Świadczenie usług szkoleniowych dla 14 osób w ramach projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rogowo: Świadczenie usług szkoleniowych dla 14 osób w ramach projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 187374 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych dla 14 osób w ramach projektu Lepsze Jutro współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa etapy (dwie grupy zadaniowe) dotyczy osób i dotyczy bezrobotnych będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie: a) Grupa objęta kontraktem socjalnym (14 osób) Przedmiot zamówienia polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu motywacyjnego podzielonego na dwie części. W skład kursu będą wchodziły spotkania z doradcą zawodowym (18 godz.)(14 osób) oraz trening kompetencji społecznych za udziałem psychologa(60 godz.)(14 osób). Przedmiot zamówienia obejmuje również zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów zawodowych. Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego i zajęć z psychologiem mają na celu zwiększenie zaufania uczestników projektu we własne siły, rozwój zdolności motywacyjnych, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych oraz zwiększenie szansy na wejście na rynek pracy uczestników/uczestniczek projektu. Tematyka zajęć powinna uwzględniać: Zasady redagowania i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych - życiorys, list motywacyjny Rozmowa kwalifikacyjna Analiza życiowych postaw, niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i metod poszukiwania pracy Komunikacja interpersonalna Umiejętności negocjacji w oparciu o wzorce asertywne Techniki kreatywności i kształtowanie osobowości kreatywnej. Autoprezentacja Pojęcie rynku pracy Zajęcia z psychologiem. Tematyka zajęć powinna uwzględniać: Wzmacnianie poczucia własnej wartości - system wartości, sztuka autoprezentacji Złagodzenie psychologicznych skutków bezrobocia i towarzyszących mu problemów, a dalej zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy Komunikacja interpersonalna w kształtowaniu wizerunku Komunikacja werbalna i niewerbalna Bariery komunikacyjne Znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie Stres - na czym polega i jak sobie z nim radzić Sztuka asertywności Zaradności osobistej Kucharz małej gastronomii (246 godz.), (12 osób) szkolenie powinno obejmować: -Podstawowe wymagania higieny z systemem HACCP - Zasady przechowywania produktów spożywczych oraz normy obowiązujące w gospodarce żywnościowej - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem oraz podstawy zasad żywienia człowieka - Organizacja produkcji - Przepisy kulinarne i sporządzanie potraw - Wyroby garmażeryjne - Elementy cateringu -Seminarium z przerobionego materiału Szkolenie w zawodzie drwal - pilarz (122 godz.), (3 osoby) Szkolenie powinno obejmować: Budowa i działanie silników spalinowych Budowa pilarek, naprawa i konserwacja Wibracja i hałas Charakterystyka pilarek używanych do ścinki i okrzesywania drzew Paliwa, oleje i smary Przygotowanie pilarek do pracy, usuwanie usterek, i regulacja Narzędzia pomocnicze Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych. Organizacja procesu technologicznego w aspekcie ekspozycji na hałas i wibrację. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach trudnych - organizacja pracy Technika okrzesywania drzew ściętych Technika przerzynki kłód i dłużyc w aspekcie wykorzystania surowca drzewnego, manipulacja sortymentacja Technika okrzesywania drzew Bezpieczeństwo i higiena pracy - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach Zadania szczegółowe. Seminarium z przerobionego materiału. Operator zgrzewarek oporowych (85 godz.), (2 osoby) Szkolenie powinno obejmować: Podstawowe zagadnienia elektrotechniki Natężenie pola elektrycznego Oporność elektryczna Napięcie. Różnica potencjałów Podstawy fizyczne zgrzewania oporowego Urządzenia do zgrzewania Zgrzewarki oporowe (punktowe, liniowe, garbowe) Układ zasilania elektrod Elektrody zgrzewarek oporowych Materiały na elektrody Trwałość elektrod Technologia zgrzewania oporowego Zgrzewania doczołowe Zgrzewanie punktowe Zgrzewnie garbowe Zgrzewanie liniowe Metody pokrewne zgrzewaniu oporowemu Lutozgrzewanie Niezgodności złączy zgrzewanych oporowo Zagrożenia BHP podczas zgrzewania Przyuczenie do zawodu szwaczki (136 godz.), (11 osób) Szkolenie powinno obejmować: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku szwaczki. BHP na stanowisku szwaczki Rodzaje maszyn - ich konserwacja i obsługa Materiałoznawstwo: - rozpoznawanie różnych rodzajów włókien naturalnych, sztucznych, syntetycznych jak również znajomość ich właściwości Techniki szwalnicze, metody szycia na maszynie Zajęcia praktyczne: - szycie zaszewek, kieszeni, rozporków, - wszywanie pasków, - obszywanie mankietów, - wszywanie guzików i ozdobnych plis, - obróbka owerlokiem. Kurs BHP (9 godz.), (14 osób) Szkolenie powinno obejmować: Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasad i metody ich likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na parowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy , stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej , wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Zasady postępowania w razie wypadków w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp ochrony pracy kobiet i młodocianych profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy problemy związane z interpretacją niektórych przepisów - Wszyscy uczestnicy powinni zostać skierowani przez oferenta na badania lekarskie: oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. - Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia za możliwie najtańszy środek transportu. - Wszyscy uczestnicy powinni zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW- w trakcie trwania, w drodze do i z miejsca szkolenia - Konieczność zapewnienia każdego dnia zajęć uczestnikom szkolenia napoi oraz poczęstunku, w tym: kanapki (do 6 godzin szkolenia dziennie) lub lunch (powyżej 6 godzin szkolenia). - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia samodzielnego stanowiska praktyki dla każdego z uczestników szkolenia, zapewnienia niezbędnych materiałów, narzędzi, maszyn i produktów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia kursów przygotowania zawodowego. Poszczególne kursy Wykonawca zrealizuje dla wskazanej przez Zamawiającego liczby uczestników projektu, we wskazanej liczbie godzin oraz zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego programem kursów jak powyżej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie iż program kursów zaproponowany przez Wykonawcę musi być zbieżny w 80 procentach ze wskazanym powyżej. Ilekroć w SIWZ mówi się o godzinie lekcyjnej, ma się na myśli jednostkę 45 minutową..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 85.12.12.70-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Posiadanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytacji kuratora oświaty. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kserokopie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub akredytację kuratora oświaty. Posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy, aktualny na rok 2010
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 2 projektów szkoleniowych o wartości minimum 50 000 złotych, zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed ostatecznym upływem składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia przedmiotowej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, a także daty wykonania oraz dokumentu potwierdzającego, iż projekty szkoleniowe zostały przeprowadzone rzetelnie i prawidłowo ukończone (listy referencyjne itp.)
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponowanie odpowiednią bazą szkoleniową: teoretyczną i praktyczną oraz kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób (minimum 1 osoba), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie szkoleniami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wiedzy, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Informację na temat zapewnienia warunków pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia. program szkolenia zgodny z obowiązującymi przepisami; patrz pkt 3 i 13 ppkt g SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogowo 51, 87 - 515 Rogowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 09:20, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogowo 51, 87 - 515 Rogowo w pokoju nr 7 (sekretariat) lub przesłać na wyżej podany adres GOPS.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Załączniki (442kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 czerwca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 12:18:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502