanych cen. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania ogłoszenie 262374-2010 (77kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (207kB) pdf
Plik do pobrania Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (31kB) pdf
Plik do pobrania SIWZ- wyjaśnienie (125kB) word (03.09.2010)
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (50kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Projekt umowy (148kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (38kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy - część 1 z 2 (1424kB) rar
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy - część 2 z 2 (793kB) rar
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy_art 22 ust. 1 (41kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (48kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (41kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust. 1 (36kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 11 - Informacja dot. podwykonawców (40kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 12:
  - część 1 (1424kB) rar  
  - część 2 (1424kB) rar
  - część 3 (1424kB) rar
  - część 4 (1424kB) rar  
  - część 5 (1424kB) rar  
  - część 6 (1424kB) rar  
  - część 7 (1424kB) rar  
  - część 8 (1424kB) rar  
  - część 9 (1424kB) rar  
  - część 10 (1424kB) rar  
  - część 11 (1424kB) rar  
  - część 12 (1424kB) rar  
  - część 13 (1424kB) rar
  - część 14 (1424kB) rar
  - część 15 (1424kB) rar
  - część 16 (1424kB) rar
  - część 17 (408kB) rar
Plik do pobrania Załącznik nr 13: 
  - część 1 (1424kB) rar
  - część 2 (1424kB) rar
  - część 3 (1424kB) rar
  - część 4 (1424kB) rar
  - część 5 (1424kB) rar
  - część 6 (1424kB) rar
  - część 7 (1424kB) rar
  - część 8 (1424kB) rar
  - część 9 (726kB) rar
Plik do pobrania Załącznik nr 14:
  - część 1 (1424kB) rar
  - część 2 (1424kB) rar
  - część 3 (1424kB) rar
  - część 4 (1424kB) rar
  - część 5 (1424kB) rar
  - część 6 (1424kB) rar
  - część 7 (1424kB) rar
  - część 8 (1424kB) rar
  - część 9 (1424kB) rar
  - część 10 (1424kB) rar
  - część 11 (1256kB) rar
Plik do pobrania Załącznik nr 15:
  - część 1 (1424kB) rar
  - część 2 (1424kB) rar
  - część 3 (1159kB) rar
Plik do pobrania Załącznik nr 16:
  - część 1 (1424kB) rar
  - część 2 (1424kB) rar
  - część 3 (1424kB) rar
  - część 4 (1424kB) rar
  - część 5 (1062kB) rar
Plik do pobrania: Załącznik nr 17 (1382kB) rar
Plik do pobrania: Załącznik nr 18 (1393kB) rar
Plik do pobrania: Załącznik nr 19 (1139kB) rar
Plik do pobrania: Załącznik nr 20 (1176kB) rar
Plik do pobrania: Załącznik nr 21 - Przedmiar robót (862kB) rar
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (1218kB) pdf
Plik do pobrania: Załącznik nr 23 - Formularz oferowanych cen (91kB) pdf

Dodano dnia (08.09.2010r)

Plik do pobrania Zestawienie studni kanalizacyjnych (126kB) word (dodana studnia S11/1 wyróżniona w zestawieniu kolorem)
Plik do pobrania Przedmiar robót z nakładami (1867kB) rar
Plik do pobrania Przedmiar robót cały (2454kB) pdf   dodano pozycję 7-10 - d.1.1 i pozycję 24-27 - d.1.2

Pliki typu rar można otworzyć za pomocą programu WinRAR, który można pobrać ze strony www.winrar.pl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rogowo, dnia 27.09.2010 r.


Og. 341 – 1/20/2010


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania: 

Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż,
Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących  ścieki sanitarne z Gminy Rogowo.

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 262374/2010 w dniu 4.08.2010r.

         Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
Oferta Nr 6.
 IZOSAN  Zakład Ogólnobudowlany Moczadło 1b, 87-300 Brodnica
Cena oferty: 2.648.074,71 zł brutto (2.170.553,04 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium oceny była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt).

