Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo

Rogowo: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo
Numer ogłoszenia: 41259 - 2010; data zamieszczenia: 25.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) wykonanie robot pomiarowych w terenie, b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, c) odtworzenie punktów geodezyjnych, d) przełożenie linii teletechnicznych poza pas jezdni. 2) Karczowanie drzew, w tym m.in.: a) karczowanie drzew i krzewów, b) wywóz karpiny, gałęzi i dłużycy. 3) Roboty ziemne, w tym m.in.: a) wykonanie robot ziemnych podłużnych i poprzecznych w gruncie, b) wywóz gruntu na odkład, c) formowanie, zagęszczanie i plantowanie nasypów i poboczy, d) humusowanie pasa zieleni miedzy jezdnią a chodnikiem warstwą humusu z obsianiem. 4) Przepusty pod drogą, w tym m.in.: a) wykonanie wykopu, b) wykonanie części przelotowy przepustu z rur betonowych, c) wykonanie ścianek czołowych przepustu, d) zasypanie i zagęszczenie gruntu. 5) Wykonanie podbudowy, w tym m.in.: a) profilowanie podłoża, b) wykonanie warstwy odcinającej, c) wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem. 6) Wykonanie nawierzchni, w tym m.in.: a)oczyszczenie podbudowy, b) skroplenie podbudowy emulsją asfaltową, c) wykonanie warstwy wiążącej, d) ułożenie warstwy ścieralnej. 7) Wykonanie zjazdów i skrzyżowania, w tym m.in.: a) wykonanie koryta, b) wywóz gruntu z wbudowaniem w pobocza, c) wykonanie warstwy odcinającej, d) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, e) wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach i skrzyżowaniach. 8) Chodnik, w tym m.in.: a) wykonanie koryta, b) wywóz gruntu z wbudowaniem w pobocza, c) wykonanie warstwy odcinającej, d) wykonanie podbudowy z kamienia twardego, e) profilowanie masą mineralno-asfaltową, f) wykonanie powierzchniowego utrwalenia. 9) Oznakowanie, poręcze, w tym m.in.: a) ustawienie słupków i zamontowanie znaków, b) ustawienie poręczy, c) wykonanie oznakowania poziomego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.53-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w kwocie 15.000,00 zł do dnia składania ofert
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy. Parafowany Projekt umowy. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji na przedmiot postępowania. Kosztorys ofertowy. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Potwierdzenie wniesienia wadium
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.rogowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 16..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                         Wójt Gminy Rogowo
                                                                                    (-)
                                                                     mgr Barbara Nowakowska

Pliki do pobrania:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (202kB) pdf
- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (47kB) word
- Załącznik nr 2 - Projekt umowy (148kB) pdf
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji (33kB) word
- załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy (172kB) word
- załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy_art 22 ust. 1 (36kB) word
- załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (48kB) word
- załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi (44kB) word
- załącznik nr 8 - Wykaz osób (44kB) word
- załącznik nr 9 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach (36kB) word
- załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy_art 24 ust. 1 (34kB) word
- załącznik nr 11 - Informacja dot. podwykonawców (35kB) word
- załącznik nr 12 - Opis techniczny_Projekt pierwotny (107kB) pdf
- załącznik nr 13 - Opis techniczny_Projekt zamienny (50kB) pdf
- załącznik nr 14a - Schematy i rysunki (169kB) pdf
- załącznik nr 14b - Schematy i rysunki (258kB) pdf
- załącznik 14c - Schematy i rysunki (247kB) pdf
- załącznik nr 14d - Schematy i rysunki (274kB) pdf
- załącznik nr 14e - Schematy i rysunki (198kB) pdf
- załącznik nr 14f - Schematy i rysunki (2475kB) pdf
- załącznik nr 14g - Schematy i rysunk (81kB) pdf
- załącznik nr 14h - Schematy i rysunki (2044kB) pdf
- załącznik nr 14i - Schematy i rysunki (521kB) pdf
- załącznik nr 14j - Schematy i rysunki (517kB) pdf
- załącznik nr 15 - Przedmiar robót (101kB) word
- załącznik nr 16 - Szczególowe specyfikacje techniczne (681kB) pdf

