Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

                                                                                             Rogowo 2007 – 07 - 27

                                                         


Og. 341 – 1 /1/2007

 

O G Ł O S Z E N I E
                           
o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

 

    Wójt Gminy Rogowo k/Rypina     o g ł a s z a      przetarg nieograniczony na wykonanie  instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni  oraz posadowienie kominów w Szkole Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu..

1. Zakres prac obejmuje: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni oraz
    posadowienie komina.

2.  Termin wykonania zamówienia  do dnia    15. 11. 2007r.     

     a) Wadium w wysokości  1.500,- zł  należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia
         składania ofert.
 
     b) Kryterium oceny ofert jest cena.
 
     c) Oferty należy składać lub przesłać na adres:
 
                           Urząd Gminy w Rogowie k/ Rypina
                           87-515 Rogowo
       
       w terminie do dnia  03. 09. 2007 r.  do godz. 11.00  w zamkniętych kopertach
       z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na wykonanie instalacji centralnego
       ogrzewania, kotłowni i posadowienie kominów”
 
    d) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 
    e) Opis warunków  udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny   
        spełniania tych warunków zawiera specyfikacja istotnych warunków 
        zamówienia, którą można uzyskać po uprzednim złożeniu wniosku w 
        Urzędzie Gminy w Rogowie pok.Nr14,tel. /054/280-16-22, fax /054/280-28-32

Plik do pobrania Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (114kB) pdf
Plik do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (27 lipca 2007)
Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2007, 11:49:53)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 września 2007, 10:21:47)
Zmieniono: dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4446