Remont dachu na Szkole Podstawowej w Kobrzyńcu

Rogowo: Remont dachu na Szkole Podstawowej w Kobrzyńcu
Numer ogłoszenia: 256393 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo , Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, fax. 054 2802832.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na Szkole Podstawowej w Kobrzyńcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Docieplenie dachu wraz z pokryciem. 2. Wymiana rynien dachowych, spustowych i obróbki blacharskie. 3. Wymiana stolarki okiennej w części dachowej budynku i docieplenie. 4. Wykonanie robót malarskich. 5. Wykonanie instalacji odgromowej. 6. Przebudowa przewodów kominowych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium w wysokości 3500 zł do dnia składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr l. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Oświadczenie stosownie do art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2. 4. Zaparafowany wzór umowy - Załącznik Nr 3. 5. Dowód wniesienia wadium. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nic wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt. 9 ustawy, wystawione nic wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie, w tym co najmniej 3 roboty w zakresie remontu dachu obiektów użyteczności publicznej -Załącznik Nr 4 11. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca - Załącznik Nr 5 12. Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Załącznik Nr 6 13. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na lemat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- Załącznik Nr 7. 14. Dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 15. Informację z banku lub z spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 16. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rogowo 87-515 Rogowo pok. nr 17.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rogowo 87-515 Rogowo pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

Plik do pobrania Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (129kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 do SIWZ (43kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 2 do siwz (24kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 3 do siwz (99kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 4 do siwz (28kB) word
Plik do pobrania załacznik nr 5 do siwz (24kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 6 do siwz (20kB) word
Plik do pobrania załącznik nr 7 do siwz (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy rogowo (8 października 2008)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 października 2008, 14:46:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1520