Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie gminy Rogowo

Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie gminy Rogowo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gmina Rogowo:
Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie gminy Rogowo     
Numer ogłoszenia: 278964; data zamieszczenia: 06.09.2010        
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224536-2010  w dniu 26.07.2010  
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie gmina Rogowo 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:   Zakres robót 1. Roboty budowlane przy sportowym boisku wiejskim i miejscu rekreacji w Rojewie : roboty budowlane przy boisku do piłki nożnej: roboty ziemne i koryta, obramowanie boiska, nawierzchnia trawiasta boiska, wyposażenie boiska, posadowienie ławeczek; roboty budowlane przy boisku do siatkówki: koryta i roboty ziemne, obramowanie boiska, podbudowa, nawierzchnia boiska, malowanie, wyposażenie boiska do siatkówki: plac rekreacyjny i oczyszczenie stawu: plac rekreacyjny, roboty zasadzeniowe , oczyszczenie stawu, posadowienie ławeczek 2. Roboty budowlane przy sportowym boisku wiejskim w Czumsku Dużym: roboty budowlane przy boisku do piłki nożnej: roboty ziemne i koryta, obramowanie boiska, nawierzchnia trawiasta boiska, wyposażenie boiska, posadowienie ławeczek. 3. Roboty budowlane przy sportowym boisku wiejskim w Nadrożu: roboty budowlane przy boisku do piłki nożnej: roboty ziemne i koryta, obramowanie boiska, podbudowa, nawierzchnia trawiasta boiska, wyposażenie boiska, posadowienie ławeczek.
 II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8;   45.21.21.40-9;     
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  3.09.2010 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    SPORTPROJEKT Sp. z o.o.
71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):    204.325,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty:   193.298,54
•    Oferta z najniższą ceną:   193.298,54 Oferta z najwyższą ceną:   193.298,54
•    Waluta: PLN.
                                                                              
Wójt Gminy – Barbara Nowakowska
 
Ogłoszenie zamieszczono:           
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 lipca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 lipca 2010, 15:08:56)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (8 września 2010, 08:01:20)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1704