Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabezpieczenia i przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A. kolidującego z projektem zagospodarowania działek w Rogowie.

                                                                                                Rogowo  18.01.2017 r.

Og  6810. 4. 2017

                                             Z A P R O S Z E N I E

         Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabezpieczenia i przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A. kolidującego z projektem zagospodarowania działek w Rogowie.
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi w dokumentacji technicznej dla przedmiotu zamówienia;
      Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
       Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy;
       Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia;.

       Termin wykonania  zamówienia:  do  28.02.2017.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 Zaliczki - nie dotyczy
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie składane w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie dysponowania niezbędnymi osobami warunek zostanie spełniony
jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował: co najmniej 1 osobą z uprawnieniami  zgodnie z art. 43  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015. 520)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
     - Formularz ofertowy -  podpisany przez wykonawcę;
     - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt.12 - 23
        oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8  ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
        – załącznik nr 1;
     - Oświadczenie w związku z art.25a ust.1 pkt.1 ustawy - załącznik nr 2
     - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3
     - Informację  dot. podwykonawców - załącznik nr 4
 
KRYTERIA OCENY OFERT -   najniższa cena.

TERMIN ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ  - 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę cenową zawierającą składniki wszystkich kosztów/ netto i brutto/ związanych z wykonaniem robót wraz z wymienionymi załącznikami prosimy przesłać w terminie do  
02  lutego  2017 r. na adres:
                          
                  Urząd Gminy w Rogowie k/Rypina
                            Rogowo  51,  87-515 Rogowo
         z dopiskiem ; „Oferta na przebudowę uzbrojenia telekomunikacyjnego”
                                                                                              Z-ca Wójta
                                                                                                    (-)
                                                                                          Bogumiła Zarębska

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (40kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (35kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (32kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (9848kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (1373kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zrębska z-ca wójta (18 stycznia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 stycznia 2017, 13:50:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408