Zakup paliw i olejów w 2005 r. ZAKOŃCZONY

Og. 341-1/10/2004                                                               Rogowo, 14.01.2005r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:


Zakup paliw i olejów w 2005 r.

1.      Nazwa i adres zamawiającego:

         Gmina Rogowo
         Rogowo 51
         87-515 Rogowo
         Godz. urzędowania: 7:15 – 15:15 
         www.rogowo.pl     www.rogowo.bip.pl
         ugrogowo@rogowo.pl

2.      Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie
         zamawiającego lub listownie

4.      Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia:

         Przedmiotem zamówienia są produkty i paliwa z ropy naftowej.
         Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 2300000-7
         
         Zamówienia obejmuje:
                1. olej napędowy                    -    ca  2500 l/m-c
                2. etylina  E 95                       -    ca    400 l/m-c
                3. oleje:
                    -   Superol CC            -    ca    200 l/rok
                    -   Hipol                     -     ca      70 l/rok
                    -   Selektol                 -     ca      40 l/rok
                    -   Lotos                      -     ca      30 l/rok
                    -   Mixol                     -     ca      40 l/rok
                4. płyny hamulcowe
                5. płyn chłodniczy
                   
       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Termin wykonania zamówienia: według potrzeb zamawiającego w 2005 roku.
7. Opis warunków udziału w zamówieniu:

Dla zamówienia określa się następujące warunki:
   1.      Termin realizacji w/g potrzeb Zamawiającego w okresie 2005 r.
   2.      Dostarczane produkty spełniać będą parametry normy europejskiej.
   3.      Oferent ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
            ustawy Prawo zamówień publicznych.
   4. Warunki płatności – gotówka lub przelew każdorazowo po wykonaniu dostawy.

Do oferty należy załączyć:
1. kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
     działalności gospodarczej
2. oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. kserokopii koncesji na obrót paliwami płynnymi
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9. Kryteria oceny i ich znaczenie
    Kryterium oceny jest zaproponowana cena
10. Miejsce i termin składania ofert:
      Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

     Urząd Gminy w Rogowie
     87-515 Rogowo
     Pokój Nr 10

    w terminie do dnia 31 stycznia 2005 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z 
    dopiskiem „Nie otwierać. Oferta na zaopatrzenie w paliwa i oleje w 2005 roku

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (14 stycznia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2005, 13:13:30)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:44:37)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2039