____________________________________________________________________________________

Gmina Rogowo
Rogowo 51
87-515 Rogowo
Rogowo, dnia 18.03.2010 r.
Og. 341 – 1/4/10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na realizację następującego zadania:

Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 41259/2010 w dniu 25.02.2010 r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Cena oferty: 702.531,05 zł brutto (575.845,12 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

2. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych Wykonawców:
1) Oferta nr 1
Konsorcjum Spółek:
POL-DRÓG Toruń Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6E, 87-100 Toruń
POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk
Cena oferty: 852.631,38 zł brutto (698.878,18 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  82,40 pkt
2) Oferta nr 2
RuBeCo Sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 26, 87-300 Brodnica
Cena oferty: 733.600,71 zł brutto (601.312,09 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta nie zawiera najniższej ceny. Dlatego też otrzymała proporcjonalnie mniejszą liczbę  punktów w stosunku do oferty uznanej za najkorzystniejszą (czyli oferty nr 3).
Oferta otrzymała  95,76 pkt
3) Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.
Cena oferty: 702.531,05 zł brutto (575.845,12 zł netto).
Oferta spełnia wszystkie wymogi.
Jedynym kryterium ocen była cena. Przedmiotowa oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.
Oferta otrzymała 100 pkt.

                                                                       Wójt Gminy Rogowo
                                                                                   (-)
                                                                   mgr Barbara Nowakowska

Informację zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie
a/a AC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Rogowo:
Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo
Numer ogłoszenia: 69499 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41259 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, faks 054 2802832.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż od km 0+000 do km 1+250 w miejscowości Rogowo Zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze, w tym: a) wykonanie robot pomiarowych w terenie, b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, c) odtworzenie punktów geodezyjnych, d) przełożenie linii teletechnicznych poza pas jezdni. 2) Karczowanie drzew, w tym m.in.: a) karczowanie drzew i krzewów, b) wywóz karpiny, gałęzi i dłużycy. 3) Roboty ziemne, w tym m.in.: a) wykonanie robot ziemnych podłużnych i poprzecznych w gruncie, b) wywóz gruntu na odkład, c) formowanie, zagęszczanie i plantowanie nasypów i poboczy, d) humusowanie pasa zieleni miedzy jezdnią a chodnikiem warstwą humusu z obsianiem. 4) Przepusty pod drogą, w tym m.in.: a) wykonanie wykopu, b) wykonanie części przelotowy przepustu z rur betonowych, c) wykonanie ścianek czołowych przepustu, d) zasypanie i zagęszczenie gruntu. 5) Wykonanie podbudowy, w tym m.in.: a) profilowanie podłoża, b) wykonanie warstwy odcinającej, c) wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem. 6) Wykonanie nawierzchni, w tym m.in.: a)oczyszczenie podbudowy, b) skroplenie podbudowy emulsją asfaltową, c) wykonanie warstwy wiążącej, d) ułożenie warstwy ścieralnej. 7) Wykonanie zjazdów i skrzyżowania, w tym m.in.: a) wykonanie koryta, b) wywóz gruntu z wbudowaniem w pobocza, c) wykonanie warstwy odcinającej, d) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, e) wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach i skrzyżowaniach. 8) Chodnik, w tym m.in.: a) wykonanie koryta, b) wywóz gruntu z wbudowaniem w pobocza, c) wykonanie warstwy odcinającej, d) wykonanie podbudowy z kamienia twardego, e) profilowanie masą mineralno-asfaltową, f) wykonanie powierzchniowego utrwalenia. 9) Oznakowanie, poręcze, w tym m.in.: a) ustawienie słupków i zamontowanie znaków, b) ustawienie poręczy, c) wykonanie oznakowania poziomego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.11.26.00-1, 45.23.33.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.80-5, 45.23.32.53-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1023678,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 575845,12
• Oferta z najniższą ceną: 575845,12 / Oferta z najwyższą ceną: 698878,18
• Waluta: PLN.

                                                                     Wójt Gminy Rogowo
                                                                                (-)
                                                                  mgr Barbara Nowakowska

 

Ogłoszenie zamieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rogowie
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 lutego 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 lutego 2010, 11:46:19)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (31 marca 2010, 09:20:24)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1901