Zakup autobusu szkolnego ZAKOŃCZONY

Og. 341-1/4/2005

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

 

                                                           Zakup autobusu szkolnego

 

1.       Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rogowo

Rogowo 51

87-515 Rogowo

Godz. urzędowania: 7:15 – 15:15

www.rogowo.pl     www.bip.rogowo.pl

ugrogowo@rogowo.pl

2.       Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

lub listownie

4. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup autobusu szkolnego

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 34.00.00.00-7

Zamówienia obejmuje:

Autobus szkolny, który powinien spełniać następujące wymagania:

-       autobus na zawieszeniu resorowym (resory, stabilizatory przechyłu, amortyzatory, resory progresywne gumowe)

-       podwozie: rama podłużnicowo – kratownicowa

-       długość: 9 – 9,5 m

-       szerokość: do 2500 mm

-       oś przednia – belka sztywna

-       most napędowy – sztywny

-       dwudrzwiowy – drzwi przednie otwierane do tyłu, pneumatyczne ze stanowiska kierowcy, drzwi tylne otwierane ręcznie, z możliwością blokowania przez kierowcę

-       silnik wysokoprężny, spełniający normy EURO 3 o mocy 170 – 200 KM, umieszczony podłużnie z tyłu pojazdu

-       pojemność skokowa silnika do 4500 cm3

-       ABS, ASR + ogranicznik prędkości

-       ilość miejsc: 41 siedzących

-       siedzenia wysokie, sztywne, tapicerowane

-       6 stopniowa mechaniczna skrzynia biegów

-       tachograf elektroniczny, dla dwóch kierowców

-       bagażniki wewnętrzne podsufitowe

-       poszycia zewnętrzne odporne na korozję (blachy chromoniklowe, tworzywa sztuczne, aluminium)

-       wentylacja: przesuwane górne partie okien bocznych, wywietrznik dachowy, wentylator wyciągowy

-       szyby przednie i tylna klejone do kadłuba

-       podłoga wykonana ze sklejki pokryta wykładziną antypoślizgową

-       poszycia wewnętrzne ścian bocznych i sufitu wykonane z płyt laminatowych i elementów tworzywowych łatwych do utrzymania w czystości

-       zestaw radiowy

-       ogrzewanie wodne o mocy min. 20 kW, (agregat + nagrzewnice)

-       bagażniki podpodłogowe o pojemności min. 2,5 m3

-       ogumienie bezdętkowe

-       instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem i odolejaczem powietrza

-       sygnalizacja dźwiękowa przy włączaniu biegu wstecznego

-       oznakowanie jako autobus szkolny

-       podświetlane tablice z symbolem dzieci z przodu i z tyłu autobusu oraz lampy ostrzegawcze

-       zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l

-       kolorystyka nadwozia: (farby akrylowe), kolor pomarańczowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 sierpnia 2005 roku

 

7. Opis warunków udziału w zamówieniu:

Dla zamówienia określa się następujące warunki:

1.       Oferent ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1

       ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferowany autobus musi spełniać wszystkie wymagania określone w pkt 4. Niespełnienie którekolwiek z tych wymagań technicznych wyklucza Oferenta z dalszego postępowania.

Do oferty należy załączyć:

1.       Oświadczenie stosownie do art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

2.       Świadectwo homologacji

3.       Dowód wniesienia wadium

4.       Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego autobusu

5.       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.       Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważny zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

7.       Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

8.        Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

9.       Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie

 

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,- do dnia składania ofert

9. Kryteria oceny i ich znaczenie

    Kryterium oceny jest zaproponowana cena oraz gwarancja

                Cena – 70%

                Gwarancja – 30%

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

      Urząd Gminy w Rogowie

      87-515 Rogowo

     Pokój Nr 10

     w terminie do dnia 20 czerwca 2005 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Oferta na zakup autobusu szkolnego”

11. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.

 

______________________________________________________________________________________

 

W dniu 20 czerwca 2005 r. dokonano wyboru oferty. Autobus "Smyk" został przyprowadzony z Sanoka w dniu 5 sierpnia 2005 roku.

 

______________________________________________________________________________________

 

Należność w wysokości 355.020 zł uregulowano ze środków własnych budżetu gminy.

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 kwietnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 kwietnia 2005, 09:20:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:39:37)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2470