Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Świeżawach.

                                                                                                 Rogowo  07.07.2017 r.

Og  271.1.24 2017

Z A P R O S Z E N I E

         Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Świeżawach.
  
Przedmiot zamówienia:
Budowa przydomowej przepompowni ścieków wraz z kanałem tłocznym składającej się z:
-  zbiornika o średnicy Ø 800x2500 wykonanego z polietylenu PEHD wraz z pompą np. FZR
   1.03 – 2,2 kW lub równoznacznej
-  przepompowni wyposażonej w układ hydrauliczny, układ sterująco – zabezpieczeniowy
   oraz  skrzynkę sterowniczą typu UZS 4
-  przepompownia ścieków połączona przewodem tłocznym Ø 63  ca 17 mb na ciśnienie1,0
   MPa klasy PE-80 do istniejącego kanału sanitarnego PCV Ø 160 za pomocą nawiertki 
   150/50 bocznej bez zwężania średnicy wewnętrznej
-  zawór nawiertki wyposażony w obudowę teleskopową wraz ze skrzynką zasuwową dużą
   oraz dodatkowa zasuwa dn 50 wraz z obudową teleskopową i skrzynką zasuwową na
   granicy nieruchomości
  
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
  i jakościowymi opisanymi w dokumentacji technicznej dla przedmiotu zamówienia;
  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
   zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
  Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;.

  Termin wykonania  zamówienia:  do  30.08.2017.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 Zaliczki - nie dotyczy
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie składane w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą z uprawnieniami w zakresie specjalności budowy urządzeń sanitarnych
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
     - Formularz ofertowy -  podpisany przez wykonawcę;
     - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt.12 - 23 
        oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8  ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
        – załącznik nr 1;
     - Oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy - załącznik nr 2
     - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3
     - Informację  dot. podwykonawców - załącznik nr 4
 
KRYTERIA OCENY OFERT -   najniższa cena.

TERMIN ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ  - 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę cenową zawierającą składniki wszystkich kosztów/ netto i brutto/ związanych z wykonaniem robót wraz z wymienionymi załącznikami prosimy przesłać w terminie do  
20  lipca  2017 r. na adres:
                          
                            Urząd Gminy w Rogowie k/Rypina
                             Rogowo  51,  87-515 Rogowo
z dopiskiem ; „Oferta na  budowę przyłącza kanalizacyjnego – świetlica Świeżawy”


                                                                                                           Wójt
                                                                                                            /-/
                                                                                               Barbara Nowakowska
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (105kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (31kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (31kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (27kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W postępowaniu złożono 1 ofertę : 
Cena oferty   11 781,43 zł brutto
Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski  ul. Sloneczna 10, 87-500 Rypin 

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (7 lipca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 lipca 2017, 17:39:29)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (5 września 2017, 10:09:17)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 426