Budowa sieci wodociągowej i przyłączy zagrodowych w miejscowościach Huta Chojno i Pinino gmina Rogowo

Rogowo: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy zagrodowych w miejscowościach Huta Chojno i Pinino gmina Rogowo
Numer ogłoszenia: 236944 - 2007; data zamieszczenia: 30.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, fax 054 2802832.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy zagrodowych w miejscowościach Huta Chojno i Pinino gmina Rogowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej z rur PCV fi 110 - 1125 mb, fi 90 - 2716 mb, PE fi 110 - 200mb, fi-980 - 30 mb, zamontowanie 3 szt. zasuw fi 100 i 4 szt. fi 80, 7 kpl. hydrantów p.poż. fi 80 z zasuwami odcinającymi oraz budowa 19 szt. przyłączy wodociagowych z rur PE fi 50, fi 40 i stal. ocynk. fi 32 z zamonowaniem wodomierzy fi 20 i zaworów antyskażeniowych fi 20 itp.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15.000,- zł należy wpłacić najpóźniej do dnia składania ofert tj. do 04.01.2008 r. do godz. 10.30 w kasie Urzędu Gminy w Rogowie pok. Nr 11 lub na konto Bank Pocztowy S.A. O/Włocławek Nr 52 132011202714607320000001.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę sieci wodociągowej i przyłączy zagrodowych /zał. Nr 1 formularza ofertowego/
  2. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego
  3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego wydane nie wcześniej niż 3 m-ce od daty otwarcia ofert
  4. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne wydane nie wcześniej niż 3 m-ce od daty otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rogowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rogowie 87-515 Rogowo.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Rogowie pok. Nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Plik do pobrania - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (107kB) pdf

 

______________________________________________________________________________________

                                                                                   Rogowo, dnia 11.01.2008 r.
Og. 341-1/7/2007

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu na wybór wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi w miejscowościach
Huta Chojno i Pinino gmina Rogowo”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w powyższym postępowaniu:

1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski, ul. Słoneczna 10, 87-500 Rypin.
Cena oferty: 135.892,84 zł netto; 165.789,26 zł brutto (z uwzględnieniem 22% VAT).
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówie-nia. Jedynym kryterium ocen była cena. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą - wykonawca wybranej oferty zaoferował najniższą cenę, oferta uzyskała maksymalną licz-bę punktów.

2. W postępowaniu złożone zostały oferty niżej wymienionych firm:
   1) „JOKA” Spółka z o.o. Kębłowo gm. Luzino, ul. Kopernika 4, 84-100 Puck
       Oferta otrzymała 24,75 pkt.
   2) Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik z siedzibą
       w Bydgoszczy, Oddział Nowe Dębie, 89-210 Łabiszyn 
       Oferta otrzymała 39,69 pkt.
   3) Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski, ul. Słoneczna 10, 87-500 Rypin
       Oferta otrzymała 100,00 pkt.
   4) „Rollstick-Toruń”  Spółka z o.o. ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń
       Oferta otrzymała 46,51 pkt.
   5) Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak, Osięciny, 
       ul.Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny
       Oferta otrzymała 71,33 pkt.
   6) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ORPOD” Bolesław Orzechowski, Kijewo
       Królewskie 28, 86-253 Kijewo Królewskie
       Oferta otrzymała 47,41 pkt.

______________________________________________________________________________________

Rogowo: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy zagrodowych w miejscowościach Huta Chojno i Pinino gmina Rogowo
Numer ogłoszenia: 24397 - 2008; data zamieszczenia: 05.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 236944 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, Rogowo, 87-515 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2801622, fax 054 2802832.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i przyłączy zagrodowych w miejscowościach Huta Chojno i Pinini gmina Rogowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej z rur PCV fi 110 - 1125 mb, fi 90 - 2716 mb, PE fi 110 - 200 mb, fi 90 - 30 m, zamontowanie 3 zasów fi 100 i 4 sztuk fi 80, 7 kpl hydrantów ppoż fi 80 z zasuwami odcinającymi oraz budowa 19 sztuk przyłączy wodociągowych z rur PE fi 50, fi 40 i stalowych ocynkowanych fi 32 z zamontowaniem wodomierzy fi 20 i zaworów antyskażeniowych fi 20 oraz budowa 2 sztuk studzienek wodomierzowych, itp.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 923810,3 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski, Rypin, ul. Słoneczna 10, 87-500 Rypin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 135892.84
 • Oferta z najniższą ceną: 135892.84 / oferta z najwyższą ceną: 549000.00
 • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 listopada 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 listopada 2007, 09:28:29)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 lutego 2008, 07:23:46)
Zmieniono: dodano informację o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2801