Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina Rogowo

Rogowo: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina Rogowo
Numer ogłoszenia: 58729 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina Rogowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót 1. Roboty budowlane przy świetlicy wiejskiej w Starym Kobrzyńcu: utwardzenie placu manewrowego przed świetlicą, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne, elewacja - tynki zewnętrzne nakrapiane z terrazytu, wykucie ościeżnic drewnianych, odbicie tynków, uzupełnianie tynków, położenie gładzi na ścianach i malowanie ścian, rozebranie podłóg drewnianych, posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, wykonanie stropu podwieszanego, roboty instalacyjne: centralne ogrzewanie: - montowanie grzejników, - zawory grzejnikowe, - zawory odpowietrzające, - rurociągi c.o. miedziane, instalacja elektryczna: - przygotowanie i montaż opraw oświetleniowych, instalacja wodno-kanalizacyjna; - rurociągi miedziane, - baterie zmywakowe, - montaż zlewozmywaka, - montaż rur odpływowych, - studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm.: ogrodzenie terenu wokół świetlicy - wrota z furtką z siatki w ramkach stalowych, - ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych, 2. Roboty budowlane prze świetlicy wiejskiej w Czumsku Dużym: rozbiórka elementów betonowych, wykonanie koryta pod położenie podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, obrzeża betonowe, ocieplenie budynku, elewacja - z tynku mineralnego, rynny dachowe i spustowe, ogrodzenie z siatki, wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieralne i uchylno - rozwieralne jednodzielne, wymiana drzwi zewnętrznych, tynki z gipsu szpachlowego, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, instalacja elektryczna: demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej instalacji, montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i oprawy zewnętrznej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.34.20.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 5.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej 3 robót budowlanych w odpowiednim zakresie, tj. o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, podając ich rodzaj i wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączając dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np: referencje). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien wykazać odpowiednie narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne niezbędne do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien wykazać osoby zdolne do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i są wpisani na listę członków właściwej izby. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca powinien przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy zapewniającą wykonanie zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania. Kosztorys ofertowy. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Potwierdzenie wniesienia wadium.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (59kB) pdf

Plik do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia (182kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (46kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 2 - Projekt umowy (139kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 3 - Oswiadczenie_o_udzieleniu_gwarancji (34kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy (217kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4b - Kosztorys_ofertowy (167kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy art 22 ust.1 (37kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (48kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 7 - Wykaz narzędz (44kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 8 - Wykaz osób (44kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 9 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (38kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust. 1 (35kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 11 - Informacja dot. podwykonawców (36kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 12 Schematy i rysunki (80kB) pdf
Plik do pobrania załacznik nr 13 - Schematy i Rysunki (2628kB) word

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 14.04.2010 r.
Og. 341 – 1/8/10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania:
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina Rogowo  ”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  58729/2010 w dniu 17.03.2010 r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

TECHBUD Ryszard Smoła, Osiek 82b, 87-340 OSIEK.
Cena oferty: 109.578,67 zł brutto (89.818,58 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

2. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych Wykonawców:
1) Oferta nr 1
Firma Budowlana „DAN-BUD” Jan Dankowski
84-240 Reda, ul. Spokojna 33/16
(Adres do korespondencji: 87-134 Zławieś Wielka, Toporzysko 66)
Cena oferty: 176.828,13 zł brutto (144.941,09 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  61,97 pkt
2) Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń 
Cena oferty: 139.790,31 zł brutto (114.582,22 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  95,76 pkt
3) Oferta nr 3
Firma Usługowo-Handlowa „SPEC-BUD”
Włodzimierz Klonowski
Ul. Mławska 46F, 87-500 Rypin.  
Cena oferty: 126.242,93 zł brutto (103.477,81 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 9).
Oferta otrzymała  84,79 pkt
4) Oferta Nr 4
Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD
Obuchowski, Kania, Ziemiński Spółka Jawna
ul. Budowlana 7, 87-600 Lipno
Cena oferty: 153.986,72 zł brutto (126.218,62 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 9).
Oferta otrzymała  71,16 pkt.
5) Oferta Nr 5
ANDREM S. C.
ul. Piaski 39, 87-500 Rypin
Cena oferty: 133.720,29 zł brutto (109.606,80  zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 9).
Oferta otrzymała  81,65 pkt.
6) Oferta Nr 6
Firma Remontowo-Budowlana
„Mały” Roman Kawczyński
Józefkowo 25A, 87-630 Skępe
Cena oferty: 134.200,00 zł brutto (110.000,00  zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 9).
Oferta otrzymała  81,65 pkt.
7) Oferta Nr 7
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Pro-Met” Mariusz Pankiewicz
Ul. Polna 17, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 141.500,83 zł brutto (115.984,29  zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 9).
Oferta otrzymała  77,44 pkt.
8) Oferta Nr 8
„SIEĆ-BUD” Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
Sieciński Dariusz Krzyżówki 19, 87-600 Lipno
Cena oferty: 145.971,07 zł (119.648,44 zł netto)
Oferta nie spełnia wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie załączono do oferty wyliczonego kosztorysu ofertowego.
Oferta została odrzucona.
9) Oferta Nr 9
TECHBUD Ryszard Smoła
Osiek 22b, 87340 Osiek
Cena oferty: 109.578,67 zł (89.818,58 zł netto) 
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta jest ofertą najkorzystniejszą 
- wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną 
  liczbę punktów.
Oferta otrzymała 100 pkt.
10) Oferta Nr 10
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Maciej Kasperkiewicz, ul. Wysoka 6, 87-300 Brodnica
Cena oferty:  122.699,32 zł brutto (100.573,21 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 9).
Oferta otrzymała  89,31 pkt.
 
                                                                       Wójt Gminy Rogowo
                                                                                   (-)
                                                                    mgr Barbara Nowakowska
Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
a/a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gmina Rogowo:
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina Rogowo 
Numer ogłoszenia: 106911-2010 ; data zamieszczenia: 04.05.2010  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58729 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. numer ogłoszenia w BZP o zmianie: 79076 - 2010r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobrzyniec i w miejscowości Czumsk Duży, gmina Rogowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:   Zakres robót 1. Roboty budowlane przy świetlicy wiejskiej w Starym Kobrzyńcu: utwardzenie placu manewrowego przed świetlicą, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schody zewnętrzne, elewacja - tynki zewnętrzne nakrapiane z terrazytu, wykucie ościeżnic drewnianych, odbicie tynków, uzupełnianie tynków, położenie gładzi na ścianach i malowanie ścian, rozebranie podłóg drewnianych, posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, wykonanie stropu podwieszanego, roboty instalacyjne: centralne ogrzewanie: - montowanie grzejników, - zawory grzejnikowe, - zawory odpowietrzające, - rurociągi c.o. miedziane, instalacja elektryczna: - przygotowanie i montaż opraw oświetleniowych, instalacja wodno-kanalizacyjna; - rurociągi miedziane, - baterie zmywakowe, - montaż zlewozmywaka, - montaż rur odpływowych, - studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm.: ogrodzenie terenu wokół świetlicy - wrota z furtką z siatki w ramkach stalowych, - ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych, 2. Roboty budowlane prze świetlicy wiejskiej w Czumsku Dużym: rozbiórka elementów betonowych, wykonanie koryta pod położenie podbudowy, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm, obrzeża betonowe, ocieplenie budynku, elewacja - z tynku mineralnego, rynny dachowe i spustowe, ogrodzenie z siatki, wymiana okien skrzynkowych na okna rozwieralne i uchylno - rozwieralne jednodzielne, wymiana drzwi zewnętrznych, tynki z gipsu szpachlowego, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, instalacja elektryczna: demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej instalacji, montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i oprawy zewnętrznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.34.20.00-6 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  30.04.2010 r.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• TECHBUD Ryszard Smoła Osiek 82b, 870340 Osiek.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  154.294,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 89.818,58
• Oferta z najniższą ceną:  89.818,58 / Oferta z najwyższą ceną:  144.941,09
• Waluta: PLN.

  Ogłoszenie zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (17 marca 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 marca 2010, 14:11:56)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (4 maja 2010, 15:11:07)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2219