Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

ZAKOŃCZONY                                                                                                  Rogowo 2004 – 07 - 30

 

                                                         

 

Og. 341 – 1 /7/2004

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

                           

o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

 

 

 

                                    Wójt Gminy Rogowo k/Rypina     o g ł a s z a      przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sosnowie.

 

1.       Zakres prac obejmuje: wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej

                                             przeniesienie głównego wyłącznika prądu na

                                             zewnątrz obiektu.

 

2.  Termin wykonania zamówienia  do dnia    15. 10. 2004 r.      

 

3.       Wadium w wysokości  1.500,- zł  należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia składania ofert.

 

4.       Kryterium oceny ofert jest cena.

 

5.       Oferty należy składać lub przesłać na adres:

 

Urząd Gminy w Rogowie k/ Rypina

87-515 Rogowo

      

      w terminie do dnia  25. 08. 2004 r.  do godz. 11.00  w zamkniętych kopertach

      z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na wymianę instalacji elektrycznej”.

 

6.       Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 

7.       Opis warunków  udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny    spełniania tych warunków zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać po uprzednim złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Rogowie pok.Nr14,tel. /054/280-16-22, fax /054/280-28-32

          

 

________________________________________________________________________________

 

W dniu 25.08.2004 rozstrzygnięto przetarg na wymianę instalacji elektrycznej. Wygrała firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno Usługowe Meler, Ostrowski    87-500 Rypin  ul. Nadrzeczna 1 za kwotę 61 679, 54 zł brutto.

 

 Informuję, że przetarg na remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie wygrała firma REJBUD Anna Kaplarna - Jerzy Kaplarny z Brodnicy, ul. Pogórna 63, 87-300 Brodnica za kwotę:

276.030,89 złotych brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści zl 89/100 brutto).

Wójt

Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (30 lipca 2004)
Opublikował: Marianna Przeradzka (5 sierpnia 2004, 09:46:57)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:43:12)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2760