2.    W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych Wykonawców:
    1/. Oferta nr 1.
            Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  „MEL – KAN” Spółka z o.o.
            ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz
Cena oferty: 3.418.280,95 zł brutto (2.801.869,63 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium oceny była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny, dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty Nr 6).
Oferta otrzymała  77,47 pkt
     2/.  Oferta nr 2.
           Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub
  - Dobrzyń.
  Cena oferty: 3.414.686,39 zł brutto (2.798.923,27 zł netto).
  Oferta spełnia wszystkie wymogi.
  Jedynym kryterium oceny była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-
  niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny, dlatego też otrzymała proporcjonalnie
  mniejszą liczbę punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą /czyli
  oferty Nr 6/.
  Oferta otrzymała 77,55 pkt.
       3/. Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny „FISZER” ul. Sikorskiego 60 A,
             87-300 Brodnica
  Cena oferty: 2.722.208,73 zł brutto (2.231.318,63 zł netto).
  Oferta spełnia wszystkie wymogi.
  Jedynym kryterium oceny była cena. Przedmiotowa  oferta nie jest ofertą najko-
  rzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny, dlatego  też otrzymała proporcjo
  nalnie  mniejszą liczbę punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą /czyli  oferty Nr 6/.
  Oferta otrzymała 97,28 pkt.
      
        4/. „PEKUM”   Spółka z o.o. ul. Batorego 44, 87-100 Toruń
  Cena oferty: 2.846.039,51 zł brutto (2.332.819,27 zł netto).
  Oferta spełnia wszystkie wymogi.
  Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-
  niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny, dlatego też otrzymała proporcjonalnie
  mniejszą liczbę punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą /czyli
  oferty Nr 6/.
  Oferta otrzymała 93,05 pkt.

       5/. Zakład Usługowy „WOD – BUD” Zdzisław Kliński , Nasiegniewo 62 A, 87-811
             Fabianki
  Cena oferty: 2.683.250,58 brutto (2.199.385,72 zł netto).
  Oferta spełnia wszystkie wymogi.
  Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzyst-
  niejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny, dlatego też otrzymała proporcjonalnie
  mniejszą liczbę punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą /czyli
  oferty Nr 6/.
  Oferta otrzymała 98,69 pkt.

 6/.  Oferta Nr 6.
          IZOSAN  Zakład Ogólnobudowlany Moczadło 1b, 87-300 Brodnica
        Cena oferty: 2.648.074,71 zł brutto (2.170.553,04 zł netto).
        Oferta spełnia wszystkie wymogi.
        Jedynym kryterium oceny była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - 
        Wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę.
        Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów -(100,00 pkt).

4.  Ofert odrzuconych nie było.

3.    Wykluczonych z postępowania nie było.

4.    W związku z tym, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, umowa w sprawie za-mówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Otrzymują:
Wykonawcy wymienieni w pkt 2 od ppkt 1) do ppkt 6).
a/a  LK

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rogowo: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z Gminy Rogowo.
Numer ogłoszenia: 286337 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262374 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz Przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z Gminy Rogowo..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej we wsiach Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki Gmina Rogowo oraz przebudową istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z gminy Rogowo 1. Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a)wykonanie robot pomiarowych w terenie, b)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 2)Budowa kanalizacji tłocznej, 3)Budowa kanalizacji grawitacyjnej, 4)Budowa zbiorczych przepompowni ścieków w miejscowości Nadróż, 5)Wykonanie indywidualnych przepompowni ścieków, 6)Podłączenia kanalizacyjne. 7)Przebudowa układu przewodów tłocznych i wymiana komina wywiewnego w m. Pręczki 8)Montaż zasuw z napędem pneumatycznym na działce Nr 401/10 przy ul. Osiedle Sportowe w Rypinie 9)Wymiana komina wywiewnego na działce Nr 390/1 w ul. Osiedle Sportowe w Rypinie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3, 45.23.24.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• IZOSAN Zakład Ogólnobudowlany, Moczadło 1b, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2425566,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 2170553,04
• Oferta z najniższą ceną: 2170553,04 / Oferta z najwyższą ceną: 2801869,32
• Waluta: PLN.
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 sierpnia 2010, 07:52:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (17 stycznia 2011, 16:00:10)
Zmieniono: w pkt. 2.1 SIWZ wprowadzono zmianę Dz.U w którym ogłoszono jednolity tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2927