Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup materiałów biurowych 2005 ZAKOŃCZONY

Rogowo 06.01.2005r.  

                Og 341 – 1/1/ 2005
 

OGŁOSZENIE  

o przetargu nieograniczonym na zakup materiałów biurowych
 
 
            Wójt Gminy Rogowo k/Rypina   ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych do poszczególnych jednostek organizacyjnych.
1.      Urząd Gminy w Rogowie
2.      Biblioteka w Rogowie
3.      Publiczne Gimnazjum w Rogowie
4.      Szkoła Podstawowa w Rogowie
5.      Szkoła Podstawowa w Sosnowie
6.      Szkoła Podstawowa w Nadrożu
7.      Szkoła Podstawowa w Kobrzyńcu
w/g  zapotrzebowania (stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia)   z terminem dostawy 7 dni po podpisaniu umowy.
 
Oferty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 87-515 Rogowo
w terminie do dnia 25.01.2005 r.  do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nie otwierać. Oferta na dostawę materiałów biurowych”.
 
Do oferty należy załączyć:

1.      kserokopię poświadczenia aktualnego odpisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.      oświadczenia stosowne do art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych

3.      informację, czy oferent dysponuje w/w ilością materiałów
 
Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena
Termin związania z ofertą wynosi (30) trzydzieści dni kalendarzowych liczonych od daty otwarcia ofert.

Wadium nie jest wymagane

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie  pok. nr 17 w godz. 8:00 – 15:00 lub listownie za pobraniem.

            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2005 r. o godz.  11:30 w Urzędzie Gminy
w Rogowie pok. Nr 5

            Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ze strony zamawiającego udzielają  Pani Marianna Przeradzka, Pan Leszek Kukowski – Kierownik Referatu Ogólnego pok. nr 17
Tel. /054/ 280-16-22 w.28, fax  /054/ 280-28-32, www.bip.rogowo.pl lub www.rogowo.pl

Plik do pobrania Ogłoszenie o przetargu (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 stycznia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 stycznia 2005, 13:28:09)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:44:47)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2225